Terug
Gepubliceerd op 23/11/2022

2022_DCWI_00233 - Groen. Bestelling houtige gewassen - Najaar 2022. deelopdracht - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 07/11/2022 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2022_DCWI_00233 - Groen. Bestelling houtige gewassen - Najaar 2022. deelopdracht - Goedkeuring 2022_DCWI_00233 - Groen. Bestelling houtige gewassen - Najaar 2022. deelopdracht - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De bedrijfseenheid Stadsbeheer vraagt een vastlegging van bestelbon voor het aankopen van houtige gewassen via het raamcontract GAC/2021_01782 dat werd goedgekeurd door het college in zitting van 19 november 2021 (jaarnummer 9189).  

De aankoop zal gebeuren bij firma Boot & Dart Boomkwekerijen BVBA, Prins Boudewijnlaan 24/C, 2550 Kontich.

Argumentatie

De bestelde houtige gewassen worden gebruikt voor invulling en aanplanting op verschillende plaatsen in het district, zowel in parken als plantsoenen. 

Juridische grond

Artikel 43 §5 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met meer dan één ondernemer die raamovereenkomst wordt uitgevoerd op een van de volgende wijzen :

  1° volgens de voorwaarden van de raamovereenkomst, zonder dat de opdracht opnieuw voor mededinging wordt opengesteld, wanneer de overeenkomst alle voorwaarden bevat met betrekking tot de uitvoering van de betrokken werken, leveringen of diensten alsmede de objectieve voorwaarden ter bepaling van de ondernemers die deze als partij bij de raamovereenkomst zullen uitvoeren; laatstbedoelde voorwaarden worden vermeld in de opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst;

  2° wanneer de raamovereenkomst alle voorwaarden bevat voor de betrokken werken, leveringen en diensten, ten dele zonder opnieuw tot mededinging op te roepen overeenkomstig punt 1° en ten dele met een nieuwe oproep tot mededinging tussen de ondernemers die partij zijn bij de raamovereenkomst overeenkomstig punt 3°, wanneer de aanbestedende overheden deze mogelijkheid in de opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst hebben vermeld. De keuze of specifieke werken, leveringen of diensten worden verkregen na een nieuwe oproep tot mededinging dan wel rechtstreeks volgens de voorwaarden van de raamovereenkomst, wordt gemaakt aan de hand van objectieve criteria, die in de opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst worden opgenomen. In deze opdrachtdocumenten wordt ook aangegeven welke voorwaarden aan een nieuwe oproep tot mededinging kunnen worden onderworpen.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgesteld. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal groen.

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0108 - Groen
2WIL010801 - Groen openbaar domein

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege beslist om voor het planten van houtige gewassen op verschillende locaties in het district, een bedrag van 12.194,24 EUR inclusief BTW vast te leggen via bestelbon 4005532447 bij de firma Boot & Dart Boomkwekerijen BVBA, Prins Boudewijnlaan 24C, 2550 Kontich met als ondernemingsnummer 0865472008 op basis van raamcontract GAC/2021/01782.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Boot & Dart Boomkwekerij BVBA
Prins Boudewijnlaan 24/C
2550 Kontich
Rekeningnummer:
BE19 7330 2029 0612
Ondernemingsnummer:
0865472008


11.383,54 EUR (incl.BTW)budgetplaats: 5084000000
budgetpositie: 225
functiegebied: 2WIL010801A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2WI090680
budgetperiode: 2200
4005532447

Boot & Dart Boomkwekerij BVBA
Prins Boudewijnlaan 24/C
2550 Kontich
Rekeningnummer:
BE19 7330 2029 0612
Ondernemingsnummer:
0865472008810,70EUR (incl.BTW)budgetplaats: 5084000000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2WIL010802A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090680
budgetperiode: 2200
4005532447

Bijlagen

  • Bestelbijlage_heesters_WI_220.xlsx
  • Bestelbijlage_heesters_WI_225.xlsx