Terug
Gepubliceerd op 20/09/2022

2022_DCWI_00178 - Districten Antwerpen, Wilrijk en Hoboken - De Grote Verbinding. Ringpark Zuid. SWOU12593. Voorontwerp. Advies - Kennisneming

districtscollege Wilrijk
ma 12/09/2022 - 18:15 collegezaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, plaatsvervangend districtssecretaris

Afwezig

Robert Moens, districtsschepen; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ine Van de kerkhove, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2022_DCWI_00178 - Districten Antwerpen, Wilrijk en Hoboken - De Grote Verbinding. Ringpark Zuid. SWOU12593. Voorontwerp. Advies - Kennisneming 2022_DCWI_00178 - Districten Antwerpen, Wilrijk en Hoboken - De Grote Verbinding. Ringpark Zuid. SWOU12593. Voorontwerp. Advies - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Gekoppelde initiatiefrechten

Aanleiding en context

De Grote Verbinding

Met ‘De Grote Verbinding’ bouwt stad Antwerpen aan haar internationale reputatie als stad en regio waar het goed is om te wonen, te werken, te ondernemen en op bezoek te komen. De Oosterweelverbinding maakt de Antwerpse Ring rond en een heringerichte Knoop Zuid maakt de Ring in het zuiden veiliger. De overkapping, zowel in het noorden als in het zuiden van de stad, stuurt de auto's onder de grond. Zo zorgen stad Antwerpen en Vlaanderen voor een betere mobiliteit voor Vlaanderen en wordt de stad weer één geheel met meer groen en schonere lucht.

De afgelopen jaren hebben stad Antwerpen, Havenbedrijf Antwerpen nv van publiek recht, de burgerbewegingen, Lantis en andere Vlaamse partners, zoals het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), samen met de Intendant de plannen vormgegeven. 

Aanleiding

Het college bekrachtigde op 29 juni 2018 (jaarnummer 6145) de selectie van 18 projecten en vier reserveprojecten als eindresultaat van het proces “Over de Ringâ€� onder leiding van Intendant Alexander D’Hooghe. Deze leefbaarheidsprojecten werden geclusterd in zeven Ringparken en een Scheldeoeververbinding. 

Ringpark Zuid bestaat uit twee leefbaarheidsprojecten met een taakstellend budget van 175 miljoen euro:

 • leefbaarheidsproject Park Knoop Zuid (30 miljoen euro);
 • leefbaarheidsproject nieuwe kap A112/Jan De Voslei (145 miljoen euro).

Het infrastructuurproject Knoop Zuid werd hieraan toegevoegd. AWV reserveerde hiervoor een infrastructuurbudget van 118 miljoen euro.

Zo ontstond een geïntegreerde studieopdracht voor Ringpark Zuid, samengesteld uit de twee leefbaarheidsprojecten en één infrastructuurproject, waarbij onder- en bovenbouw samen onderzocht en ontworpen worden.

Op 25 januari 2021 werd de ontwerpstudie voor Ringpark Zuid door AWV gegund aan '51N4E -  H+N+S - Tractebel - Endeavour - Bollinger+Grohmann - Plant&Houtgoed'.

De opvolging van deze studieopdracht gebeurt in tandem met stad Antwerpen, waarbij beide partners in onderlinge afstemming de eigen expertise inbrengen en elkaar op die manier aanvullen. Concrete afspraken zullen worden vastgelegd in een afsprakennota.

Vertrekpunt van de ontwerpopdracht voor Ringpark Zuid is de 'synthesevariant', zijnde een nieuw concept voor de infrastructuurknoop Zuid. Het ontwerpteam vertaalde ook alle andere ontwerpeisen uit het bestek in voorliggend voorontwerp. Aansluitend wordt het definitief ontwerp opgestart. De realisatie is gepland van 2025 tot eind 2029.

Overeenkomstig de beslissing van het college (29 oktober 2021, jaarnummer 8721) verloopt de goedkeuringsflow van het voorontwerp van Ringpark Zuid in twee trappen:  

 1. kennisneming van het conceptontwerp door het college (19 november 2021, jaarnummer 9236); 
 2. goedkeuring van het voorontwerp door het college, na verwerking van de adviezen en onderzoeksvragen. 

De districtsraden van Antwerpen en Hoboken gaven respectievelijk op 20 december 2021 (jaarnummer 198) en 17 januari 2022 (jaarnummer 1) voorwaardelijk gunstige adviezen op het conceptontwerp. De districtsraden namen tevens kennis van de visienota op het studiegebied en de visie op de kap A112/Jan De Voslei.

Het districtscollege van Wilrijk besliste op 6 december 2021 om de op 4 september 2014 (jaarnummer 18) door de districtsraad unaniem goedgekeurde motie inzake de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de A12 opnieuw over te maken aan het college van burgemeester en schepenen. Het districtscollege nam  kennis van de visienota op het studiegebied en de visie op de kap A112/Jan De Voslei. 

Het college keurde op 8 juli 2022 (jaarnummer 5786) het voorontwerp van Ringpark Zuid SWOU12593, samengesteld uit een voorontwerpbundel met bijlagen en het syntheseplan, met datum van 23 juni 2022, goed. De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) legt nu het voorontwerp ter advies voor. 

Argumentatie

Voorontwerp Ringpark Zuid

Het voorontwerp legt het raamwerk vast, voor zowel het park als de infrastructuur. Door de omvang van dit Ringpark moet het voorontwerp gezien worden als een geïntegreerd en multidisciplinair ontwerp, maatvast, maar met een nog verder uit te werken detailniveau. Het voorontwerp doet voor de invulling van het raamwerk eerder suggesties, zoals bijvoorbeeld voor de programma-invulling (sport, spel, ontmoeting, natuurbeleving, ecologie, enzovoort), de plantkeuze, materialen, enzovoort, maar de finale keuze zal in de volgende fase van het ontwerpproces gebeuren, in samenspraak met de bevoegde instanties, betrokken actoren en buurtbewoners en overeenkomstig de stedelijke beleidsvisie.

Bovendien is de kans reëel dat er nog wijzigingen aan het ontwerp zullen moeten gebeuren, zonder het raamwerk onderuit te halen. Zowel het ontwerpproces zelf als ook de realisatie van Ringpark Zuid lopen nog enkele jaren. De noden, wensen en inzichten kunnen dus nog in bepaalde mate variëren, bijvoorbeeld ten gevolge van ontwerpoptimalisatie, integratie van de resultaten van het lopende milieu-effectenonderzoek, inzichten uit de clashdetectie, budgettaire redenen, veranderede context of onbekende factoren (zoals grondvervuiling, nieuwe kansen door nieuwe inzichten uit participatie, nieuwe initiatieven in of nabij het projectgebied).

Het raamwerk van Ringpark Zuid bestaat uit:

 • het mobiliteitsnetwerk;
 • het ecologisch netwerk (fauna en flora, nat en droog);
 • het parklandschap met opbouw, reliëf en vegetatie;
 • het watersysteem;
 • klimaat- en leefbaarheidsmaatregelen.

 Dit raamwerk vormt in zijn geheel het voorontwerp van Ringpark Zuid en omvat volgende ingrepen:

 • het compacteren en veiliger maken van de verkeersknoop, met inbegrip van het verlengen van de Jan De Vostunnel, om de geplande en bestaande bedrijfs- en stedelijke ontwikkelingen in de buurt van deze verkeersknoop op een veilige en vlotte manier van en naar het hoofdwegennet te ontsluiten; ook voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer wordt er gezocht naar meer, veiligere en comfortabelere verbindingen langs en doorheen de knoop, tussen intra en extra muros;
 • het creëren van bijkomend parkareaal rondom de compacte knoop nabij de wijken en een toegankelijke publieke ruimte op de kap van de Jan De Vostunnel voor de omwonenden, van waaruit bijkomende wandel- en fietspaden vertrekken die doorlopen tot in de aanliggende wijken; dit parklandschap dient bij te dragen aan de leefbaarheid (lucht- en geluidsklimaat) van deze omgeving en tegemoet te komen aan de groentekorten van de omwonenden;
 • het integreren en versterken van natuur- en ecologisch waardevolle gebieden met aandacht voor hitte-gevoeligheid en waterbehoefte in functie van een klimaat-robuust Ringpark, overeenkomstig de inzichten en uitgangspunten uit de systeemvisie en wrap up-nota 'Water en Energie'; 
 • het integreren van het warmtenettracé, overeenkomstig de wrap up-nota 'Water en Energie';
 • het integreren van archeologische relicten in het Ringpark;
 • het afbakenen van ruimte voor nieuwe stadsontwikkeling, overeenkomstig de visie 'Ringstad'.

Onderzoeksvragen conceptontwerp

Op de onderzoeksvragen met betrekking tot het ontwerp met inbegrip van het raamwerk van het Ringpark en hoe het Ringpark klimaat robuuster te maken, is met dit voorontwerp een antwoord gekomen. De verdere detaillering zal gebeuren in de fase van opmaak definitief ontwerp. Ook zal dan de fasering van de werken en de transformatie naar het gewenste eindbeeld verfijnd worden. De budgetbewaking blijft gedurende het hele ontwerpproces een opgave. Het voorontwerp geeft inzicht in de keuze van de overkappingen. In de volgende fase van opmaak definitief ontwerp zal een doorkijk naar bijkomende overkappingsmogelijkheden verder uitgewerkt worden.

Adviezen

Tussen november 2021 en 29 juni 2022 gaven de betrokken districten en de stuurgroep 'Over De Ring' een advies op het voorontwerp.

De behandeling van de adviezen gebeurt als volgt: 

 • adviezen die betrekking hebben op het raamwerk worden in dit besluit behandeld en zijn veelal verwerkt in het voorontwerp; de verdere uitwerking en detaillering ervan worden opgenomen in de fase van opmaak definitief ontwerp;
 • adviezen die betrekking hebben op de invulling van het raamwerk worden in de fase van opmaak van het definitief ontwerp verder onderzocht en verwerkt;
 • adviezen die betrekking hebben op delen en/of elementen die buiten de opgave van dit ringpark vallen worden in andere processen en fora opgenomen. 

De verleende adviezen zijn opgenomen en besproken onder de rubriek adviezen.

Regelgeving: bevoegdheid

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. Het projectgebied betreft lokaal en bovenlokaal openbaar domein met een bovenlokale investering in het kader van het leefbaarheidsproject Ringpark Zuid. De districten Antwerpen, Wilrijk en Hoboken hebben adviesbevoegdheid.

Het college is bevoegd voor de voetpaden langs gewestwegen binnen de bebouwde kom.

Inspraak

Het ontwerpproces wordt in het kader van De Grote Verbinding en in samenwerking met de partner overheid AWV en het team Intendant gevoerd. Het voorontwerp is het resultaat van een co-creatief en participatief proces aan de hand van ‘werkbanken’ waarbij diverse stakeholders en actoren betrokken zijn en waar de ontwerpstappen met de diverse stakeholders worden afgestemd en naar consensus gezocht.

Met een specifieke groep van een 30-tal omwonenden en buurtgerichte organisaties wordt regelmatig over het ontwerp tijdens de 'werkateliers' afgestemd.

Sinds de afronding van het conceptontwerp in november 2021 hebben volgende informatie- en participatiemomenten plaatsgevonden: 

 • werkbanken 8, 9 en 10 respectievelijk op 16 december 2021, 17 februari 2022 en 2 juni 2022;
 • werkatelier intra muros op 17 maart 2022;
 • ringdagen op 19 en 20 april 2022;
 • raakvlakkenoverleg met andere lopende projecten in de onmiddellijke omgeving;
 • diverse inspraakmomenten op maat en vrij toegankelijk (kinderen, jongeren, senioren, slechtzienden);
 • informele toelichtingen aan districtscolleges van Antwerpen en Hoboken.

Algemene financiële opmerkingen

Overeenkomstig de beheerovereenkomst met AWV zal stad Antwerpen ook in ket kader van Ringpark Zuid de afspraken inzake de aanleg en het beheer van gewestwegen nakomen.

Met betrekking tot de leefbaarheidsprojecten in het kader van het Toekomstverbond, engageerde stad Antwerpen en het Havenbedrijf Antwerpen zich voor het eerste pakket aan leefbaarheidsprojecten tot een bijdrage van 250,3 miljoen euro, waarvan 107,5 miljoen euro door stad Antwerpen en 142,8 miljoen euro door het Havenbedrijf Antwerpen.

In het meerjarenplan 2020-2025 van de stad werd voor deze leefbaarheidsprojecten 'Over de Ring' reeds een totaal aan uitgavekrediet voorzien van 90 miljoen euro. Dit krediet werd - gespreid over de verschillende budgetjaren - beschikbaar gesteld in het meerjarenplan op de beleidsacties: 

 • 2LMS010102 - Over de Ring;
 • 2LMS040303 - Bomenbank en toekomstbomen (project Middenvijver);
 • 2HMS080103 - Losloopzones voor honden en hondenzwemvijver (project Middenvijver).

Uiterlijk op moment van effectieve bestelling worden de kredieten vanuit de budgettaire voorzieningen in het meerjarenplan toegewezen aan het concrete project (M-nummer).

Adviezen

Stuurgroep Over De Ring, 29 juni 2022 Gunstig onder voorwaarden

Team Intendant bundelde de resultaten van de bevraging van de leden van de werkbank die liep van 2 tot 17 juni 2022 en het advies van de kwaliteitskamer die op 17 juni 2022 bijeenkwam in een overkoepelend advies. Dit overkoepelend advies werd ter validatie voorgelegd aan de Stuurgroep Over de Ring op 29 juni 2022.

De stuurgroep aanvaardt en valideert gezamenlijk het voorontwerp voor het project Ringpark Zuid:

 • de stuurgroep vraagt aan Stad-AWV om kost optimalisaties en aan value engineering te doen. Hierbij is er een nood aan een scherpstelling van het nodige extra budget (tegen 2 september 2022);
 • de stuurgroep vraagt om in de vervolgstudie de doorkijk naar verdere overkappingen verder uit te werken en voor deze studie ook middelen vrij te maken; 
 • de stuurgroep vraagt om bij de fasering aandacht te geven aan delen die binnen het project sneller kunnen worden uitgevoerd. 

De vragen van de Stuurgroep Over de Ring worden opgenomen in het verdere ontwerpproces van Ringpark Zuid. 

Districtsraad Antwerpen, advies conceptontwerp 20 december 2021 (jaarnummer 198) Gunstig onder voorwaarden

Op 20 december 2021 (jaarnummer 198) adviseerde de districtsraad Antwerpen het conceptontwerp voor Ringpark Zuid, in districten Antwerpen, Hoboken en Wilrijk gunstig onder volgende voorwaarden:

 • Het districtscollege wordt ten volle betrokken bij de verdere uitwerking. Daar waar het lokaal openbaar domein betreft behoudt het district zijn volle beslissingsbevoegdheid. Op het bovenlokale domein wordt het district zowel ambtelijk als qua besluitvorming betrokken. Bij dit laatste spelen districtscollege en districtsraad hun voorziene rol ten volle.
 • Verkeer en bereikbaarheid:
  • Het kruispunt Kolonel Silvertopstraat-nieuwe Singel-Brederodestraat/Montignystraat voor voetgangers en fietsers voorzien wordt van korte en heldere oversteken zonder een reeks tussenstops. Ruime opstelruimte voor fietsers en voetgangers is onontbeerlijk. Een volledig conflictvrije lichtenregeling is hierbij het uitgangspunt.
  • De huidige gevaarlijke oversteek voor voetgangers en fietsers in de Brusselstraat over de tramsporen ter hoogte van de hogeschool compleet anders en veiliger vorm wordt gegeven.
  • Het groen voor de aangrenzende buurten (Brederode, Markgrave en Zuid/Nieuw Zuid) optimaal ontsloten wordt. De verbinding tussen Nieuw Zuid en de Konijnenwei wordt daarbij uitgebreid. Er wordt in samenwerking met stad en district bekeken wat reeds nu kan worden uitgevoerd. 
  • Ook de zachte verbindingen met de achterliggende wijken goed in beeld worden gebracht en verbeterd worden.
  • Het verleggen van de Singel zal een grote impact hebben op de verkeersintensiteit in de wijk. In het kader van de creatie van een vervoershub rond station Zuid kunnen ook de buslijnen en verkeersstromen voor de wijk herbekeken worden. Zo zou een gedeeltelijke verkeersontlasting van de Montignystraat een grote opwaardering voor de Troonplaats kunnen betekenen.
 • Programma:
  • Er voorafgaand aan de programmatische invulling een toekomstgerichte behoeftenstudie wordt uitgevoerd in de omliggende wijken en – voor wat betreft programmatie die een ruimere invulling kent - ook daarbuiten. Hierbij wordt rekening gehouden met sport en spel, maar daarnaast wordt ook gekeken naar andere tekorten in de omliggende buurten.
  • Er intra muros (Konijnenwei) extra sportvelden voorzien worden voor verschillende balsporten, naast urban sports en skaten. Zie het advies van de districtsraad (21/9/2020) over sportterreinen in de zuidelijke binnenstad: https://ebesluitvorming.antwerpen.be/do/roi/view?id=449892
  • Er intra muros (Konijnenwei) een ruime speeltuin wordt voorzien die goed bereikbaar is vanuit de Brederodewijk.
  • Er intra muros (Konijnenwei) ruimte blijft voor de grotere evenementen georganiseerd door en voor de wijk (festival twintig achttien bv.).
  • Er in de omgeving van het Kiel ook extra sportvelden voorzien worden voor vrij voetballen en andere balsporten, urban sports en skaten.
  • De verschillende parkzones elk van sanitair worden voorzien.
  • Naar de volgende fase duidelijk wordt hoe voor elke parkzone voorzien wordt in de tekorten uit de gemaakte behoefteanalyse.
  • Robuuste beleefbare of zelfs bespeelbare kunst wordt geïntegreerd samen met de buurt.
 • Een volwaardige mountainbikeroute uit te werken doorheen alle ringparken. In de route moet gebruik worden gemaakt van onverharde delen met diverse single track, heuvels en natuurlijke hindernissen, maar ook van verharde delen zoals fietspaden en bruggen om zo één aansluitende mountainbikeroute te maken rond Antwerpen. Afstemming tussen de ontwerpen van de diverse ringparken is dan ook cruciaal.
 • Integrale toegankelijkheid als uitgangspunt voorop wordt gesteld.
 • Er blijvend ingezet wordt op participatie en informatie voor bewoners én raadsleden.
 • De potentiële bebouwing op de plek van de huidige Singel aan de Konijnenwei beperkt wordt en de noodzakelijke ruimtevragen ten behoeve van de Brederodewijk niet in het gedrang brengt (sporten, spelen...). Bij het bebouwingsprogramma ook onderzocht wordt of er gemeenschapsfuncties kunnen worden gerealiseerd. Zo ontbreekt het zowel in de Tentoonstellingswijk, het Kiel, de Markgrave- en Brederodebuurt als het Zuid aan socio-culturele ontmoetingsruimte die in een bouwprogramma mogelijk invulling kan krijgen.

Dit advies wordt als volgt behandeld:

 • bovenvermelde voorwaarden en aandachtspunten met betrekking tot verkeer en bereikbaarheid, integrale toegankelijkheid werden doorgesproken met het district en verwerkt in het voorontwerp. Verdere detaillering gebeurt in de fase van definitief ontwerp;
 • de vragen met betrekking tot het programma en de mountainbikeroute gaan over de invulling van het raamwerk van het ringpark. Deze zullen eveneens onderzocht worden in de fase van definitief ontwerp;
 • opmerkingen met betrekking tot het bebouwingsprogramma vallen buiten de opgave van Ringpark Zuid. Bij de opstart van het stadsontwerp zullen de noden en behoeften van de buurt opgenomen worden in de projectdefinitie. De actualisatie van de tekortenanalyse (groen, sport, spel, jeugd, ...) is lopende en zal worden meegenomen bij de opmaak van het definitief ontwerp;
 • het district zal nauw betrokken worden bij de verdere uitwerking tot definitief ontwerp, dat een co-creatief proces doorloopt.
Districtsraad Hoboken, advies conceptontwerp 17 januari 2022 (jaarnummer 1) Gunstig onder voorwaarden

Op 17 januari 2022 (jaarnummer 1) adviseerde de districtsraad Hoboken het conceptontwerp voor Ringpark Zuid, SWOU12593, in districten Antwerpen, Hoboken en Wilrijk, gunstig op voorwaarde dat:

 • Er een goede verbinding tussen Hoboken en de Antwerpse wijk "Het Kiel" behouden blijft;
 • Er duidelijk rekening wordt gehouden met de doorstroming van wagens en vrachtwagens van en naar Hoboken zodat er voorkomen wordt dat Hoboken een eiland op zicht wordt. Een geoptimaliseerde aansluiting met de Sint Bernardsesteenweg en de Herenpolderbrug zijn en blijven van belang om het vrachtverkeer uit het centrum van Hoboken te houden en de bereikbaarheid van de Hobokense woonwijken te garanderen. Verder vragen wij ook een goede doorstroming naar de Lage Weg aangezien er ook een volledige nieuwe woonsite voorzien wordt;
 • Er een rechtstreekse verbinding komt tussen de afrit van de autostrade en Bluegate. Dit zal ook van primordiaal belang zijn om de leefbaarheid in de Hobokense wijken te behouden;
 • Een volwaardige mountainbikeroute uitgewerkt wordt doorheen alle ringparken. In de route moet gebruik worden gemaakt van onverharde delen met diverse single track, heuvels en natuurlijke hindernissen, maar ook van verharde delen zoals fietspaden en bruggen om zo één aansluitende mountainbikeroute te maken rond Antwerpen. Afstemming tussen de ontwerpen van de diverse ringparken is dan ook cruciaal.

Het advies wordt als volgt behandeld:

 • de vragen met betrekking tot de ontsluiting van Hoboken worden momenteel toegelicht aan het district en verder onderbouwd;
 • de opmerking met betrekking tot de mountainbikeroute gaat over de invulling van het raamwerk, dat in de volgende fase van opmaak definitief ontwerp verder wordt opgenomen.
Districtscollege Wilrijk, advies conceptontwerp 6 december 2021 (jaarnummer 237) Advies uitgebracht

Op 6 december 2021 (jaarnummer 237) stelde het districtscollege vast dat de Wilrijkse districtsraad op 4 september 2014 (jaarnummer 18) een unanieme motie goedkeurde inzake de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de A12. Het districtscollege besliste deze motie opnieuw over te maken aan het college van burgemeester en schepenen.

Het districtscollege nam ook kennis van de visienota op het studiegebied en de visie op de kap A112/Jan De Voslei, het geheel als synthese van het co-creatief proces.

De opnieuw overgemaakte motie inzake de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de A12 heeft geen betrekking op Ringpark Zuid en wordt niet verder behandeld binnen dit ontwerpproces.

Coördinatieoverleg openbaar Domein, 30 mei 2022 Gunstig onder voorwaarden

Het coördinatieoverleg openbaar domein geeft gunstig advies op het voorontwerp Ringpark Zuid op voorwaarde dat volgende zaken worden meegenomen/uitgeklaard worden:

 • In overleg met SW/MOB en SW/PUBLIEKE RUIMTE, zowel de ontsluitingsstructuur intra muros (omgeving Brusselstraat-oude Singel) als de ontsluitingsstructuur extra muros (Groothandelsmarkt en Campussite) verder onderzocht, herbekeken en of geoptimaliseerd wordt;
 • De ligging van het fietspad en het profiel van de ventweg langsheen de verlegde Emiel Vloorsstraat, inclusief de  ontsluiting van de aanpalende gebouwen, nog verder onderzocht en uitgewerkt wordt; 
 • In functie van de evenementenhalte onderzocht wordt hoe het voor- en natransport (o.a. deelsystemen) en de relatie met het station georganiseerd en geoptimaliseerd kan worden;
 • De oversteekbaarheid van de Jan de Voslei, net als het beveiligen van de oversteken, nog verder geoptimaliseerd wordt; 
 • De projectgrens (o.a. de zone van het bestaand kielpark) van het projectgebied verder verduidelijkt wordt;
 • De beheerstrategie nog verder besproken en uitgeklaard wordt met de verschillende stakeholders; 
 • De bladmassa- en bomenbalans inzichtelijk en transparant verduidelijkt wordt  (o.a. voor de zone Emiel Vloorsstraat);
 • De impact van de uitvoering van deze infrastructuurwerken op de te behouden bomen in beeld wordt gebracht, en dus ook de realiseerbaarheid van de werken verder onderzocht wordt;
 • Onderzocht wordt of een ‘fiets’parcours in het buitenpark een conflict oplevert met de ecologie?
 • De atletiekpiste in het buitenpark als reservelocatie in Ringpark Zuid wordt meegenomen. In functie van een definitieve locatiebepaling voor de toekomstige atletiekpiste uitgeklaard wordt of de combinatie van de atletiekpiste met evenementen haalbaar is. Beide programma’s hebben grotendeels dezelfde behoeften en meervoudig en efficiënt ruimtegebruik zou steeds het uitgangspunt moeten zijn;
 • De integratie van kunst in publieke ruimtes verder onderzocht wordt;
 • De adviezen uit “trage wegen Antwerpen 2018” verder onderzocht worden en waar mogelijk de aanbevelingen omtrent de zachte verbindingen (ontbrekende of te herstellen verbindingen/paden) en de integrale toegankelijkheid geïntegreerd worden in het ontwerp;
 • Onderzocht wordt of de minimumbreedte van de voetpaden (2m) generiek verbreed kan worden in functie van een verhoogd voetgangerscomfort; 
 • Onderzocht wordt of een multimove-parcours geïntegreerd kan worden in de padenstructuur;
 • Onderzocht wordt of de dichtheid van de wandelpaden (ZW) en het aantal doorsteken verhoogd kan worden;
 • de locatie van het skatepark wordt herbekeken, rekening wordt gehouden met de afstand tot bebouwing, in functie van mogelijk geluidsoverlast;
 • Extra ingezet wordt op randinfrastructuur (voldoende zitbanken met arm- en rugleuning, fietsenstalling, , velostations, dropzones voor deelmobiliteit, …);
 • Onderzocht wordt of een openbaar toilet wenselijk en haalbaar is;
 • De programmering en inrichting van de lineaire tuin/dak van de tunnel in de Jan de Voslei verder verfijnd wordt, rekening houdend met een juiste balans tussen goede open zichtlijnen (i.f.v. de sociale veiligheid) en voldoende afscherming (visueel en akoestisch) in functie van een aangename verblijfsruimte;
 • De aandachtspunten omtrent de sociale en ruimtelijke veiligheid opgenomen worden in de verdere uitwerking van de (gesloten) sportkooi;
 • De detaillering van het voorontwerp (algemene maatvoering en materialisatie, beveiliging oversteken zacht verkeer op kruispunten, maaswijdte voetpadennetwerk, …) in overleg met SW/PUBLIEKE RUIMTE en SW/MOB verder uitgewerkt en waar nodig aangepast wordt.

Het advies wordt als volgt behandeld:

 • de opmerkingen hebben ofwel betrekking op de invulling van het raamwerk, ofwel op de verdere detaillering van het voorontwerp en de manier waarop dit aansluit op de bestaande omgeving  zullen in de fase van opmaak definitief ontwerp worden meegenomen;
 • de definitieve locatiekeuze voor de toekomstige atletiekpiste en het onderzoek naar de haalbaarheid van een combinatie met evenementen behoort niet tot de opgave van Ringpark Zuid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0110 - Adviesbevoegdheid
2WIL011004 - Mobiliteit, fiets en parkeren
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0101 - De grote verbinding
2LMS010102 - Over de Ring
2LMS010102M01736 - SWOU12593 Emiel Vloorsstraat, Generaal Armstrongweg, Jan De Voslei, Kolonel Silvertopstraat, Singel (Ringpark Zuid)

Besluit

Het districtscollege wilrijk legt het volgende voor aan de districtsraad wilrijk:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het voorontwerp van "Ringpark Zuid SWOU12593" in districten Antwerpen, Wilrijk en Hoboken samengesteld uit een voorontwerpbundel met bijlagen en het syntheseplan, met datum van 23 juni 2022, voor het deel dat op het grondgebied van het district Wilrijk betrekking heeft en verwijst naar haar  unanieme motie van de 4 september 2014  (jaarnummer 18) inzake de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de A12.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.