Terug
Gepubliceerd op 09/11/2022

2022_DCHO_00270 - District Hoboken. Krugerstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 08/11/2022 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2022_DCHO_00270 - District Hoboken. Krugerstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2022_DCHO_00270 - District Hoboken. Krugerstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Krugerstraat in het district Hoboken:  
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;     
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 30 oktober 2020 (jaarnummer 9112);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Hoboken-Noord'.
De parkeerplaats voor schoolbussen en ceremoniewagens ter hoogte van nummer 105 wordt gewijzigd. De kerk is niet meer in gebruik, daarom is parkeerplaats voor ceremoniewagens niet meer nodig. Voor de schoolbussen wordt tevens parkeren met venstertijden voorzien.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • enkel schoolbussen mogen ter hoogte van nummer 105 parkeren tijdens de venstertijden, van maandag tot vrijdag tussen 8.30u en 16.30u (artikel 4).
De parkeerbalans neemt toe met zes parkeerplaatsen buiten de venstertijden.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;  
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0106 - Adviesbevoegdheid
2HOB010602 - Mobiliteit

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Krugerstraat in het district Hoboken, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 30 oktober 2020 (jaarnummer 9112).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen