Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_DCWI_00239 - Sport - 57e Geitencorrida - Memorial Jean Van Onselen - Afsprakennota 2022 - Vastlegging en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 21/11/2022 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Hans Ides, districtsschepen

Secretaris

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2022_DCWI_00239 - Sport - 57e Geitencorrida - Memorial Jean Van Onselen - Afsprakennota 2022 - Vastlegging en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring 2022_DCWI_00239 - Sport - 57e Geitencorrida - Memorial Jean Van Onselen - Afsprakennota 2022 - Vastlegging en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 10 november 2022 (jaarnummer 89) aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.
Voor de Geitencorrida 2022 werd in deze meerjarenplanning nominatief 3.000,00 euro voorzien.

Op zondag 11 december 2022 organiseert Bell Atletiekclub de 57ste Geitencorrida-Memorial Jean Van Onselen.

Ten einde een vlot verloop te kunnen garanderen, werd er een afsprakennota opgesteld.

Argumentatie

De Geitencorrida is jaarlijks terugkerende organisatie van een stratenloop tijdens het Wilrijkse Kerstmarktweekend. Het evenement richt zich op zowel kinderen, jongeren als volwassenen.

De ondersteuning zal worden aangewend voor het organiseren van verschillende wedstrijden waarbij gewerkt zal worden met elektronische tijdsregistratie.

Juridische grond

Het district Wilrijk is als deel van het Antwerps stadsbestuur gebonden aan:

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op toekenning en op aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
  • het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS05 - Sport
2BRS0503 - Ondersteuning sportverenigingen
2BRS050301 - Ondersteuning sportverenigingen

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de afsprakennota, met looptijd van 28 november 2022 tot en met 31 december 2022, met Bell Atletiekclub FV met betrekking tot de 57ste Geitencorrida - Memorial Jean Van Onselen goed.

Artikel 2

Het districtscollege beslist om een ondersteuning van 3.000,00 EUR toe te kennen aan de Bell Atletiekclub FV voor de organisatie van de 57 ste Geitencorrida- Memorial Jean Van Onselen mits het naleven van volgende voorwaarden:

  • na het evenement een financiële afrekening bezorgen aan het district Wilrijk (met een duidelijk overzicht van ontvangsten en uitgaven). De aanwending van de toelage wordt gestaafd met verantwoordingsstukken zoals facturen, betalingsbewijzen (kastickets);
  • de uitvoerder informeert de contactpersoon van het district geregeld over de stand van zaken. Elke wijziging in de uitvoering wordt door de uitvoerder onmiddellijk aan de contactpersoon van het district gemeld.

Artikel 3

Het districtscollege keurt de uitbetaling van  de ondersteuning aan Bell Atletiekclub FV goed voor een bedrag van 3.000,00 EUR.

Artikel 4

Het districtscollege geeft opdracht aan:Districtswerking Wilrijk - projectgroep ad interim ter vervanging van sportantenne  Uitwerking evenement is samenwerking met Bell Atletiek
Communicatiedeskundige Promo

Artikel 5

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Bell Atletiekclub FV - Ondersteuning 2022
Verenigde Natieslaan 3-4
2660 Hoboken
ondernemingsnummer:NXX00241949867
rekeningnummer: BE36 4056 0764 2181
 

3.000,00 EUR


budgetplaats:5081500000
budgetpositie:6496500
functiegebied:2WIL010401A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2WI090740
budgetperiode:2200
 4505145207

Bijlagen

  • Begroting.pdf
  • Afsprakennota Geitencorrida 2022_finale versie.pdf