Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_DCWI_00241 - District Wilrijk. Gaston Fabrélaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 21/11/2022 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Hans Ides, districtsschepen

Secretaris

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2022_DCWI_00241 - District Wilrijk. Gaston Fabrélaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2022_DCWI_00241 - District Wilrijk. Gaston Fabrélaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Gaston Fabrélaan in het district Wilrijk:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 3 juli 2020 (jaarnummer 5830);
 • maakt deel uit van twee goedgekeurde zones 30, gekend als 'Omgeving August Van Daelstraat' en 'Omgeving Valaardreef en Salesianenlaan';
 • maakt deel uit van de wijk 'Valaar' waar het parkeren beperkt wordt tot voertuigen met een maximale toegelaten massa van 3,50 ton.
Om foutief parkeren te voorkomen, wordt een keerlus gemarkeerd in het doodlopende gedeelte tegenover nummer 166.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • het parkeren wordt verboden in de keerlus tegenover nummer 166. Een gele onderbroken streep wordt aangebracht (artikel 3).

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;  
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 14 november 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0110 - Adviesbevoegdheid

Besluit

Het districtscollege wilrijk legt het volgende voor aan de districtsraad wilrijk:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Gaston Fabrélaan in het district Wilrijk, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 3 juli 2020 (jaarnummer 5830).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen