Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

2022_DCEK_00297 - District Ekeren - Ondersteuningsproduct - Reglement projectsubsidie. Dossier Warm najaar 2022 - Weigering

districtscollege Ekeren
di 08/11/2022 - 14:00 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2022_DCEK_00297 - District Ekeren - Ondersteuningsproduct - Reglement projectsubsidie. Dossier Warm najaar 2022 - Weigering 2022_DCEK_00297 - District Ekeren - Ondersteuningsproduct - Reglement projectsubsidie. Dossier Warm najaar 2022 - Weigering

Motivering

Aanleiding en context

Op 25 november 2019 (jaarnummer 155) werd het reglement voor projectsubsidies van het district Ekeren door de diristrictsraad goedgekeurd. Dit reglement kadert binnen het bestuursakkoord en werd vertaald onde de doelstelling: "2EKE010207" Ekeren ondersteunt op een actieve manier het Ekerse verenigings- en gemeenschapsleven en stimuleert de sociale cohesie.

Op 27 april 2020 (jaarnummer 26) werd de aanpassing van het reglement voor projectsubsidies van het district Ekeren door de districtsraad goedgekeurd.

Ondersteuningsdossiers worden slechts toegekend voor zover er kredieten beschikbaar zijn in de districtsbegroting. Per project kan men een toelage van maximum 5.000,00 euro aanvragen. 

De districtsraad keurde op 22 november 2021 (jaarnummer 76) de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Er wordt voor 2022, 49.000,00 euro voorzien voor het ondersteunen van Ekerse projecten.

Argumentatie

Het district ontving volgende aanvraag:

AanvragerDossiernummerOmschrijving projectAdvies beoordelingscommissie
E.V.A.-Centrum vzw164180
  • van 12 oktober 2022 tot 31 december 2022;
  • in oktober starten naailessen (10 deelnemers per les);
  • in november: voorbereidingen sinterklaasfeest, verzamelen, verpakken en aankoop van speelgoed;
  • in december: sinterklaasfeest, kookactiviteiten met deelname aan WinterWakker.
  • Het gevraagd subsidiebedrag 3.158,00 euro;
  • Het project beantwoordt niet aan de doelstelling van het regelement projectsubsidies. De aanvraag gaat eerder over reguliere werking;
  • Er wordt reeds een stedelijke ondersteuning toegekend;
  • Negatief advies: De beoordelingscommissie adviseert om de gevraagde ondersteuning niet toe te kennen omwille van bovenstaande argumenten.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het reglement op de toelagen zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 18 december 2006 (jaarnummer 2730).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 2, 3, 4 en 5 bepalen dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid, lokaal sportbeleid, lokaal jeugdbeleid en lokaal seniorenbeleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0102 - We maken van Ekeren een bruisende en levendige gemeenschap met een veelzijdig en kwaliteitsvol socio-cultureel aanbod.
2EKE010207 - Ekeren ondersteunt op een actieve manier het Ekerse verenigings- en gemeenschapsleven en stimuleert de sociale cohesie

Besluit

Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege weigert de toekenning van een ondersteuning aan vzw E.V.A.-Centrum (dossiernummer 164180) voor het organiseren van 'Warm najaar 2022'.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.