Terug
Gepubliceerd op 23/11/2022

2022_DCWI_00231 - District Wilrijk - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 07/11/2022 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2022_DCWI_00231 - District Wilrijk - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring 2022_DCWI_00231 - District Wilrijk - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2019, jaarnummer 42) wil inzetten op uitbreiden van het aantal laadpunten. Zo lezen we in resolutie 22 dat het stadsbestuur “het netwerk van laadpunten voor elektrische voertuigen verder wil uitbreidenâ€�. 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (hierna MPA AG) publiceerde op 11 februari 2021 een bestek voor ‘het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale laadinfrastructuur en/of snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen’. 

Op 24 augustus 2021 (2021_DCMPA_00218) besliste het directiecomité van MPA AG om de concessieovereenkomst voor het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen' (perceel 1), af te sluiten tussen MPA AG en Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902).

Het college keurde in zitting van 28 januari 2022 (jaarnummer 771) de locaties en het aanvullend verkeersreglement voor het district Wilrijk goed.

Er werden diverse aanvragen ingediend via www.antwerpenlaadt.be voor de plaatsing van publieke laadpalen.
MPA AG legt nu de nieuwe locaties in het district Wlrijk en het aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen ter advies voor.

Argumentatie

MPA AG en de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling/Publieke Ruimte hebben de aanvraag onderzocht (voorwaarden, locatiebepaling, advies netaansluiting, enzovoort) en stellen voor de publieke laadpaal te plaatsen op de volgende locatie: 

District Wilrijk

 1. Europalaan 17 (twee plaatsen);
 2. Hulststraat 16;
 3. Jozef Cuyversstraat 2 (twee plaatsen);
 4. Jules Moretuslei 422;
 5. Kleine Doornstraat 102;
 6. Krijgslaan 245 (twee plaatsen);
 7. Oversneslaan 6;
 8. Pastoor De Conincklaan tegenover 65;
 9. Pius X-plein 10;
 10. Sint-Camillusstraat 38;
 11. Valkstraat 71;
 12. Varenlaan 5.

De laadpalen worden door de concessiehouder Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) geplaatst en geëxploiteerd.
Elke laadpaal heeft twee laadpunten. Er wordt per laadpaal steeds één parkeerplaats voor elektrische voertuigen voorzien.
Als uit de gebruikscijfers blijkt dat een tweede voorbehouden parkeerplaats nodig is, dan kan een extra parkeerplaats voor elektrische voertuigen worden ingericht. Aangezien er voor de Europalaan, Jozef Cuyversstraat en Krijgslaan meerdere aanvragen zijn, werden deze ineens gebundeld, en worden er ineens twee voorbehouden plaatsen ingericht.
Er wordt verwacht dat in een volgende fase parkeersensoren zullen worden voorzien in de parkeervakken zoals voorzien in de concessieovereenkomst.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd; 
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0110 - Adviesbevoegdheid
2WIL011004 - Mobiliteit, fiets en parkeren
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het districtscollege wilrijk legt het volgende voor aan de districtsraad wilrijk:

Artikel 1

De districtsraad adviseert onderstaande locaties gunstig:

District Wilrijk

 1. Jozef Cuyversstraat 2 (twee plaatsen);
 2. Kleine Doornstraat 102;
 3. Krijgslaan 245 (twee plaatsen).

Artikel 2

De districtsraad adviseert onderstaande locaties ongunstig en vraagt om volgende alternatieve locaties te onderzoeken:

District Wilrijk

 1. Europalaan 17 (twee plaatsen) - alternatieve locatie Europalaan 17 één plaats voorzien in de ene parkeerpocket en één in de andere parkeerpocket;
 2. Hulststraat 16 - alternatieve locatie haakse parkeerplaatsen Schaliemolenstraat;
 3. Jules Moretuslei 422 - alternatieve locatie haakse parkeerplaatsen Jules Moretuslei/Stationsplein;
 4. Oversneslaan 6 - alternatieve locatie parkeerpocket hoek Boekstraat/Oudestraat;
 5. Pastoor De Conincklaan tegenover 65 - alternatieve locatie haakse parkeerplaatsen Rozenkransplein;
 6. Pius X-plein 10 - alternatieve locatie haakse parkeerplaatsen thv Pius X-plein/Kapittelstraat/Prieelstraat;
 7. Sint-Camillusstraat 38 - alternatieve locatie haakse parkeerplaatsen Sint-Bavostraat/Steytelincklei;
 8. Valkstraat 71 - alternatieve locatie parkeerpocket Berkenveldplein/Harinkvelden;
 9. Varenlaan 5 - alternatieve locatie (toekomstige) parkeerpocket Kruishofstraat/Populierenlaan.

Artikel 3

De districtsraad adviseert het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor 'publieke laadpalen, district Wilrijk' gunstig met 9 alternatieve locaties, ter vervanging van het aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen 'publieke laadpalen' zoals goedgekeurd door het college op 28 januari 2022 (jaarnummer 771).

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20221007_WI_VarenlaanEV5.pdf
 • 20221007_WI_ValkstraatEV71.pdf
 • 20221006_WI_Sint-CamillusstraatEV38.pdf
 • 20221006_WI_PiusX-pleinEV10.pdf
 • 20221006_WI_PastoorDeConincklaanEV45.pdf
 • 20221006_WI_OversneslaanEV6.pdf
 • 20221006_WI_KrijgslaanEV245.pdf
 • 20221006_WI_KleineDoornstraatEV102.pdf
 • 20221005_WI_JulesMoretusleiEV422.pdf
 • 20221005_WI_JozefCuyversstraatEV2.pdf
 • 20221005_WI_HulststraatEV16.pdf
 • 20221005_WI_EuropalaanEV17.pdf
 • 202210xx_WI_AVR_laadpalen_artikel_nieuw.doc