Terug
Gepubliceerd op 10/01/2023

2022_DCWI_00246 - Ondersteuning. Reglement Gevelton - Opheffing en goedkeuring nieuw reglement - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 28/11/2022 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2022_DCWI_00246 - Ondersteuning. Reglement Gevelton - Opheffing en goedkeuring nieuw reglement - Goedkeuring 2022_DCWI_00246 - Ondersteuning. Reglement Gevelton - Opheffing en goedkeuring nieuw reglement - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 7 november 2019 (jaarnummer 91) keurde de districtsraad het definitief bestuursakkoord district Wilrijk 2019-2024 goed. 

Op 3 december 2020 (jaarnummer 98) keurde de districtsraad het ondersteuningsreglement Gevelton goed. Het ondersteuningseglement is geldig met ingang van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024.

Op 2 december 2021 (jaarnummer 90) keurde de districtsraad het aangepaste reglement gevelton, ter ondersteuning van vergroenings-en onthardingsacties, goed voor de periode 2022. 

Op 10 november 2022 keurde de districtsraad (jaarnummer 89) de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Zoals opgenomen in het bestuursakkoord wenst het districtsbestuur van Wilrijk in te zetten op vergroening en ontharding. Om bewoners en scholen maximaal te ondersteunen bij het nemen van maatregelen met het oog op klimaatverandering, heeft het team communicatie en participatie reglementen voor vergroenings-en onthardingsacties opgesteld.

Beplanting in straten, op daken en tegen gevels helpen onze stad af te koelen op hete dagen en bij nat weer het regenwater beter af te voeren. De verschillende vergroenings-en onthardingsreglementen bieden een kader voor de ondersteuning van initiatieven die de woon-en schoolomgeving verbeteren.

Onderstaande reglementen onderscheiden volgende soorten ondersteuning:

 • Vergroenings –en onthardingsacties : 
  1. Geveltuinen
  2. Groenslingers
  3. Boomspiegels
  4. Buurtcontract
  5. Tegelservice
  6. Geveltonnen
 • Ondersteuning voor Wilrijkse ecoscholen

Gezien de grote vraag van individuele burgers die een regenton willen aankopen maar geen regenafvoer hebben aan de voorgevel van hun woning/gebouw, werd het bestaande ondersteuningsreglement gevelton aangepast en goedgekeurd door de districtsraad goedgekeurd op 2 december 2021 (jaarnummer 90) voor een aankoop in 2022. 

Van 2023 tot en met 2025 kunnen individuele burgers, bewonersgroepen, verenigingen en scholen opnieuw geveltonnen aankopen en daarom wordt het bestaande reglement opgeheven en een nieuw regelement opgesteld. 

Argumentatie

Het district Wilrijk wil met de verschillende reglementen wijk- en burgerinitiatieven ondersteunen, waarbij de deelname aan de samenleving en de sociale cohesie in wijken en straten wordt bevorderd met aandacht voor vergroening en ontharding.

Regelgeving: bevoegdheid

Gemeenteraadsbesluit van  29 mei 2017 (jaarnummer 300) in het kader van de  binnengemeentelijke decentralisatie.  Artikel 6 bepaalt dat volgende bevoegdheden over participatie en verenigingsleven worden overgedragen aan de districtsraden:

 • aanvullende regels voor inspraak en participatie over het lokaal beleid;
 • het reglement voor het aanwenden van districtsbudgetten specifiek voor wijk-of burgerinitiatieven;
 • het reglement voor het ondersteunen van wijkactiviteiten en projecten in de wijk;
 • het reglement voor het ondersteunen van socio-culturele verenigingen en wijkverenigingen.

Algemene financiële opmerkingen

De financiële gevolgen voor de aankoop van de geveltonnen wordt geregeld met een apart districtscollegebesluit:

 • uitgaven 2023: exploitatie - doelstelling 2WIL010103A00000  (stadsmakers /straat- en wijkfeesten) - budgetplaats 5085000000 - budgetpositie 6141;
 • ontvangsten 2023: functiegebied 2WIL010901A00000 (begroting in evenwicht) - budgetplaats 5080100000 - budgetpositie 700.
 • uitgaven 2024: exploitatie - doelstelling 2WIL010103A00000  (stadsmakers /straat- en wijkfeesten) - budgetplaats 5085000000 - budgetpositie 6141;
 • ontvangsten 2024: functiegebied 2WIL010901A00000 (begroting in evenwicht) - budgetplaats 5080100000 - budgetpositie 700;
 • De boekingsadressen voor de uitgaven 2025 en ontvangsten 2025 worden voorzien bij opmaak van aanpassing 7 van de meerjarenplanning 2020-2025.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0101 - Participatie, communicatie en sterke wijken
2WIL010103 - Stadsmakers / straat- en wijkfeesten

Besluit

Het districtscollege wilrijk legt het volgende voor aan de districtsraad wilrijk:

Artikel 1

De districtsraad heft het huidige reglement  'Gevelton', ter ondersteuning van vergroenings- en onthardingsacties, met ingang van  31 december 2022 op.

Artikel 2

De districtraad keurt het nieuwe reglement 'Gevelton', ter ondersteuning van vergroenings-en onthardingsacties, met ingang van 1 januari 2023 goed.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.