Terug
Gepubliceerd op 13/01/2023

Notulen  districtscollege Ekeren

di 20/12/2022 - 14:00 Raadzaal

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester

Agendapunten

1.

2022_DCEK_00345 - Sport 2023 - Organisatie appelbollenloop - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
1.

2022_DCEK_00345 - Sport 2023 - Organisatie appelbollenloop - Goedkeuring

2022_DCEK_00345 - Sport 2023 - Organisatie appelbollenloop - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op zondag 8 januari 2023 organiseert de Ekerse sportdienst de appelbollenloop. De start- en aankomst is in park Hof de Bist ter hoogte van 252 CC. 

Deelnemers kiezen de afstand die het beste bij hen past: 10,5 km of 2 km lopen, 5 km powerwalken of 2 km wandelen. Bij aankomst ontvangen alle deelnemers een warme appelbol.
Deelnemers kunnen inschrijven tot 6 januari 2023 om 12.00 uur en betalen 4,00 euro.

Argumentatie

Het district Ekeren wil zoveel mogelijk Ekerenaren aan het bewegen krijgen. De appelbollenloop is het ontmoetingsmoment bij uitstek voor sportief Ekeren om aan het begin van het nieuwe jaar sportieve voornemens waar te maken.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

In de meerjarenplanning is een budget voorzien van 5000,00 euro op: SUB_NR/INTERN/2300/2EKE010205PA5094/5051500000/61xx/2EK090740.
De bestelbonnen worden opgemaakt en goedgekeurd door de administratief goedkeurder.

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege Ekeren keurt de organisatie van de appelbollenloop op zondag 8 januari 2023 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2022_DCEK_00346 - Districtscollege Ekeren - Notulen 15 december 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
2.

2022_DCEK_00346 - Districtscollege Ekeren - Notulen 15 december 2022 - Goedkeuring

2022_DCEK_00346 - Districtscollege Ekeren - Notulen 15 december 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege vergaderde op 15 december 2022. Iedereen was aanwezig.

Argumentatie

Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in de eerstvolgende gewone zitting.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 132, 277 en 278§2 1ste lid van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. 

Artikelen 50 en 129 van het Decreet Lokaal Bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De goedgekeurde notulen worden voor de volgende vergadering van het districtscollege na het districtscollege waarop de notulen werden goedgekeurd aan de districtsraadsleden bezorgd. 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege Ekeren keurt de notulen van 15 december 2022 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.