Terug
Gepubliceerd op 10/01/2023

2022_DCWI_00247 - Ondersteuning. Cultuur. Jaarmarkt Wilrijk. Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk - Afsprakennota. Bekrachtiging - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 28/11/2022 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2022_DCWI_00247 - Ondersteuning. Cultuur. Jaarmarkt Wilrijk. Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk - Afsprakennota. Bekrachtiging - Goedkeuring 2022_DCWI_00247 - Ondersteuning. Cultuur. Jaarmarkt Wilrijk. Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk - Afsprakennota. Bekrachtiging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 2 december 2021 (jaarnummer 88) het actieplan en de begroting 2022 goed van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Willrijk.

De districtsraad gaf in de zitting van 2 december 2021 (jaarnummer 89) positief advies over de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Antwerpen en vzw Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk, met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025, die rekening houdt met de specifieke kenmerken van de werking van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk.

De gemeenteraad keurde op 20 december 2021 (jaarnummer 750) het besluit van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Antwerpen en de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk goed met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025. 

De samenwerkingsovereenkomsten bepalen onder andere welke doelstellingen en resultaten moeten worden nagestreefd door de eva-vzw's Lokaal Cultuurbeleid per district en welke middelen de vzw hiervoor krijgt. De samenwerkingsovereenkomsten bepalen onder meer ook hoe de wederzijdse samenwerking dient te verlopen in termen van planning, rapportage, evaluatie, intern controlesysteem, enzovoort.

De districtsraad keurde op 10 november 2022 (jaarnummer 89) aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

De afsprakennota tussen het district Wilrijk en de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 vermeldt het doel en de acties die tussen beide partijen zijn overeengekomen.

Argumentatie

De ondersteuning wordt gegeven voor de realisatie van de Jaarmarkt op 8 augustus 2022 zoals opgenomen in het bestuursakkoord 2019 - 2024 (7 unieke en diverse wijken, één bruisend Wilrijk). De Jaarmarkt is een jaarlijks evenement dat veel bezoekers lokt, de vzw LCB zorgt voor een kwalitatief muzikaal programma voor de Wilrijkenaar.

Juridische grond

Toelagen

Het district Wilrijk is als deel van het Antwerps stadsbestuur gebonden aan:

 • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op aanwending van sommige toelagen;
 • het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtcollege bevoegd is voor:

 • het beheer van een lokaal cultureel ontmoetingscentrum;
 • de ondersteuning van lokale culturele verenigingen;
 • de organisatie van (eigen) lokale culturele activiteiten;
 • de ondersteuning van lokale culturele activiteiten door derden;
 • volledige ondersteuning van werking van lokale cultuurraden;
 • de ondersteuning van lokale culturele erfgoedverenigingen;
 • de organisatie en ondersteuning van lokale culturele erfgoedprojecten en -activiteiten;
 • het organiseren en ondersteunen van activiteiten in bibliotheken;
 • het organiseren en ondersteunen van lokaal cultuur-educatieve activiteiten in samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs.

Algemene financiële opmerkingen

De ondersteuningsverstrekker stort het volledige bedrag binnen de maand na goedkeuring van de afsprakennota.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0102 - Cultuur en erfgoed
2WIL010201 - Cultuurbeleid
9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0105 - Evenementen
2WIL010505 - Jaarmarkt

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota tussen het district Wilrijk en de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk die van toepassing is van 1 augustus 2022 tot en met 31 december 2022.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging van volgend bedrag goed aan de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk : Jaarmarkt: 10.000,00 euro.

Artikel 3

Het districtscollege keurt de uitbetaling van het volledige bedrag goed binnen de maand na de goedkeuring van de afsprakennota.

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Ondersteuning Jaarmarkt 2022
vzw Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk
Kern 18
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer 0464226360
rekeningnummer BE11 4136 1944 1148

10.000,00 euro

budgetplaats: 5084500000
budgetpositie: 6496433
functiegebied: 2WIL010505A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2WI090719
budgetperiode: 2200

 4505145853


Bijlagen