Terug
Gepubliceerd op 20/09/2022

2022_DCWI_00182 - Letterkundestraat, kruispunten met Daniël Herreynslaan en Ridderveld. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Opdracht SWOU12088B - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 12/09/2022 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, plaatsvervangend districtssecretaris

Afwezig

Robert Moens, districtsschepen; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ine Van de kerkhove, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2022_DCWI_00182 - Letterkundestraat, kruispunten met Daniël Herreynslaan en Ridderveld. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Opdracht SWOU12088B - Goedkeuring 2022_DCWI_00182 - Letterkundestraat, kruispunten met Daniël Herreynslaan en Ridderveld. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Opdracht SWOU12088B - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer

Bestek GAC/2020/01241

Bestek en procedureGoedkeuring college19 juni 20205401
Publicatie 22 juni 2020 
GunningGoedkeuring college18 september 20207769
Toewijzingsbrief 12 oktober 2020 
Opdracht SWOU12088B
Definitief ontwerp
Goedkeuring districtscollege Wilrijk
17 mei 2021
100

Op 18 september 2020 (jaarnummer 7769) gunde het college de raamovereenkomst "uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein", Perceel 3 - Cluster Zuid, districten Berchem, Borgerhout, Hoboken en Wilrijk, aan de firma Verbruggen bv, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van het bestek GAC/2020/01241.

De toewijzingsbrief werd verzonden op 12 oktober 2020.

Het districtscollege keurde op 17 mei 2021 (jaarnummer 100) het definitief ontwerp voor de wegeniswerken in de Letterkundestraat, kruispunten met Daniël Herreynslaan en Ridderveld, district Wilrijk goed.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de opdracht SWOU12088B ter goedkeuring voor.

Argumentatie

Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2020/01241, de opdracht SWOU12088B op, voor een bedrag van 318.637,39 EUR (exclusief btw).
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):
Ten laste vanGunningherziening en VH21% btwTotaal
District Wilrijk
212.859,46
80.811,60
61.670,92
355.341,98
Aquafin
105.777,93Totaal
318.637,39
Uitvoeringstermijn: 60 werkdagen.
Prijsherziening: volgens raamovereenkomst.
prijsherziening en overschrijding VH
periode van opmaak: juli 2022
 

posten bitumineuze verhardingen

5.071,40

52,10%

actuele prijsherziening
posten exclusief  bitumineuze verhardingen

49.042,83

23,79%

actuele prijsherziening
overschrijding VH

26.697,37

10%
Juridische grond

17 juni 2016 – Wet inzake overheidsopdrachten:

  • Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.
  • Artikel 48: twee of meerdere aanbestedende overheden kunnen overeenkomen om bepaalde specifieke opdrachten gezamenlijk te plaatsen. De betrokken aanbestedende overheden kunnen één aanbestedende overheid onder hen aanduiden die de plaatsingsprocedure beheert en die optreedt voor rekening van zichzelf en voor rekening van de andere betrokken aanbestedende overheden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld
Daniël Herreynslaan, Letterkundestraat, Ridderveld zijn lokale straten.

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd volgende bestelbon (in EUR) opgemaakt:
BestelbonnummerTen laste vanBedrag
4005522974
District Wilrijk
355.341,98

Voor deze werken is een toekenning subsidie, schoolomgeving met  referentie SBT11287;
Op basis van het ingediende dossier bedraagt de te verwachten subsidie 100.000,00 EUR. De ontvangsten worden in het budget ingeschreven bij de volgende aanpassing meerjarenplan op SBT11287/INTERN/2200 en 2300/5082500000/150300/2WIL010701A00000/2WI090200

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0107 - Grijs
2WIL010701 - Aanleg en heraanleg
2WIL010701M01564 - SWOU12088 Daniël Herreynslaan, Letterkundestraat, Ridderveld

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het  districtscollege keurt de opdracht SWOU12088B, Letterkundestraat, kruispunten met Daniël Herreynslaan en Ridderveld , district Wilrijk, voor het uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein, goed voor een bedrag van 318.637,39 EUR (exclusief btw).
De werken worden uitgevoerd door de firma Verbruggen bv, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van het bestek GAC/2020/01241, Perceel 3.
Het aandeel van het district Wilrijk bedraagt 212.859,46 EUR.(exclusief btw).
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget 355.341,98 EUR. 

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving
Bedrag
Boekingsadres
Bestelbon
Opdracht SWOU12088B
Letterkundestraat, kruispunten met Daniël Herreynslaan en Ridderveld
Verbruggen bv
Doornstraat 54
9140 Temse

ondernemingsnummer:
0439 524 816
rekeningnummer:
BE48 3930 0894 6927
355.341,98 EUR
budgetplaats:5082500000
budgetpositie:224
functiegebied:2WIL010701M01564
subsidie:SBT11287
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2WI090200
budgetperiode:2200/2300
4005522974


De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving
Bedrag
Boekingsadres
Bestelbon
Subsidie
Opdracht SWOU12088B
Letterkundestraat, kruispunten met Daniël Herreynslaan en Ridderveld

Ontvangstcode
100.000,00 EUR
budgetplaats:5082500000
budgetpositie:150300
functiegebied:2WIL010701A00000
subsidie:SBT11287
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2WI090200
budgetperiode:2200/2300


Bijlagen

  • 20220628_SWOU12088_GAC_2020_01241_P3_ZUID_PARTNERS_RM.xlsx