Terug
Gepubliceerd op 14/09/2022

Notulen  districtscollege Hoboken

di 06/09/2022 - 19:00 Collegezaal

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Carine Leys, districtsschepen

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester

Agendapunten

1.

2022_DCHO_00217 - Collegiale brief - De Lijn. Bereikbaarheid. Dienstverlening - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Carine Leys, districtsschepen
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
1.

2022_DCHO_00217 - Collegiale brief - De Lijn. Bereikbaarheid. Dienstverlening - Goedkeuring

2022_DCHO_00217 - Collegiale brief - De Lijn. Bereikbaarheid. Dienstverlening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege maakt zich niet enkel grote zorgen over het verminderde aanbod openbaar vervoer van en naar het centrum van Hoboken, ook de dienstverlening van het resterende aanbod laat vaak te wensen over.

Argumentatie

Ingevolge de versleten sporen op de Antwerpsesteenweg werd tramlijn 2 geknipt vanaf de Zwaantjes, waardoor enkel tramlijn 4 tot het centrum rijdt. Dit laatste evenwel aan een snelheid van 10km/u, waardoor de reistijd per rit met 7 à 8 minuten wordt verlengd. 

De frequentie van het voorziene aanbod tussen centrum en Zwaantjes werd bijgevolg gehalveerd.  Daarnaast werd de voorbije weken vastgesteld dat meerdere achtereenvolgende ritten van tram 4 niet werden gereden.

Het districtscollege vraagt dan ook met aandrang om bij De Lijn aan te dringen om tenminste het (verminderde) aanbod te garanderen, zoniet te verbeteren door het inzetten van een pendelbus op het traject Zwaantjes – Lelieplaats.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0104 - Hoboken is een verantwoordelijk en slim district

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de collegiale brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen betreffende de bereikbaarheid en de dienstverlening door De Lijn goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2022_DCHO_00218 - Sport - Hobokense Scholenveldloop. Organisatie - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Carine Leys, districtsschepen
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2.

2022_DCHO_00218 - Sport - Hobokense Scholenveldloop. Organisatie - Goedkeuring

2022_DCHO_00218 - Sport - Hobokense Scholenveldloop. Organisatie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op woensdag 21 september 2022 organiseert het district Hoboken in samenwerking met Hoboken Atletiek impuls vzw (HAKI) de scholenveldloop voor Hobokense basisscholen. Vanaf 14.00 uur staan er 12 loopwedstrijden op het programma voor de leerlingen van de Hobokense basischolen op en rond de atletiekpiste van park Sorghvliedt.

Het budget werd voorzien bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad van Hoboken op 23 mei 2022 (jaarnummer 46).

Argumentatie

Met laagdrempelige wijksportactiviteiten wil het district Hoboken bewoners aanzetten om te bewegen, met de nadruk op jongeren.

In het kader van de Vlaamse Loopweken organiseert het district Hoboken samen met HAKI de scholenveldloop. Alle Hobokense basisscholen krijgen begin september een uitnodiging om hun leerlingen in te schrijven voor de loopwedstrijd. Naar schatting zullen er ongeveer 500 leerlingen deelnemen. De scholen wordt gevraagd om aanwezig te zijn om 13.30 uur in turnuniform. Vanaf 14.00 uur zullen er doorlopend 12 loopwedstrijden gelopen worden per geboortejaar, voor jongens en meisjes apart. De organisatie voorziet een medaille en filmticket voor de eerste drie lopers van elke wedstrijd. Alle deelnemers krijgen na afloop een gadget met het logo van het district Hoboken, een appel en een drankje in karton aangeboden. 

Het parcours wordt in de voormiddag uitgezet door vrijwilligers van atletiekclub HAKI. Deze staan er tijdens het evenement ook voor in dat alle scholen zich komen registreren en hun startkaarten krijgen, alle wedstrijden op tijd starten, de juiste deelnemers op tijd in de startbox staan, iedereen na afloop zijn gadget krijgt en dat de winnaars na afloop op het podium hun medaille en prijs in ontvangst kunnen nemen. Daarnaast lopen ze tijdens de wedstrijden voor en achter de deelnemers zodat alles eerlijk en vlot verloopt. 

de -16 jarige vrijwilligers krijgen een filmticket die worden aangekocht onder het raamcontract van de Stad Antwerpen bij Ekivita Group NV. De andere vrijwilligers worden ingeschreven via de databank van de Stad Antwerpen en ontvangen een vrijwilligersvergoeding van 15,00 EUR. Ook wordt er catering voorzien in de vorm van een drankje en een broodje. 

Om de deelnemers die nog niet moeten lopen, of al gelopen hebben, bezig te houden voorziet het district Hoboken randanimatie in de vorm van twee opblaasbare voetbaldarts en een sportdorp met spelen voorzien door de jeugddienst van het district. 

De scholenveldloop eindigt met de laatste sessie rond 16.00 uur.

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 3  bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

Bestelbonnen worden goedgekeurd onder gedelegeerd budgethouderschap en verrekend op volgende boekingsadressen: Budgetplaats: 5061500000 – functiegebied: 2HOB010204A00000 - budgetpositie: 6141 - begrotingsprogramma: 2HO090740.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0102 - We laten Hoboken bruisen
2HOB010204 - Sporten en bewegen stimuleren

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districscollege keurt de organisatie van de Hobokense Scholenveldloop op 21 september 2022 goed.

Artikel 2

het districtscollege neemt kennis van de uitgaven die goedgekeurd worden onder het gedelegeerd budgethouderschap.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2022_DCHO_00219 - Senioren - Organisatie seniorenatelier seizoen 2022 - 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Carine Leys, districtsschepen
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
3.

2022_DCHO_00219 - Senioren - Organisatie seniorenatelier seizoen 2022 - 2023 - Goedkeuring

2022_DCHO_00219 - Senioren - Organisatie seniorenatelier seizoen 2022 - 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Jaarlijks organiseert het district Hoboken een boetseercursus voor senioren met aansluitend een tentoonstelling. De cursus en de tentoonstelling gaat door in woonzorgcentrum Lichtenberg.

Het inhuren van het lokaal in woonzorgcentrum Lichtenberg werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 15 juli 2022 (jaarnummer 5906).

Het budget werd voorzien bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad van Hoboken op 23 mei 2022 (jaarnummer 46).

Argumentatie

De lessenreeks start op maandag 3 oktober 2022 voor de groep gevorderden en op dinsdag 4 oktober 2022 voor de groep beginners en eindigt voor de tentoonstelling op dinsdag 14 maart 2023. De lessenreeks staat onder begeleiding van een deskundige vrijwilliger. De vrijwilliger krijgt een jaarlijkse vergoeding van district Hoboken. De tentoonstelling zal doorgaan in woonzorgcentrum Lichtenberg van dinsdag 27 maart 2023 tot en met zaterdag 1 april 2023.

Om de kosten te beperken, wordt er een deelnameprijs van 65,00 EUR voor 20 lessen gevraagd per cursist.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 5 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal seniorenbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De bestelbonnen worden goedgekeurd onder gedelegeerd budgethouderschap en verrekend op volgend boekingsadres: budgetplaats:5063000000 – functiegebied: 2HOB010207A00000 – begrotingsprogramma: 2HO090959 – budgetpositie: 6141, 61413, 6100 en 61418.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0102 - We laten Hoboken bruisen
2HOB010207 - Senioren

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de organisatie van een seniorenatelier beginners en gevorderden in het woonzorgcentrum Lichtenberg goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de deelnameprijs van 65,00 EUR per cursist goed.

Artikel 3

Het districtscollege keurt de organisatie van een tentoonstelling van het seniorenatelier van 27 maart 2023 tot en met 1 april 2023 in het woonzorgcentrum Lichtenberg goed.

Artikel 4

Het districtscollege neemt kennis van de uitgaven die goedgekeurd worden onder het gedelegeerd budgethouderschap

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2022_DCHO_00220 - Ondersteuningsproduct. Stadsmakers Hoboken - Reglement Buurtcontracten. Wijkraad Polderstad vzw. Petanqueveld Watermolenlaan. Afsprakennota - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Carine Leys, districtsschepen
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
4.

2022_DCHO_00220 - Ondersteuningsproduct. Stadsmakers Hoboken - Reglement Buurtcontracten. Wijkraad Polderstad vzw. Petanqueveld Watermolenlaan. Afsprakennota - Goedkeuring

2022_DCHO_00220 - Ondersteuningsproduct. Stadsmakers Hoboken - Reglement Buurtcontracten. Wijkraad Polderstad vzw. Petanqueveld Watermolenlaan. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De districtsraad van Hoboken keurde op 23 mei 2022 (jaarnummer 46) de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed, hierin werd het budget voorzien voor buurtcontracten.

De districtsraad van Hoboken keurde op 21 maart 2022 (jaarnummer 25) het reglement buurtcontracten van Stadsmakers Hoboken goed.

Argumentatie

Het districtsbestuur wil samen met de actieve bewoners van Hoboken een welvarend, warm en bruisend district maken. Daartoe ondersteunt het initiatieven van bewoners, onder meer met buurtcontracten, waarbij buurtbewoners zich samen inzetten voor de realisatie en beheer van vergroening in hun straat en het onderhoud ervan.

De vraag van Wijkraad Polderstad vzw om het petanqueveld in de Watermolenlaan te onderhouden voldoet aan de voorwaarden uit het reglement stadsmakers Hoboken - buurtcontracten. De ondersteuningsverstrekker kent een ondersteuning toe aan de ontvanger, volgens de bepalingen van de afsprakennota, voor het onderhouden van het petanqueveld. De afsprakennota loopt van 15 september 2022 tot 31 augustus 2023.

Gezien de slechte staat van het huidige petanqueveld, voorzag het district in de heraanleg en opruiming voor de start van het nieuwe buurtcontract. 

De staat van het petanqueveld zal geëvalueerd worden begin oktober 2022 en begin maart 2023.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983)

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor participatie en verenigingsleven.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010301 - Ondersteuning initiatieven van bewoners

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de afsprakennota die loopt van 15 september 2022 tot 31 augustus 2023 met Wijkraad polderstad vzw goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2022_DCHO_00221 - Ondersteuning - Feestcommissie Hoboken vzw. Organisatie veeprijskamp tijdens de Jaarmarkt. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Carine Leys, districtsschepen
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
5.

2022_DCHO_00221 - Ondersteuning - Feestcommissie Hoboken vzw. Organisatie veeprijskamp tijdens de Jaarmarkt. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

2022_DCHO_00221 - Ondersteuning - Feestcommissie Hoboken vzw. Organisatie veeprijskamp tijdens de Jaarmarkt. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Feestcommissie Hoboken vzw organiseert op 19 september 2022 de veeprijskamp tijdens de Jaarmarkt van het district Hoboken.

Het budget werd nominatief voorzien bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad van Hoboken op 23 mei 2022 (jaarnummer 46).

Argumentatie

Het district wil tussenkomen in de kosten en voorziet hiervoor een nominatieve ondersteuning van 7.500,00 EUR.

De aanwending van deze ondersteuning moet ten laatste 3 maanden na ontvangst van de ondersteuning door de vereniging worden bewezen door middel van stavingsstukken zoals facturen en betalingsbewijzen.

Juridische grond
  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
  • Het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595)
Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale evenementen door derden. 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0102 - We laten Hoboken bruisen

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de afsprakennota die loopt van 19 september 2022 tot en met 20 september 2022 met de Feestcommissie Hoboken vzw (ondernemingsnummer (0809 253 677) goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van de ondersteuning aan de Feestcommissie Hoboken vzw (0809 253 677) voor de organisatie van de veeprijskamp tijdens de Jaarmarkt van 19 september 2022 ten bedrage van 7.500,00 EUR goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Feestcommissie Hoboken vzw
Marneflaan 3
2660 Hoboken
Ondernemingsnummer:
0809 253 677
Rekeningnummer:
BE21 0682 5157 6803

7.500,00 EUR budgetplaats: 5064500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2HOB010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2HO090719
budgetperiode: 2200
4505142332 
6.

2022_DCHO_00222 - Ondersteuning. Cultuur - Heemkundige Kring Hobuechen 1135 vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet. Afsprakennota - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Carine Leys, districtsschepen
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
6.

2022_DCHO_00222 - Ondersteuning. Cultuur - Heemkundige Kring Hobuechen 1135 vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet. Afsprakennota - Goedkeuring

2022_DCHO_00222 - Ondersteuning. Cultuur - Heemkundige Kring Hobuechen 1135 vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Heemkundige Kring Hobuechen 1135 vzw is een partner bij de uitwerking van lokale erfgoedactiviteiten. Tijdens de jaarmarkt organiseert de Heemkundige Kring telkens een tentoonstelling omtrent een bepaald thema. Voor 2022 werkt de vereniging een tentoonstelling uit met als thema 'Hoboken vanaf 1870'. Daarbij is er ook aandacht voor het boek 'A Dog of Flanders' dat verscheen in 1872. Het boek bestaat 150 jaar en werd vertaald naar het Nederlands onder de titel 'Een hond van Vlaanderen'.
De Heemkundige Kring organiseert niet alleen een tentoonstelling maar ook extra animatie met aandacht voor de hoofdpersonages uit het boek.  

De ondersteuning werd voorzien bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad van Hoboken op 23 mei 2022 (jaarnummer 46).

Argumentatie

Erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie, ontmoeting, kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit.

De Heemkundige Kring Hobuechen 1135 vzw krijgt een jaarlijkse werkingsondersteuning. Naast voormelde ondersteuning, ontvangt de vzw een bijkomende ondersteuning van 700,00 EUR voor de realisatie van extra animatie bij hun jaarlijkse expo tijdens het jaarmarktweekend op 18 en 19 september 2022.

 Er wordt een afsprakennota gemaakt met de aanwendingsmodaliteiten van de ondersteuning.

Juridische grond
  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelage (Belgisch Staatsblad 6 december 1983).
  • Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).
Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokaal cultuurbeleid.

Algemene financiële opmerkingen


Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0102 - We laten Hoboken bruisen
2HOB010205 - Cultuur en erfgoed

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege Hoboken keurt de afsprakennota die loopt van 16 september 2022 tot en met 31 december 2022 met vzw Heemkundige Kring Hobuechen 1135 (ondernemingsnummer NBE0433.472.610) goed.


Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en de uitbetaling van de nominatieve ondersteuning aan Heemkundige Kring Hobuechen 1135 vzw (ondernemingsnummer NBE0433.472.610) van 700,00 EUR goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Heemkundige Kring Hobuechen 1135 vzw 
Sint-Bernardsesteenweg 987 bus 10
2660 Hoboken 
Rekeningnummer 
BE46 0682 0716 3836
Ondernemingsnummer 
NBE0433.472.610

700,00 EUR budgetplaats: 5067000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2HOB010303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090729
budgetperiode: 2200
4505142709
7.

2022_DCHO_00223 - Districtscollege - Notulen 30 augustus 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Carine Leys, districtsschepen
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
7.

2022_DCHO_00223 - Districtscollege - Notulen 30 augustus 2022 - Goedkeuring

2022_DCHO_00223 - Districtscollege - Notulen 30 augustus 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
Het districtscollege vergaderde op 30 augustus 2022. Iedereen was aanwezig.
Argumentatie
Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in de eerstvolgende gewone zitting.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikelen 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet lokaal bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege en door de districtssecretaris ondertekend. De goedgekeurde notulen worden in de loop van de week na de goedkeuring aan de raadsleden bezorgd, hetzij elektronisch, hetzij fysiek.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0104 - Hoboken is een verantwoordelijk en slim district

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 30 augustus 2022 goed. Bij volgende ontwerpbesluit werden opmerkingen gemaakt:

  • 8 2022_DCHO_00207 - Districten Antwerpen, Ekeren, Hoboken en Wilrijk. Slimme Schakels- 13 locaties. SWOU12159. Conceptontwerp. Advies. Goedkeuring
  • ONBESTEMD VERDAAGD ZONDER AANPASSING

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:
DienstTaak
DistrictssecretarisDe notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.
8.

2022_DCHO_00224 - Districtscollege - Notulen 1 september 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Carine Leys, districtsschepen
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
8.

2022_DCHO_00224 - Districtscollege - Notulen 1 september 2022 - Goedkeuring

2022_DCHO_00224 - Districtscollege - Notulen 1 september 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
Er werd een digitale zitting gehouden op 1 september 2022. Iedereen was aanwezig.
Argumentatie
Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in de eerstvolgende gewone zitting.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikelen 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet lokaal bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege en door de districtssecretaris ondertekend. De goedgekeurde notulen worden in de loop van de week na de goedkeuring aan de raadsleden bezorgd, hetzij elektronisch, hetzij fysiek.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0104 - Hoboken is een verantwoordelijk en slim district

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van de digitale zitting van 1 september 2022 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:
DienstTaak
DistrictssecretarisDe notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.