Terug
Gepubliceerd op 23/09/2022

2022_DCEK_00238 - Uitgaande briefwisseling - Geurhinder Donkse Beek - Kennisneming

districtscollege Ekeren
di 13/09/2022 - 13:30 Raadzaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2022_DCEK_00238 - Uitgaande briefwisseling - Geurhinder Donkse Beek - Kennisneming 2022_DCEK_00238 - Uitgaande briefwisseling - Geurhinder Donkse Beek - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het district Ekeren ontving op 22 augustus 2022 een klacht rond de geurhinder afkomstig van de Donkse Beek. 

Op 30 augustus 2022 (jaarnummer 228) werd deze brief ter kennisneming voorgelegd aan het districtscollege. Het schrijven van de bewoners uit de Jozef Ickxstraat en Prinshoeveweg zal ter kennisneming voorgelegd worden aan de districtsraad op 26 september 2022.

Argumentatie

Het districtssecretariaat registreert alle inkomende en uitgaande briefwisseling van het district. De districtssecretaris zorgt voor een een correcte opvolging.

Het antwoord aan de bewoners van de Jozef Ickxstraat en Prinshoeveweg in verband met de 'Geurhinder Donkse Beek' wordt ter kennisneming voorgelegd aan de districtsraad.

Juridische grond

Artikel 290 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat alle briefwisseling aan de gemeente wordt geacht te zijn gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Behalve bij andersluidende beslissing van de gemeenteraad wordt de briefwisseling verstuurd naar het gemeentehuis. Er wordt een register aangelegd van alle ingaande en uitgaande briefwisseling, van welke aard ook. Dit artikel is ook van toepassing op de districten.

Volgens artikel 132 van het Decreet Lokaal Bestuur is artikel 290 ook van toepassing op de districten.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 279 § 1 en 2 van het Decreet Lokaal Bestuur regelt de ondertekening van de briefwisseling van het districtscollege en de districtsraad.

Met besluit van het districtscollege van 9 januari 2019 (jaarnummer 2) delegeerde de districtsburgemeester zijn ondertekeningsbevoegdheid.

In het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie keurde het college van burgemeester en schepenen op 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) een werkkader goed met betrekking tot de samenwerking stad-districten.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege ekeren legt het volgende voor aan de districtsraad ekeren:

Artikel 1

Het districtsraad neemt kennis van de uitgaande brief aan de bewoners van de Jozef Ickxstraat en Prinshoeveweg in verband met 'Geurhinder Donkse Beek'.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.