Terug
Gepubliceerd op 27/10/2022

2022_DCEK_00279 - Ondersteuning. District Ekeren. Chirojeugd Vlaanderen vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022 - Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Ekeren
di 18/10/2022 - 14:00 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2022_DCEK_00279 - Ondersteuning. District Ekeren. Chirojeugd Vlaanderen vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022 - Afsprakennota - Goedkeuring 2022_DCEK_00279 - Ondersteuning. District Ekeren. Chirojeugd Vlaanderen vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022 - Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 22 november 2021 (jaarnummer 76) keurde de districtsraad Ekeren de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Er werd een ondersteuningsopdracht voorzien voor organisatie van de Dag van de Jeugdbeweging. De afsprakennota geeft een specifieke ondersteuning aan vzw Chirojeugd Vlaanderen oor het het organiseren van deze dag op 21 oktober 2022 op het Theaterplein in Antwerpen.

Argumentatie

De dag van de jeugdbeweging wordt jaarlijks georganiseerd door, voor en met jongeren. De dag staat in het teken van samenhorigheid en de jeugdbeweging in de kijker te zetten en de vele leden en vrijwilligers te bedanken voor hun engagement. De dag wordt georganiseerd op vrijdag 21 oktober 2022 op het Theaterplein in Antwerpen. Er wordt een ontbijt aangeboden voor al de leden. De organisatie van het evenement gebeurt op een duurzame en inclusieve manier. Het betreft de ondersteuning van aanvullende lokale jeugdinitiatieven naar aanleiding van het bovenlokaal evenement 'Dag van de jeugdbeweging' op 21 oktober 2022. Alle kosten verbonden aan de organisatie komen in aanmerking voor ondersteuning.

Juridische grond

  • Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
  • Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De afsprakennota 2022 voorziet een ondersteuning van 375,00 EUR.

De ontvanger moet het bereiken van de vereiste resultaten aantonen door het indienen van:

  • een inhoudelijk eindverslag met beschrijving van de gerealiseerde acties;
  • een financieel eindverslag met een weergave van de gemaakte uitgaven en bijhorende bewijsstukken.

De verslagen moeten uiterlijk op 15 december 2022 ingediend worden via de verenigingendatabank.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0102 - We maken van Ekeren een bruisende en levendige gemeenschap met een veelzijdig en kwaliteitsvol socio-cultureel aanbod.
2EKE010204 - Het jeugdbeleid biedt maximale ontwikkelingskansen en voldoende ruimte en stimuleert kinderen, tieners, jongeren en jeugdverenigingen om zich te ontplooien, zichzelf te zijn, te experimenteren en te groeien

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de afsprakennota met looptijd van 21 oktober 2022 tot en met 21 december 2022, voor de ondersteuning aan Chirojeugd Vlaanderen vzw, Kipdorp 30 te  2000 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0415 651 928 goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor 375,00 EUR aan Chirojeugd Vlaanderen vzw, Kipdorp 30 te 2000 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0415 651 928 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt: 

Omschrijving

bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Chirojeugd Vlaanderen vzw
Kipdorp 30
2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0415 651 928

Bankrekeningnummer: BE10 7895 1157 6604375,00 EUR

Budgetplaats : 5051000000
Budgetpositie : 6496800
Functiegebied: 2EKE010204A00000
Subsidie : SUB_NR
Fonds : INTERN
Begrotingsprogramma: 2EK090750
Budgetperiode : 22004505143042