Terug
Gepubliceerd op 10/01/2023

2022_DCWI_00251 - Ondersteuning . Middenstand en handelaars. - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota vzw Wizo - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 28/11/2022 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2022_DCWI_00251 - Ondersteuning . Middenstand en handelaars. - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota vzw Wizo - Goedkeuring 2022_DCWI_00251 - Ondersteuning . Middenstand en handelaars. - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota vzw Wizo - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 10 november 2022 (jaarnummer 89) aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed, waarin een nominatieve ondersteuning van 6.500,00 EUR werd toegekend aan vzw Wizo, Heistraat 44/46 in 2610 Wilrijk met ondernemingsnummer BE0597882462.

Argumentatie

Vzw Wizo wil een sterke handelsvereniging in Wilrijk vertegenwoordigen door het organiseren van activiteiten om het winkelen te stimuleren en een verbinding te maken met de inwoners van Wilrijk en vraagt hiervoor een financiële ondersteuning aan het district Wilrijk. 

In 2022 bestaat het winkelcentrum De Kern 50 jaar. Hiervoor onderneemt vzw Wizo verschillende acties van oktober tot december 2022. Het district Wilrijk wil de vzw tegemoet komen met een bedrag van 6.500,00 EUR voor het organiseren van deze acties.

De aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning zullen door het districtscollege worden opgenomen in een afsprakennota. Deze afsprakennota bevat bepalingen over onder meer: het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Juridische grond

Toelagen

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad van 6 december 1983);
  • het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463 ) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 10 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale middenstand en handelaars.

Algemene financiële opmerkingen

Met aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 wordt op doelstelling 2WIL010601A00000 een bedrag van 6.500,00 euro voorzien voor de vzw Wizo.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0106 - Lokale economie en middenstand
2WIL010601 - Middenstand

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota  voor vzw Wizo, Heistraat 44/46 , 2610 Wilrijk  met ondernemingsnummer 0597882462 voor een bedrag van 6.500,00 euro. De afsprakennota loopt van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning van 6.500,00 euro aan vzw Wizo, Heistraat 44/46 , 2610 Wilrijk  met ondernemingsnummer  0597882462 goed.

Het bedrag van 5.200,00 EUR wordt uitbetaald na goedkeuring van de afsprakennota. Het saldo van 1.300,00 EUR wordt uitbetaald nadat de verantwoordingsstukken, zoals vermeld in de afsprakennota, aan de districtsadministratie worden bezorgd.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Wizo vzw
Heistraat 44/46
2610 Wilrijk
Ondernemingsnummer: 0597882462
Rekeningnummer: BE35 7512 0743 4237
 6.500,00 EUR budgetplaats:5084500000
budgetpositie:6496800
functiegebied:2WIL010601A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2WI090190
budgetperiode:2200

4505145571


Bijlagen

  • Afsprakennota_2022.pdf