Terug
Gepubliceerd op 08/11/2022

2022_DCWI_00219 - Eindejaarsverlichting district Wilrijk - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW) - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 24/10/2022 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2022_DCWI_00219 - Eindejaarsverlichting district Wilrijk - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW) - Goedkeuring 2022_DCWI_00219 - Eindejaarsverlichting district Wilrijk - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW) - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17 december 2018.

Met collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.

Op 10 december 2018 (jaarnummer 389) keurde het districtscollege de aanpassing van de principes budgethouderschap, bestellen en goedkeuren voor het district goed, waarbij nieuwe grensbedragen worden besloten, onder andere:

 • uitgaven exploitatie en investering (geen toelagen) > € 5.500,00: goedkeuring op basis van individueel besluit districtscollege na centraal visum;

Op 5 mei 2022  (jaarnummer 37) keurde de districtsraad aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Voor de eindejaarsperiode 2022-2023 dient eindejaarsverlichting gehuurd te worden. Op volgende locaties zal er eindejaarsverlichting worden geïnstalleerd:

 • versieren van 21 grote loofbomen, de stam en 3 tot 4 dikke takken, op de parking en de evenementenzone van de Bist (ledverlichting warm wit);
 • versieren van 10 kleine loofbomen, de kruin, op de parking en de evenementenzone van de Bist (ledverlichting warm wit);
 • versieren van de ballenvanger tussen de parking en basketbalplein (30m) op de Bist (ledverlichting warm wit);
 • versieren van de luifel (68m) op het evenementenplein Bist (ledverlichting warm wit);
 • versieren van de kroonlijst van het districtshuis, kant Bist (32m) en kant Doornstraat (63m) (ledverlichting warm wit);
 • versieren van één kerstboom van ongeveer 12m voor het districtshuis (ledverlichting warm wit (geel) en blauw);
 • versieren van één kerstboom van zes meter op het Sint Bavoplein (ledverlichting warm wit);
 • versieren van één kerstboom van zes meter op het Edenplen (ledverlichting warm wit);
 • versieren van één kerstboom van zes meter op het Kolonel Slaterplein (ledverlichting warm wit).

Argumentatie

In de dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17 december 2018 (D2018.055) “Bestellen en betalen binnen de stad en de districtenâ€� bepaalt dat voor normale bestellingen >5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR exclusief btw op het exploitatiebudget de betreffende bestelbons - met uitzondering van correctiebestellingen - op lijst mogen worden verzameld door de bedrijven of diensten. Minstens 3 ondernemers worden aangeschreven. Het districtscollege keurt als budgethouder deze uitgaven goed via een individueel districtscollegebesluit. Voor het huren, plaatsen en in bedrijf stellen van eindejaarsverlichting werd er een kleine prijsvraag opgemaakt door het district. 

Volgende firma's werden aangeschreven:

 • NNLight - Niagara bvba te 2630 Artselaar
 • Nice & Bright te 2570 Duffel
 • Lysen bv te 2243 Pulle

Ingediende offertes:

 • NNLight - Niagara bvba te 2630 Aartselaar, diende een regelmatige offerte in.

Juridische grond

In toepassing van artikel 42, §1, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omdat de goed te keuren uitgave niet hoger is dan het bij het artikel 90, eerste lid, 1° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017 vastgelegd bedrag van 140.000 EUR (zonder belasting over de toegevoegde waarde), met name de drempel vermeld in artikel 11, eerste lid, 2° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Artikel 134 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor feestelijkheden.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0105 - Evenementen

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt bestelbon 4005532785 voor een bedrag van 22.717,75 euro goed voor het huren, plaatsen en in bedrijf stellen van eindejaarsverlichting en -versiering ten behoeve van het district Wilrijk tijdens de eindejaarsperiode 2022-2023, aan de firma NNLight - Niagara, Oeyvaersbosch 20-22 te 2630 Aartselaar.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

eindejaarsverlichting district Wilrijk 2022 - 2023

bvba Niagara
Oeyvaersbosch 20 - 22
2630 Aartselaar

ondernemingsnummer
0433.502.502

rekeningnummer
BE09 6451 2313 4057 

22.717,75 EUR
budgetplaats: 5084500000
budgetpositie: 61419
functiegebied: 2WIL010508A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2WI090719
budgetperiode: 2200

4005532785

 


Bijlagen

 • 20221011_eindejaarverlichting_gunningsverslag.pdf