Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

Notulen  districtscollege Ekeren

di 08/11/2022 - 14:00 Raadzaal

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester

Agendapunten

1.

2022_DCEK_00290 - Eugeen Van Mieghemstraat, Karel Candaelstraat, Lodewijk De Vochtstraat. Bouwveld 15A Rozemaai - Nieuw Openbaar Domein. SWPR13217. Voorontwerp. - Goedkeuring

Verdaagd
2.

2022_DCEK_00291 - Eugeen Van Mieghemstraat, Karel Candaelstraat, Lodewijk De Vochtstraat. Bouwveld 15A Rozemaai - Nieuw Openbaar Domein. SWPR13217. Voorontwerp. Advies - Goedkeuring

Verdaagd
3.

2022_DCEK_00292 - Renaat Veremansstraat. Bouwveld 10 Rozemaai - Nieuw Openbaar Domein. SWOU12084. Voorontwerp. Advies - Goedkeuring

Verdaagd
4.

2022_DCEK_00293 - Lokale feestelijkheden Ekeren - Intrede Sinterklaas op 26 november 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
4.

2022_DCEK_00293 - Lokale feestelijkheden Ekeren - Intrede Sinterklaas op 26 november 2022 - Goedkeuring

2022_DCEK_00293 - Lokale feestelijkheden Ekeren - Intrede Sinterklaas op 26 november 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Sinds 2021 organiseert het district Ekeren een intrede van Sinterklaas. De tweede editie gaat door op zaterdag 26 november 2022. 

De Sint en zijn roetveegpieten vertrekken in een stoet met kinderen, ouders en de stadstrommelaars om 14.00 uur aan het zwembad De Schinde in Ekeren richting het kasteel Veltwijck. Daar kunnen de kinderen de Sint ontmoeten, een foto nemen en een attentie ontvangen.

De intrede is gekoppeld aan een actie met de lokale handelaars. Vanaf woensdag 2 november 2022 tot en met zaterdag 26 november 2022 krijgen alle klanten, die het wensen bij elke aankoop van een deelnemende handelaar, een kleurplaat ontworpen door illustrator Annemie Berebrouckx. 

Op zaterdag  26 november 2022 kunnen de kinderen deze tekening afgeven aan de Sint in het kasteel Veltwijck. In ruil krijgen de kinderen hiervoor een kleine attentie.

Argumentatie

De intrede van Sinterklaas begint om 14.00 uur aan het zwembad De Schinde in Ekeren. Onder begeleiding gaan de kinderen in stoet naar het kasteel Veltwijck, waar de Sint de kinderen zal ontvangen in de trouwzaal.

Er is randanimatie voorzien, ook kan je samen met de Sint op de foto.

Het einde van de intrede van Sinterklaas is voorzien om 17.00 uur.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werd de delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale evenementen en feestelijkheden.

Algemene financiële opmerkingen

In de tweede aanpassing van het meerjarenplan, goedgekeurd op de districtsraad van 22 november 2021 (jaarnummer 76) werd een krediet voorzien van 7.500,00 euro op 2EKE010203A00000/5054500000/61xx voor de organisatie van de intrede Sinterklaas. Bestelbons worden goedgekeurd onder het gedelegeerd budgethouderschap.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0102 - We maken van Ekeren een bruisende en levendige gemeenschap met een veelzijdig en kwaliteitsvol socio-cultureel aanbod.
2EKE010203 - We zetten verder in op de vernieuwing en versterking van de Ekerse evenementen zodat ze blijven bijdragen tot een bruisend en levendig district.

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de organisatie van de intrede van Sinterklaas in Ekeren op 26 november 2022 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2022_DCEK_00294 - vzw Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

Verdaagd
6.

2022_DCEK_00295 - District Ekeren - Ondersteuningsproduct - Reglement projectsubsidie. Dossier Thuysmatch Hans en Hannelore Primusz - Weigering

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
6.

2022_DCEK_00295 - District Ekeren - Ondersteuningsproduct - Reglement projectsubsidie. Dossier Thuysmatch Hans en Hannelore Primusz - Weigering

2022_DCEK_00295 - District Ekeren - Ondersteuningsproduct - Reglement projectsubsidie. Dossier Thuysmatch Hans en Hannelore Primusz - Weigering

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 25 november 2019 (jaarnummer 155) werd het reglement voor projectsubsidies van het district Ekeren door de diristrictsraad goedgekeurd. Dit reglement kadert binnen het bestuursakkoord en werd vertaald onde de doelstelling: "2EKE010207" Ekeren ondersteunt op een actieve manier het Ekerse verenigings- en gemeenschapsleven en stimuleert de sociale cohesie.

Op 27 april 2020 (jaarnummer 26) werd de aanpassing van het reglement voor projectsubsidies van het district Ekeren door de districtsraad goedgekeurd.

Ondersteuningsdossiers worden slechts toegekend voor zover er kredieten beschikbaar zijn in de districtsbegroting. Per project kan men een toelage van maximum 5.000,00 euro aanvragen. 

De districtsraad keurde op 22 november 2021 (jaarnummer 76) de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Er wordt voor 2022, 49.000,00 euro voorzien voor het ondersteunen van Ekerse projecten.

Argumentatie

Het district ontving volgende aanvraag:

AanvragerDossiernummerOmschrijving projectAdvies beoordelingscommissie
Zaterdag Zondag vzw164533
 • 5 december 2022;
 • Elcks Thuys;
 • Thuysmatchen | Hans en Hannelore Primusz;
 • Thuysmatchen staat in voor alle toekomstige concerten of culturele aangelegenheden in zaal Elcks Thuys.
 • Het gevraagd subsidiebedrag 1.960,00 euro;
 • Het project beantwoordt niet aan de doelstelling van het regelement projectsubsidies. De aanvraag gaat eerder over reguliere werking;
 • Negatief advies: De beoordelingscommissie adviseert om de gevraagde ondersteuning niet toe te kennen omwille van bovenstaande argument.
Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het reglement op de toelagen zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 18 december 2006 (jaarnummer 2730).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 2, 3, 4 en 5 bepalen dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid, lokaal sportbeleid, lokaal jeugdbeleid en lokaal seniorenbeleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0102 - We maken van Ekeren een bruisende en levendige gemeenschap met een veelzijdig en kwaliteitsvol socio-cultureel aanbod.
2EKE010207 - Ekeren ondersteunt op een actieve manier het Ekerse verenigings- en gemeenschapsleven en stimuleert de sociale cohesie

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege weigert de toekenning van een ondersteuning aan vzw Zaterdag Zondag (dossiernummer 164533) voor het organiseren van Thuysmatch, Hans en Hannelore Primusz.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
7.

2022_DCEK_00296 - District Ekeren - Ondersteuningsproduct - Reglement projectsubsidie. Dossier Thuysmatch De Lage Landenliedjes - Weigering

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
7.

2022_DCEK_00296 - District Ekeren - Ondersteuningsproduct - Reglement projectsubsidie. Dossier Thuysmatch De Lage Landenliedjes - Weigering

2022_DCEK_00296 - District Ekeren - Ondersteuningsproduct - Reglement projectsubsidie. Dossier Thuysmatch De Lage Landenliedjes - Weigering

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 25 november 2019 (jaarnummer 155) werd het reglement voor projectsubsidies van het district Ekeren door de diristrictsraad goedgekeurd. Dit reglement kadert binnen het bestuursakkoord en werd vertaald onde de doelstelling: "2EKE010207" Ekeren ondersteunt op een actieve manier het Ekerse verenigings- en gemeenschapsleven en stimuleert de sociale cohesie.

Op 27 april 2020 (jaarnummer 26) werd de aanpassing van het reglement voor projectsubsidies van het district Ekeren door de districtsraad goedgekeurd.

Ondersteuningsdossiers worden slechts toegekend voor zover er kredieten beschikbaar zijn in de districtsbegroting. Per project kan men een toelage van maximum 5.000,00 euro aanvragen. 

De districtsraad keurde op 22 november 2021 (jaarnummer 76) de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Er wordt voor 2022, 49.000,00 euro voorzien voor het ondersteunen van Ekerse projecten.

Argumentatie

Het district ontving volgende aanvraag:

AanvragerDossiernummerOmschrijving projectAdvies beoordelingscommissie
Zaterdag Zondag vzw164538
 • 14 januari 2023;
 • Elcks Thuys;
 • Thuysmatch | De Lage Landenliedjes;
 • Thuysmatch staat in voor alle toekomstige concerten of culturele aangelegenheden in zaal Elcks Thuys.
 • Het gevraagd subsidiebedrag 4.539,50 euro;
 • Het project beantwoordt niet aan de doelstelling van het regelement projectsubsidies. De aanvraag gaat eerder over reguliere werking;
 • Negatief advies: De beoordelingscommissie adviseert om de gevraagde ondersteuning niet toe te kennen omwille van bovenstaande argument.
Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het reglement op de toelagen zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 18 december 2006 (jaarnummer 2730).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 2, 3, 4 en 5 bepalen dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid, lokaal sportbeleid, lokaal jeugdbeleid en lokaal seniorenbeleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0102 - We maken van Ekeren een bruisende en levendige gemeenschap met een veelzijdig en kwaliteitsvol socio-cultureel aanbod.
2EKE010207 - Ekeren ondersteunt op een actieve manier het Ekerse verenigings- en gemeenschapsleven en stimuleert de sociale cohesie

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege weigert de toekenning van een ondersteuning aan vzw Zaterdag Zondag (dossiernummer 164538) voor het organiseren van Thuysmatch, De Lage Landenliedjes.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
8.

2022_DCEK_00297 - District Ekeren - Ondersteuningsproduct - Reglement projectsubsidie. Dossier Warm najaar 2022 - Weigering

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
8.

2022_DCEK_00297 - District Ekeren - Ondersteuningsproduct - Reglement projectsubsidie. Dossier Warm najaar 2022 - Weigering

2022_DCEK_00297 - District Ekeren - Ondersteuningsproduct - Reglement projectsubsidie. Dossier Warm najaar 2022 - Weigering

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 25 november 2019 (jaarnummer 155) werd het reglement voor projectsubsidies van het district Ekeren door de diristrictsraad goedgekeurd. Dit reglement kadert binnen het bestuursakkoord en werd vertaald onde de doelstelling: "2EKE010207" Ekeren ondersteunt op een actieve manier het Ekerse verenigings- en gemeenschapsleven en stimuleert de sociale cohesie.

Op 27 april 2020 (jaarnummer 26) werd de aanpassing van het reglement voor projectsubsidies van het district Ekeren door de districtsraad goedgekeurd.

Ondersteuningsdossiers worden slechts toegekend voor zover er kredieten beschikbaar zijn in de districtsbegroting. Per project kan men een toelage van maximum 5.000,00 euro aanvragen. 

De districtsraad keurde op 22 november 2021 (jaarnummer 76) de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Er wordt voor 2022, 49.000,00 euro voorzien voor het ondersteunen van Ekerse projecten.

Argumentatie

Het district ontving volgende aanvraag:

AanvragerDossiernummerOmschrijving projectAdvies beoordelingscommissie
E.V.A.-Centrum vzw164180
 • van 12 oktober 2022 tot 31 december 2022;
 • in oktober starten naailessen (10 deelnemers per les);
 • in november: voorbereidingen sinterklaasfeest, verzamelen, verpakken en aankoop van speelgoed;
 • in december: sinterklaasfeest, kookactiviteiten met deelname aan WinterWakker.
 • Het gevraagd subsidiebedrag 3.158,00 euro;
 • Het project beantwoordt niet aan de doelstelling van het regelement projectsubsidies. De aanvraag gaat eerder over reguliere werking;
 • Er wordt reeds een stedelijke ondersteuning toegekend;
 • Negatief advies: De beoordelingscommissie adviseert om de gevraagde ondersteuning niet toe te kennen omwille van bovenstaande argumenten.
Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het reglement op de toelagen zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 18 december 2006 (jaarnummer 2730).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 2, 3, 4 en 5 bepalen dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid, lokaal sportbeleid, lokaal jeugdbeleid en lokaal seniorenbeleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0102 - We maken van Ekeren een bruisende en levendige gemeenschap met een veelzijdig en kwaliteitsvol socio-cultureel aanbod.
2EKE010207 - Ekeren ondersteunt op een actieve manier het Ekerse verenigings- en gemeenschapsleven en stimuleert de sociale cohesie

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege weigert de toekenning van een ondersteuning aan vzw E.V.A.-Centrum (dossiernummer 164180) voor het organiseren van 'Warm najaar 2022'.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
9.

2022_DCEK_00298 - District Ekeren - Dienstreis naar Andernach - Goedkeuring

Goedgekeurd
9.

2022_DCEK_00298 - District Ekeren - Dienstreis naar Andernach - Goedkeuring

2022_DCEK_00298 - District Ekeren - Dienstreis naar Andernach - Goedkeuring
10.

2022_DCEK_00299 - District Ekeren. Inkomende briefwisseling - Ekerse Karnavalvereniging 'De Bierpruvers' - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
10.

2022_DCEK_00299 - District Ekeren. Inkomende briefwisseling - Ekerse Karnavalvereniging 'De Bierpruvers' - Kennisneming

2022_DCEK_00299 - District Ekeren. Inkomende briefwisseling - Ekerse Karnavalvereniging 'De Bierpruvers' - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het district Ekeren ontving op 28 oktober 2022 een schrijven van de gouverneur provincie Antwerpen met de vraag om de waardigheid van de Ekerse Karnavalsvereniging 'De Bierpruvers' te bezorgen.

De Ekerse Karnavalsvereniging 'De Bierpruvers' heeft bij het Hof de wens uitgedrukt om de titel van 'Koninklijke Maatschappij' te verkrijgen. Om de nodige inlichtingen aan het Paleis te kunnen verstrekken vraagt de gouverneur deze bijkomende informatie.

Argumentatie

Het districtssecretariaat registreert alle inkomende en uitgaande briefwisseling van het district. De districtssecretaris zorgt voor een correcte opvolging.

Het schrijven van de gouverneur wordt ter kennisneming voorgelegd aan het districtscollege.

Juridische grond

Artikel 290 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat alle briefwisseling aan de gemeente wordt geacht te zijn gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Behalve bij andersluidende beslissing van de gemeenteraad wordt de briefwisseling verstuurd naar het gemeentehuis. Er wordt een register aangelegd van alle ingaande en uitgaande briefwisseling, van welke aard ook. Dit artikel is ook van toepassing op de districten.

Volgens artikel 132 van het Decreet Lokaal Bestuur is artikel 290 ook van toepassing op de districten.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 279 § 1 en 2 van het Decreet Lokaal Bestuur regelt de ondertekening van de briefwisseling van het districtscollege en de districtsraad.

Met besluit van het districtscollege van 9 januari 2019 (jaarnummer 2) delegeerde de districtsburgemeester zijn ondertekeningsbevoegdheid.

In het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie keurde het college van burgemeester en schepenen op 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) een werkkader goed met betrekking tot de samenwerking stad-districten.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege Ekeren neemt kennis van  het volgende besluit.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de ingekomen briefwisseling, van de gouverneur van de provincie Antwerpen met betrekking tot de waardigheid van de Ekerse Karnavalsvereniging 'De Bierpruvers'.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:
DienstTaak
EK/BZ/DSom een antwoord aan de gouverneur van de Provincie Antwerpen voor te bereiden 
11.

2022_DCEK_00300 - Districtscollege Ekeren - Notulen 25 oktober 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
11.

2022_DCEK_00300 - Districtscollege Ekeren - Notulen 25 oktober 2022 - Goedkeuring

2022_DCEK_00300 - Districtscollege Ekeren - Notulen 25 oktober 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het districtscollege vergaderde op 25 oktober 2022.Districtsschepen Marc Elseviers (N-VA) heeft zich verontschuldigd voor deze vergadering.

Argumentatie

Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in de eerstvolgende gewone zitting.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 132, 277 en 278§2 1ste lid van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet Lokaal Bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De goedgekeurde notulen worden voor de volgende vergadering van het districtscollege na het districtscollege waarop de notulen werden goedgekeurd aan de districtsraadsleden bezorgd.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 25 oktober 2022 goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
Districtssecretaris De notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.
12.

2022_DCEK_00301 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
12.

2022_DCEK_00301 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

2022_DCEK_00301 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context
Op het college van burgemeester en schepenen worden agendapunten over het district Ekeren besproken waarover het districtsbestuur geen beslissingsbevoegdheid heeft. Deze beslissingen kunnen van belang zijn voor inhoudelijke dossiers op districtsniveau.
Argumentatie
Om het districtscollege op de hoogte te houden van beslissingen die het college nam met betrekking tot het district Ekeren, wordt een lijst ter kennisneming voorgelegd.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege Ekeren neemt kennis van  het volgende besluit.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van onderstaande oplijsting met collegebeslissingen:

 Datum

 Jaarnummer

 Titel

28 oktober 2022 2022_CBS_08776
Gemeentelijke administratieve sancties - Sluiting publiek toegankelijke inrichting. District Ekeren, Veltwijcklaan 2 - Goedkeuring
28 oktober 2022 2022_CBS_08777 
Gemeentelijke administratieve sancties - Sluiting publiek toegankelijke inrichting. District Ekeren, Ferdinand Pauwelsstraat 4 - Goedkeuring
28 oktober 2022 2022_CBS_08612
District Ekeren. Eugeen Van Mieghemstraat, Karel Candaelstraat, Lodewijk De Vochtstraat. Bouwveld 15A Rozemaai - Nieuw Openbaar Domein. SWPR13217. Voorontwerp. Mobiliteitsvoorwaarden - Goedkeuring
28 oktober 20222022_CBS_08613 
District Ekeren. Renaat Veremansstraat. Bouwveld 10 Rozemaai - Nieuw Openbaar Domein. SWOU12084. Voorontwerp. Mobiliteitsvoorwaarden - Goedkeuring
28 oktober 20222022_CBS_08803
District Ekeren. Molenstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring
4 november 20222022_CBS_08862 
Toelating muziekactiviteit - Scouts Bunt Ekeren, Leugenberg 179-193, 2180 Ekeren (Antwerpen). Dossiernummer MUZA2022/096/PV - Goedkeuring
4 november 20222022_CBS_08870 
Ontvangst - Kunstenaarskoppel Frank-Ivo Van Damme en Joke van den Brandt ter gelegenheid van hun respectievelijk 90ste en 85ste verjaardag op woensdag 16 november 2022  - Goedkeuring
4 november 20222022_CBS_08911
Grafconcessies 2022 - Aanvragen. Begraafplaatsen sector Noord - Bekrachtiging
4 november 20222022_CBS_08914
Grafconcessies 2022 - Aanvraag bruikleen grafmonument. Begraafplaatsen sector Noord - Goedkeuring
4 novmeber 20222022_CBS_08915 
Grafconcessies 2022 - Aanvraag hernieuwing. Begraafplaatsen sector Noord - Bekrachtiging
4 november 20222022_CBS_08917
Grafconcessies 2022 - Aanvraag peterschap grafmonumenten. Begraafplaatsen sector Noord - Goedkeuring
4 november 20222022_CBS_08919 
Grafconcessies 2022 - Aanvraag stopzetting. Begraafplaatsen sector Noord - Goedkeuring
4 november 20222022_CBS_08921 
Grafconcessies 2022 - Begraafplaats Ekeren. Aanvraag concessie militair ereperk - Bekrachtiging
4 november 20222022_CBS_08923
District Antwerpen. Argentiniëlaan - Ekersesteenweg. Wegeniswerken. Opdracht SWOU11545C - Eindafrekening. Correctiebestelling - Goedkeuring

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
13.

2022_DCEK_00302 - Adviesraden en inspraak - Verslag seniorenraad Ekeren - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
13.

2022_DCEK_00302 - Adviesraden en inspraak - Verslag seniorenraad Ekeren - Kennisneming

2022_DCEK_00302 - Adviesraden en inspraak - Verslag seniorenraad Ekeren - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
Om de advisering vlot te laten verlopen keurde de gemeenteraad op 16 december 2013 (jaarnummer 828) de vernieuwde aanpak van inspraak, advies en medebeheer adviesorganen cultuur, sport, jeugd en senioren goed.

Op 21 september 2022 vond een vergadering plaats van de seniorenraad district Ekeren.
Argumentatie

De verslagen van de adviesraden worden ter kennisneming voorgelegd aan het districtscollege en de districtsraad.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege ekeren legt het volgende voor aan de districtsraad ekeren:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het verslag van de volgende districtsadviesraad:

Districtsadviesraad Datum vergadering
seniorenraad 21 september 2022

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
14.

2022_DCEK_00303 - Groen - Bestelling heesters en houtige gewassen. Najaar 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
14.

2022_DCEK_00303 - Groen - Bestelling heesters en houtige gewassen. Najaar 2022 - Goedkeuring

2022_DCEK_00303 - Groen - Bestelling heesters en houtige gewassen. Najaar 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De bedrijfseenheid Stadsbeheer vraagt een vastlegging van bestelbon voor het aankopen van heesters en houtige gewassen via het raamcontract GAC_2021_01782 dat werd goedgekeurd door het college in zitting van 19 november 2021 (jaarnummer 9189). 

De aankoop zal gebeuren bij firma Boot & Dart Boomkwekerijen, Prins Boudewijnlaan 24C, 2550 Kontich.

Argumentatie

De bestelde heesters en houtige gewassen worden gebruikt voor invulling en aanplanting op verschillende plaatsen in het district, zowel in parkgebieden als in plantsoenen. 

Juridische grond

Artikel 43 §5 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met meer dan één ondernemer die raamovereenkomst wordt uitgevoerd op een van de volgende wijzen:

1° volgens de voorwaarden van de raamovereenkomst, zonder dat de opdracht opnieuw voor mededinging wordt opengesteld, wanneer de overeenkomst alle voorwaarden bevat met betrekking tot de uitvoering van de betrokken werken, leveringen of diensten alsmede de objectieve voorwaarden ter bepaling van de ondernemers die deze als partij bij de  raamovereenkomst zullen uitvoeren; laatstbedoelde voorwaarden worden vermeld in de opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst;

2° wanneer de raamovereenkomst alle voorwaarden bevat voor de betrokken werken, leveringen en diensten, ten dele zonder opnieuw tot mededinging op te roepen overeenkomstig punt 1° en ten dele met een nieuwe oproep tot mededinging tussen de ondernemers die partij zijn bij de raamovereenkomst overeenkomstig punt 3°, wanneer de aanbestedende overheden  deze mogelijkheid in de opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst hebben vermeld. De keuze of specifieke werken, leveringen of diensten worden verkregen na een nieuwe  oproep tot mededinging dan wel rechtstreeks volgens de voorwaarden van de raamovereenkomst, wordt gemaakt aan de hand van objectieve criteria, die in de opdrachtdocumenten  voor de raamovereenkomst worden opgenomen. In deze opdrachtdocumenten wordt ook aangegeven welke voorwaarden aan een nieuwe oproep tot mededinging kunnen worden onderworpen.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgesteld. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal groen.

Met de collegebeslissing van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) werden de bevoegdheden waarover het college beschikt op grond van artikel 57 §3, 4°, 5°en 6° van het gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521) binnen de beleidsdomeinen van de districten, overgedragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0101 - We realiseren een kwaliteitsvol en veilig publiek domein door in te zetten op duurzaam en planmatig onderhoud en heraanleg
2EKE010101 - Ekeren is een groen en bloemrijk district

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege beslist om voor de aankoop van heesters en houtige gewassen een bedrag van 28.234,16 EUR inclusief btw vast te leggen via bestelbon 4005532929, bij de firma Boot & Dart Boomkwekerijen BVBA, Prins Boudewijnlaan 24C, 2550 Kontich met als ondernemingsnummer 0865472008.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Boot & Dart Boomkwekerij BVBA
Prins Boudewijnlaan 24/C
2550 Kontich
Ondernemingsnummer: 0865472008
Rekeningnummer: BE19 7330 2029 0612
23.128,21 EUR inclusief btw
budgetplaats: 5054000000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2EKE010101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2EK090680
budgetperiode: 2200
4005532929
Boot & Dart Boomkwekerij BVBA
Prins Boudewijnlaan 24/C
2550 Kontich
Ondernemingsnummer: 0865472008
Rekeningnummer: BE19 7330 2029 0612
5105,95 EUR inclusief btw
budgetplaats: 5054000000
budgetpositie: 225
functiegebied: 2EKE010101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2EK090680
budgetperiode: 2200
4005532929