Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

2022_DCEK_00303 - Groen - Bestelling heesters en houtige gewassen. Najaar 2022 - Goedkeuring

districtscollege Ekeren
di 08/11/2022 - 14:00 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2022_DCEK_00303 - Groen - Bestelling heesters en houtige gewassen. Najaar 2022 - Goedkeuring 2022_DCEK_00303 - Groen - Bestelling heesters en houtige gewassen. Najaar 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De bedrijfseenheid Stadsbeheer vraagt een vastlegging van bestelbon voor het aankopen van heesters en houtige gewassen via het raamcontract GAC_2021_01782 dat werd goedgekeurd door het college in zitting van 19 november 2021 (jaarnummer 9189). 

De aankoop zal gebeuren bij firma Boot & Dart Boomkwekerijen, Prins Boudewijnlaan 24C, 2550 Kontich.

Argumentatie

De bestelde heesters en houtige gewassen worden gebruikt voor invulling en aanplanting op verschillende plaatsen in het district, zowel in parkgebieden als in plantsoenen. 

Juridische grond

Artikel 43 §5 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met meer dan één ondernemer die raamovereenkomst wordt uitgevoerd op een van de volgende wijzen:

1° volgens de voorwaarden van de raamovereenkomst, zonder dat de opdracht opnieuw voor mededinging wordt opengesteld, wanneer de overeenkomst alle voorwaarden bevat met betrekking tot de uitvoering van de betrokken werken, leveringen of diensten alsmede de objectieve voorwaarden ter bepaling van de ondernemers die deze als partij bij de  raamovereenkomst zullen uitvoeren; laatstbedoelde voorwaarden worden vermeld in de opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst;

2° wanneer de raamovereenkomst alle voorwaarden bevat voor de betrokken werken, leveringen en diensten, ten dele zonder opnieuw tot mededinging op te roepen overeenkomstig punt 1° en ten dele met een nieuwe oproep tot mededinging tussen de ondernemers die partij zijn bij de raamovereenkomst overeenkomstig punt 3°, wanneer de aanbestedende overheden  deze mogelijkheid in de opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst hebben vermeld. De keuze of specifieke werken, leveringen of diensten worden verkregen na een nieuwe  oproep tot mededinging dan wel rechtstreeks volgens de voorwaarden van de raamovereenkomst, wordt gemaakt aan de hand van objectieve criteria, die in de opdrachtdocumenten  voor de raamovereenkomst worden opgenomen. In deze opdrachtdocumenten wordt ook aangegeven welke voorwaarden aan een nieuwe oproep tot mededinging kunnen worden onderworpen.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgesteld. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal groen.

Met de collegebeslissing van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) werden de bevoegdheden waarover het college beschikt op grond van artikel 57 §3, 4°, 5°en 6° van het gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521) binnen de beleidsdomeinen van de districten, overgedragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0101 - We realiseren een kwaliteitsvol en veilig publiek domein door in te zetten op duurzaam en planmatig onderhoud en heraanleg
2EKE010101 - Ekeren is een groen en bloemrijk district

Besluit

Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege beslist om voor de aankoop van heesters en houtige gewassen een bedrag van 28.234,16 EUR inclusief btw vast te leggen via bestelbon 4005532929, bij de firma Boot & Dart Boomkwekerijen BVBA, Prins Boudewijnlaan 24C, 2550 Kontich met als ondernemingsnummer 0865472008.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Boot & Dart Boomkwekerij BVBA
Prins Boudewijnlaan 24/C
2550 Kontich
Ondernemingsnummer: 0865472008
Rekeningnummer: BE19 7330 2029 0612
23.128,21 EUR inclusief btw
budgetplaats: 5054000000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2EKE010101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2EK090680
budgetperiode: 2200
4005532929
Boot & Dart Boomkwekerij BVBA
Prins Boudewijnlaan 24/C
2550 Kontich
Ondernemingsnummer: 0865472008
Rekeningnummer: BE19 7330 2029 0612
5105,95 EUR inclusief btw
budgetplaats: 5054000000
budgetpositie: 225
functiegebied: 2EKE010101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2EK090680
budgetperiode: 2200
4005532929

Bijlagen

  • heesters_2022_220.JPG
  • heesters_2022_225.JPG