Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

Notulen  districtscollege Hoboken

di 08/11/2022 - 19:00 Collegezaal

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester

Agendapunten

1.

2022_DCHO_00261 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
1.

2022_DCHO_00261 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 - Kennisneming

2022_DCHO_00261 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De districtsraad heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de zitting van 23 mei 2022 (jaarnummer 45).

Na vaststelling van de jaarrekening door de districtsraad, werd de jaarrekening voor goedkeuring verzonden aan de gouverneur.

Argumentatie

De gouverneur heeft met besluit van 12 oktober 2022 de jaarrekening 2021 van het district Hoboken goedgekeurd.

Met dit besluit wordt de goedkeuring van de gouverneur ter kennisneming gebracht aan de districtsraad.

Juridische grond

Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017:

 • artikel 260 over de vaststelling van de jaarrekening;
 • artikel 143 over de bepalingen die gelden voor het financieel beheer van de gemeente en ook van toepassing op het district;
 • artikel 332, §1, derde lid dat alle besluiten en opmerkingen van de toezichthoudende overheid ter kennis worden gebracht op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad of van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn:

 • artikel 189 stelt dat de bepalingen van dit besluit, met uitzondering van artikel 30, 3° en titel 6 (autonome gemeente- en provinciebedrijven), van toepassing zijn op de planning en het financieel beheer van de districten,...

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0104 - Hoboken is een verantwoordelijk en slim district

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 12 oktober 2022 waarbij de jaarrekening 2021 van het district Hoboken goedgekeurd wordt.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2022_DCHO_00262 - Edmond Cretsstraat. Wegeniswerken SWOU12826 - Projectdefinitie en concept. - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2.

2022_DCHO_00262 - Edmond Cretsstraat. Wegeniswerken SWOU12826 - Projectdefinitie en concept. - Goedkeuring

2022_DCHO_00262 - Edmond Cretsstraat. Wegeniswerken SWOU12826 - Projectdefinitie en concept. - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

fase

actie

datum

jaarnummer

adviezenhoorzitting bewoners
Coördinatieoverleg Openbaar Domein
28 september 2021
30 mei 2022

De Edmond Cretsstraat tussen de Vinkeveldenstraat en Jozef de Costerstraat is een “Antwerpen Breekt Uit” project en wordt een aangename woonstraat die maximaal onthard is met groenvakken

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de projectdefinitie en het concept ter goedkeuring voor.

Argumentatie

analyse:

 • De Edmond Cretsstraat is een tweerichtingsstraat en ligt in een zone 30.
 • De zones tussen huisnummers 36 tot en met 40 en tussen 60 tot en met 81 (zones A) zijn 12,82 m breed en hebben een ander profiel dan de zone tussen huisnummers 42 tot en met 58 (zone B), dat 19,06 m breed is. 
 • Er zijn geen snelheidsremmers aanwezig.

In de zones A is de rijwegbreedte onvoldoende (2,44 m) om aan beide zijden langs te parkeren. Er wordt foutief geparkeerd. Zone B is breder en er wordt haaks en langs geparkeerd. 

 • De verlichting is verouderd en zal vernieuwd worden.
 • De riolering dient vernieuwd te worden.
 • Er is een tekort aan koelteplekken en de straat heeft te maken met hittestress. 
 • De bestaande bomen zijn Acers platanoides ‘Drummondii’. Volgens de bomentoets zijn er 33 “mogelijk te behouden” en 2 zijn er te verwijderen. De bestaande bomen staan in een klein plantvak in het voetpad en boven de zone met de nutsleidingen. De wortels bevinden zich onder de voetpadverharding en veroorzaken daardoor opdruk van de verharding. Voor alle bomen geldt dat de groeiplaats de beperkende factor is voor een goede toekomstverwachting. Het is absoluut nodig om de huidige groeiplaats van de bomen te verruimen en te verbeteren. Dit kan gebeuren door maximaal te ontharden en de vrijgekomen bodem te optimaliseren door ploffen en te voorzien van voedingszuilen. Zone B is aangeduid als zoekzone voor Toekomstbomen.

ontwerpend onderzoek:

In het ontwerpend onderzoek wordt nagegaan welk profiel er in de zones A kan gerealiseerd worden: 

 • In het eerste profiel met tweerichtingsverkeer met behoud van de bomen in een groenvak van 7,40 m (geen werken in de wortelzone), is de ruimte om aan beide zijden langsparkeren te faciliteren, te beperkt. Dit profiel werd niet weerhouden.
 • In het tweede profiel met tweerichtingsverkeer en 2x langsparkeren kunnen er (slechts) 22 parkeervakken van 6,00 m tussen de bomen worden aangelegd. Om dit profiel te realiseren zal er te veel van het wortelpakket gekapt worden waardoor de bomen niet kunnen behouden blijven. Dit profiel werd niet weerhouden.
 • In het derde profiel met tweerichtingsverkeer en 2x langsparkeren worden alle bestaande bomen gerooid. Er kunnen echter geen nieuwe bomen in de parkeerstrook worden aangeplant omwille van de nutsleidingen die gedeeltelijk in deze zone liggen. Dit profiel werd niet weerhouden.
 • In het vierde profiel met tweerichtingsverkeer en één zijde langsparkeren zijn de bestaande bomen aan één zijde gerooid. Aan de andere zijde blijven de bomen behouden en staan deze in een groenvak van 2,63 m met ernaast een voetpad van 1,64 m. In de toekomst kan een voetpad gerealiseerd worden van 1,90 m als de bestaande bomen worden gerooid. De ruimte tussen de boordsteen en de nutsleidingen is slechts 1,06 m. Dit is echter te weinig om nieuwe bomen aan te planten. Dit profiel werd niet weerhouden.
 • Het vijfde en laatste profiel met éénrichtingsverkeer en één zijde langsparkeren zijn de bestaande bomen aan één zijde gerooid. Aan de andere zijde blijven de bomen behouden en staan deze in een groenvak van 3,18 m met ernaast een voetpad van 1,64m. In de toekomst kan een voetpad gerealiseerd worden van 1,90 m als de bestaande bomen worden gerooid. De ruimte tussen de boordsteen en de nutsleidingen is 1,61 m, wat voldoende is om nieuwe bomen aan te planten. Dit profiel werd weerhouden. 

concept:

 • De Edmond Cretsstraat wordt een aangename woonstraat die maximaal onthard is met groenvakken. 
 • De éénrichtingsstraat sluit aan de Jozef De Costerstraat aan op een verkeersplateau en aan de Vinkenveldestraat op een toekomstige fietsstraat (project SWOU12764). Er zijn 2 asverspringingen. De rijrichting wordt onderzocht.
 • Er wordt ingezet op maximale waterinfiltratie en buffering ter plaatse door de hoeveelheid verharding te reduceren, door waterdoorlatende verharding en door af te wateren naar de groenvakken. Een nieuwe riolering wordt aangelegd.
 • Het voorzien van bomen en plantvakken zal zorgen voor een maximale beschaduwing. Door te vergroenen en te verblauwen zal de hoge temperatuur in de straat beperkt worden.
 • In de zones A wordt aan één zijde langs geparkeerd en in zone B aan beide zijden. De parkeerbalans is 32 in de bestaande toestand en 27 parkeerplaatsen in de nieuwe toestand (inclusief 1 plaats voor een mindervalide).
 • De hoge temperatuur in de straat wordt beperkt door in te zetten op grote bomen die zorgen voor een maximale beschaduwing. In het brede gedeelte van de straat, in zone B, staan er 5 toekomstbomen en 4 large bomen. De parkeerstroken zijn afgebakend met 8 small bomen. In de zones A zijn de bestaande bomen aan één zijde behouden. In totaal zijn er 17 nieuwe bomen, worden er 26 bestaande bomen gerooid en 14 behouden. 
 • Voor maximale ontharding en waterinfiltratie worden de groenzones ter hoogte van de inritten onderbroken met grasbetontegels. De riolering wordt vernieuwd. In de zone B is de afstand tussen de inritten 5,20 m en dus onvoldoende voor één parkeervak. De breedte van 2 naast elkaar gelegen inritten is 6,65 m en dus ruim. Door het bundelen van 2 inritten wordt dit compacter en ontstaat er meer ruimte voor groen en parkeren. Het groenvak wordt dan 7,10 m lang en het parkeervak wordt dan 6,00 m lang. De groeiplaats wordt afgestemd op de grote nieuwe bomen door ondergrondse boombunkers. Bij alle andere bomen wordt bomengranulaat voorzien.

Mobiliteitsvoorwaarden

 • snelheidsregime: 30km/u (Zone 30): ligt niet aan de rand/overgang 50/30km/u, dus geen inkomzones nodig, er zijn in het segment geen herhalingsstickers voorzien;
 • gemarkeerde voetgangersoversteek aan zijde Vinkeveldenstraat zal met de aanleg van de fietsstraat verdwijnen;
 • rijrichting, te onderzoeken;
 • voorrangsregeling: voorrang van rechts aan Jozef de Costerstraat. Vinkeveldenstraat is een fietsstraat en heeft dus voorrang op de Edmond Cretsstraat. In de Edmond Cretsstraat aanvangsbord fietsstraat en B1 + Haaientanden. 

Parkeerbalans
Het concept resulteert in een parkeerbalans van 32 plaatsen in de bestaande toestand naar 27 plaatsen in de nieuwe toestand. Er zijn minder parkeerplaatsen door het vergroenen en verkeersveiliger maken van deze straat.

Bomenbalans
Het concept resulteert in een negatieve bomenbalans, maar er wordt ingezet op toekomstbomen, waardoor het groenvolume zal vergroten.

Hemelwaterplan
 
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
 
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.
De Edmond Cretsstraat ligt in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem met waar mogelijk bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering ) voorgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
Edmond Cretsstraat is een lokale straat.

Inspraak

Het infomoment voor de bewoners ging door op 28 september 2021.

Algemene financiële opmerkingen

Het budget zal voorzien worden op 5062500000/2HOB010101M02140/224/2400.

Adviezen
Coördinatieoverleg Openbaar Domein Gunstig onder voorwaarden

Coördinatieoverleg Openbaar Domein van 30 mei 2022

 • de keuze van de rijrichting verder wordt onderzocht, op basis van de meest optimale wijkcirculatie;

Dit wordt onderzocht in de volgende fase.

 • de haalbaarheid van boombunkers in beeld worden gebracht, door de huidige ligging van de nutsleidingen op plan te duiden en mogelijke verplaatsingen ervan worden onderzocht, in samenspraak met de desbetreffende nutsmaatschappijen;

Hiervoor zal een coördinatie-overleg georganiseerd worden.

 • de toekomstbomen op voldoende afstand van de gevels worden geplaatst;

Dit wordt meegenomen.

 • naar de volgende fase onderzocht wordt of het verkeersplateau (financieel) meegenomen kan worden in het project;

Dit wordt onderzocht.

 • onderzocht wordt zitbanken kunnen voorzien worden;

Dit wordt meegenomen.

 • de voetpaden maximaal obstakelvrij voorzien worden.

Dit wordt meegenomen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0101 - We investeren in een goed onderhouden, fietsvriendelijk en groen district met plaats voor sport, spel en parkeren
2HOB010101 - Infrastructuur: aanleg en heraanleg openbaar domein
2HOB010101M02140 - SWOU12826 Edmond Cretsstraat (woonstraat_ABU)

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de projectdefinitie en het concept (9 juni 2022) voor de wegeniswerken in de Edmond Cretsstraat, district Hoboken, zonder het kruispunt mee te nemen, goed.  Bij het bepalen van de rooilijn kan bekeken worden of er extra parkeerplaatsen kunnen komen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het  districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

taak

SW/PR/ONT 

 • Opdracht aan Water-link:
  1. opmaken ontwerpmaatregelen voor infiltratie.
 • na de inspraakprocedure concept uitwerken tot een definitief ontwerp en indien vereist archeologienota laten opmaken 
SW/PR/ADM
mobiliteitsvoorwaarden ter goedkeuring voorleggen aan het college
SW/Mobiliteit
draft signalisatieplan opmaken
3.

2022_DCHO_00263 - Communicatie - Verfraaiing nutskasten - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
3.

2022_DCHO_00263 - Communicatie - Verfraaiing nutskasten - Goedkeuring

2022_DCHO_00263 - Communicatie - Verfraaiing nutskasten - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het districtscollege wil enkele nutskasten in diverse straten van Hoboken verfraaien door ze te bekleden. In het kader van andere projecten (onder andere Buurt aan de Beurt) is gebleken dat dit vandalisme voorkomt en een positieve uitstraling heeft op de straat.

Op 24 april 2020 (jaarnummer 03676) keurde het college van burgemeester en schepen de gunning van de raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van bedrukte wrapfolie goed.

Het budget werd voorzien bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad van Hoboken op 23 mei 2022 (jaarnummer 46).

Argumentatie

Het districtscollege stelt voor om vier nutskasten te verfraaien door ze bekleden op volgende locaties:

 • Marneflaan (2)
 • Moretusstraat/Marneflaan (2)

De nutskasten worden in eenzelfde thema bekleed, namelijk het zicht op de betrokken straat vroeger, op basis van oude foto's.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 8 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor communicatie.

Algemene financiële opmerkingen

Bestelbon 4005533037 wordt goedgekeurd onder gedelegeerd budgethouderschap en verrekend op volgend boekingsadres: budgetplaats: 5062000000 – functiegebied: 2HOB010203A00000 – Begrotingsprogramma: 2HO090729 – Budgetpositie: 6141.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het bekleden van vier nutskasten  in eenzelfde thema namelijk het zicht op de betrokken straat vroeger, op volgende locaties goed:

 • Marneflaan (2)
 • Moretusstraat/Marneflaan (2)

Artikel 2

Het districtscollege neemt kennis van de uitgaven die goedgekeurd worden onder het gedelegeerd budgethouderschap.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2022_DCHO_00264 - Senioren - Vrijwilligersforum - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
4.

2022_DCHO_00264 - Senioren - Vrijwilligersforum - Goedkeuring

2022_DCHO_00264 - Senioren - Vrijwilligersforum - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Tweejaarlijks voorziet district Hoboken budget voor een actie rond vrijwilligerswerk. Via de seniorenwerking wil het district senioren bereiken om hen warm te maken om aan vrijwilligerswerk te doen. Het doel is om de jong gepensioneerde en 55-plussers de mogelijkheden binnen het vrijwilligerswerk voor te stellen.

Het budget werd voorzien bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad van Hoboken op 23 mei 2022 (jaarnummer 46).

Argumentatie

Op maandag 5 december 2022 van 18.30 uur tot 21.00 uur vindt het vrijwilligersforum plaats in Cultuurcafé Hoboken.

Naast een gezellig samenzijn, wordt een speeddate tussen verenigingen en kandidaat vrijwilligers aangeboden. Een berichtenmuur wordt ingericht waar verenigingen een aankondiging kunnen laten plaatsen, na het invullen van een online formulier waar een vacature en de gegevens van de verenigingen in wordt opgenomen. Tevens worden enkele pop-up standen aangeboden waar men deskundig advies en informatie ter ondersteuning van vrijwilligerswerk kan bekomen. Dit in een laagdrempelige omgeving.

Verenigingen werkzaam in district Hoboken worden hiervoor uitgenodigd. Alle geïnteresseerden, zoekend naar vrijwilligerswerk zijn welkom. Deelname is gratis.

Het district Hoboken voorziet voor deze organisatie een geraamd bedrag van 1.500,00 EUR voor het inhuren van een zaal, catering en aankopen van snack en attenties.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 5 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal seniorenbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De bestelbonnen worden goedgekeurd onder gedelegeerd budgethouderschap en verrekend op volgend boekingsadres: Budgetplaats: 5063000000 - functiegebied: 2HOB010207A00000 - Begrotingsprogramma: 2HO090959 - Budgetpositie: 6141

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0102 - We laten Hoboken bruisen
2HOB010207 - Senioren

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de organisatie van het vrijwilligersforum op 5 december 2022 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2022_DCHO_00265 - Senioren - Tournée Musicale. Herfst editie 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
5.

2022_DCHO_00265 - Senioren - Tournée Musicale. Herfst editie 2022 - Goedkeuring

2022_DCHO_00265 - Senioren - Tournée Musicale. Herfst editie 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Jaarlijks organiseert het stedelijke jeugd- en cultuurcentrum Gravenhof en de seniorenwerking van het district Hoboken een Tournée Musicale. De seniorenwerking van district Hoboken werkt hier aan mee in het kader van de 'Week van de Senior'.

Het budget werd voorzien bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad van Hoboken op 23 mei 2022 (jaarnummer 46).

Argumentatie

Op vrijdag 18 november 2022 van 18.00 uur tot zaterdag 19 november 2022 01.00 uur vindt Tournée Musicale plaats in het centrum van Hoboken. Deze editie van Tournée Musicale gaat door in 13 Hobokense horecagelegenheden met diverse optredens. Het district Hoboken neemt een deel van deze organisatie voor zijn rekening voor een geraamd bedrag van 1.331,70 EUR voor het inhuren van twee optredens en het voorzien van catering voor artiesten en crew.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 5 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal seniorenbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De uitgaven worden goedgekeurd onder gedelegeerd budgethouderschap en verrekend op volgend boekingsadres: budgetplaats: 5063000000 - functiegebied: 2HOB010207A00000 - budgetpositie: 6141 - begrotingsprogramma: 2HO090959. 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0102 - We laten Hoboken bruisen
2HOB010207 - Senioren

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de deelname van de seniorenwerking aan Tournée Musicale op 18 november 2022 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
6.

2022_DCHO_00266 - Groen - Hoogdunning. Fort 8 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
6.

2022_DCHO_00266 - Groen - Hoogdunning. Fort 8 - Goedkeuring

2022_DCHO_00266 - Groen - Hoogdunning. Fort 8 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

In Fort 8 dient er in het kader van duurzaam bosbeheer een hoogdunning in de loofhoutbestanden te gebeuren.
De werken zullen worden uitgevoerd door de firma NV Krinkels, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Schaarbeek met ondernemingsnummer 0821.547.933 op basis van het raamcontract GAC_2020_01266, perceel 2, goedgekeurd op 1 oktober 2021 (jaarnummer 7937).

Argumentatie

Deze beheermaatregel staat opgenomen in het beheerplan van Fort 8 dat werd goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos en als bijlage aan dit besluit wordt toegevoegd. De hoogdunning staat beschreven onder artikel 4.5.1 in dit document. 

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

 
Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal groen.

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0101 - We investeren in een goed onderhouden, fietsvriendelijk en groen district met plaats voor sport, spel en parkeren
2HOB010104 - Infrastructuur: groenaanleg en groenonderhoud

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de gunning deelopdracht om een hoogdunning uit te voeren goed, voor een bedrag van 26.015,00 EUR (inclusief 21% btw). De werken kunnen uitgevoerd worden door de firma NV Krinkels - Auguste Reyerslaan 80, 1030 Schaarbeek, ondernemingsnummer 0821.547.933 op basis van raamcontract GAC/2020/01266.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Krinkels NV
Auguste Reyerslaan 80
1030 Schaarbeek
Rekeningnummer:
BE36 2930 1108 0081
Ondernemingsnummer:
0821.547.933

26.015,00 EUR (incl.BTW)
budgetplaats: 5064000000
budgetpositie:61414
functiegebied: 2HOB010104A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2HO090680
budgetperiode: 2200
4005534173
7.

2022_DCHO_00267 - Groen - Beheer openbaar bomenbestand 2022. Park Gravenhof. Vervangen van één boom. Dossier 135/22 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
7.

2022_DCHO_00267 - Groen - Beheer openbaar bomenbestand 2022. Park Gravenhof. Vervangen van één boom. Dossier 135/22 - Goedkeuring

2022_DCHO_00267 - Groen - Beheer openbaar bomenbestand 2022. Park Gravenhof. Vervangen van één boom. Dossier 135/22 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In het park Gravenhof, district Hoboken moet één boom vervangen worden.

Argumentatie

Het betreft één Aesculus hippocastanum (witte paardenkastanje - stamomtrek 188 cm). De boom is volledig afgestorven en moet om veiligheidsredenen geveld worden. Deze wordt ecologisch geveld.

De boom wordt in het eerstvolgende plantseizoen vervangen door één Quercus petraea (wintereik- plantmaat stamomtrek 18/20 cm). Deze wordt in de onmiddellijke omgeving aangeplant.

Juridische grond

Artikel 6.1, 7° van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is bepaalt dat er geen stedenbouwkundige vergunning vereist is voor het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos, op openbaar domein, mits in de onmiddellijke omgeving in het eerstvolgende plantseizoen een heraanplanting gebeurt.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale parken en groenaanplantingen.

Bij besluit van de gemeenteraad van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgelegd.

Het Gravenhof is lokaal. Het district heeft beslissingsbevoegdheid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt goed dat één Aesculus hippocastanum (witte paardenkastanje - stamomtrek 188 cm) wordt geveld in het park Gravenhof, district Hoboken. De boom wordt in het eerstvolgende plantseizoen vervangen door één Quercus petraea (wintereik - plantmaat stamomtrek 18/20 cm). Deze wordt in de onmiddellijke omgeving aangeplant.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

dienst taak
SB/GB district Hoboken inlichten over het tijdstip van het vellen van de boom
HO/wijkoverleg in onderling overleg met SB/GB de buurtbewoners inlichten over de geplande ingreep
8.

2022_DCHO_00268 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken - Algemene vergadering. Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
8.

2022_DCHO_00268 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken - Algemene vergadering. Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

2022_DCHO_00268 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken - Algemene vergadering. Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

In het kader van het decreet lokaal cultuurbeleid stelt de stad een strategische meerjarenplanning op waarin de beleidsprioriteiten van het lokaal cultuurbeleid worden uitgewerkt. ‘Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien’ is de strategische doelstelling die in de meerjarenplanning opgenomen werd voor de uitwerking van het lokaal cultuurbeleid.

De concrete uitwerking van deze centrale strategische doelstelling gebeurt grotendeels in de districten, de cultuurwerking in de districten vormt de basis van het lokaal cultuurbeleid.

De stad Antwerpen is lid van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken. Bij gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2019 (jaarnummer 165) werd de heer Tom De Boeck aangeduid als afgevaardigde namens de stad in de algemene vergadering.

Op 7 december 2022 zal een digitale algemene vergadering zal plaatsvinden met de volgende agendapunten:

 • Verslag Algemene Vergadering 29 juni 2022. Goedkeuring
 • Ledenwijziging algemene vergadering. Kennisname
 • Actieplan 2023. Goedkeuring
 • Begroting 2023. Goedkeuring
 • Varia
Argumentatie

Volgens de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en vzw Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken dient de begroting ter goedkeuring aan de districtsraad Hoboken te worden voorgelegd.

De raad van bestuur van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken keurde op 3 oktober 2022 het actieplan en de begroting 2023 goed en legt deze ter goedkeuring voor aan de districtsraad Hoboken en de Algemene Vergadering. 

Het actieplan van het district wordt opgenomen in het geheel van het geïntegreerde actieplan van het lokaal cultuur-/vrijetijdsbeleid van alle districten en het overkoepelend stedelijk beleid. 

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de stadsafgevaardigde in de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken handelt overeenkomstig de instructies van de districtsraad. Dit betekent dat de districtsraad Hoboken kennis moet nemen van de agenda van deze algemene vergadering en aan de stadsafgevaardigde of diens plaatsvervanger steminstructies moet geven. 

De districtsraad Hoboken geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde om alle punten van de agenda van de algemene vergadering van 8 december 2021 goed te keuren.

De goedgekeurde begroting wordt vervolgens ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd.

Juridische grond

Het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.

Op 15 december 2014 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 945) de nieuwe statuten van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken goed. 

Op 26 mei 2015 (jaarnummer 288) werd het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst en de wijziging van artikel 44 in de statuten aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.
Op 25 maart 2019 (jaarnummer 246) keurde de gemeenteraad de verlenging tot 31 december 2019 van deze samenwerkingsovereenkomst goed. Op 16 december 2019 (jaarnummer 745) keurde de gemeenteraad de verlenging tot 31 december 2020 van deze samenwerkingsovereenkomst goed. Op 14 december 2020 (jaarnummer 738) keurde de gemeenteraad de verlenging tot en met 31 december 2021 van deze samenwerkingsovereenkomst goed. Op 20 december 2021 (jaarnummer 748) keurde de gemeenteraad de verlenging tot en met 31 december 2025 van deze samenwerkingsovereenkomst goed. 

Artikel 44 van de statuten bepaalt dat de raad van bestuur een ontwerp van budget opmaakt en deze ter goedkeuring aan de algemene vergadering en de districtsraad voorlegt.

Artikel 4 van de samenwerkingsovereenkomst voorziet dat de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken jaarlijks een actieplan voor het volgende werkingsjaar opstelt met het oog op de realisatie van een geïntegreerd en kwaliteitsvol sociocultureel aanbod op maat van het district. Het actieplan dient aan de districtsraad ter goedkeuring worden voorgelegd voor 1 januari van het jaar waarop het betrekking heeft.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 246 § 4 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bij de samenstelling van de organen rekening kan houden met de samenstelling van de districtsraad voor zover de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting belast is met de verwezenlijking van welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang die uitsluitend bevoegdheden van het district betreffen. De vertegenwoordigers in de algemene vergadering handelen overeenkomstig de instructies van de districtsraad.

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden gecoördineerd. Artikel 2 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0102 - We laten Hoboken bruisen

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van volgende agendapunten van de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken van 7 december 2022:

 • Verslag Algemene Vergadering 29 juni 2022. Goedkeuring
 • Ledenwijziging Algemene Vergadering. Kennisname
 • Actieplan 2023. Goedkeuring
 • Begroting 2023. Goedkeuring
 • Varia

Artikel 2

De districtsraad keurt het actieplan 2023 van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken goed.

Artikel 3

De districtsraad keurt de begroting 2023 van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken goed.

Artikel 4

De districtsraad geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde of een plaatsvervanger, een ander lid van de districtsraad, op de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken alle punten van de agenda goed te keuren.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
9.

2022_DCHO_00269 - Districtscollege - Notulen 24 oktober 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
9.

2022_DCHO_00269 - Districtscollege - Notulen 24 oktober 2022 - Goedkeuring

2022_DCHO_00269 - Districtscollege - Notulen 24 oktober 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
Het districtscollege vergaderde op 24 oktober 2022. Iedereen was aanwezig, behalve de heer Tom De Boeck, districtsschepen.
Argumentatie
Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in de eerstvolgende gewone zitting.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikelen 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet lokaal bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege en door de districtssecretaris ondertekend. De goedgekeurde notulen worden in de loop van de week na de goedkeuring aan de raadsleden bezorgd, hetzij elektronisch, hetzij fysiek.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0104 - Hoboken is een verantwoordelijk en slim district

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 24 oktober 2022 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:
DienstTaak
DistrictssecretarisDe notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.
10.

2022_DCHO_00270 - District Hoboken. Krugerstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
10.

2022_DCHO_00270 - District Hoboken. Krugerstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2022_DCHO_00270 - District Hoboken. Krugerstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De Krugerstraat in het district Hoboken:  
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;     
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 30 oktober 2020 (jaarnummer 9112);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Hoboken-Noord'.
De parkeerplaats voor schoolbussen en ceremoniewagens ter hoogte van nummer 105 wordt gewijzigd. De kerk is niet meer in gebruik, daarom is parkeerplaats voor ceremoniewagens niet meer nodig. Voor de schoolbussen wordt tevens parkeren met venstertijden voorzien.
Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • enkel schoolbussen mogen ter hoogte van nummer 105 parkeren tijdens de venstertijden, van maandag tot vrijdag tussen 8.30u en 16.30u (artikel 4).
De parkeerbalans neemt toe met zes parkeerplaatsen buiten de venstertijden.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;  
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0106 - Adviesbevoegdheid
2HOB010602 - Mobiliteit

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Krugerstraat in het district Hoboken, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 30 oktober 2020 (jaarnummer 9112).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.