Terug
Gepubliceerd op 27/10/2022

2022_DCEK_00278 - Districtscollege en districtsraad - Vergaderdata eerste semester 2023. Vaststelling - Goedkeuring

districtscollege Ekeren
di 18/10/2022 - 14:00 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2022_DCEK_00278 - Districtscollege en districtsraad - Vergaderdata eerste semester 2023. Vaststelling - Goedkeuring 2022_DCEK_00278 - Districtscollege en districtsraad - Vergaderdata eerste semester 2023. Vaststelling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De vergaderdata van het districtscollege en de districtsraad worden vooraf vastgelegd.

Argumentatie

Volgende vergaderdata worden vastgelegd voor het eerste semester 2023.

DistrictscollegeRaadscommissieDistrictsraad
10 januari 202316 januari 202323 januari 2023
17 januari 2023

24 januari 2023

31 januari 2023
7 februari 202313 februari 202327 februari 2023
14 februari 2023

28 februari 2023
7 maart 202320 maart 202327 maart 2023
14 maart 2023

21 maart 2023

28 maart 2023
18 april 202317 april 202324 april 2023
25 april 2023
2 mei 202315 mei 202322 mei 2023
9 mei 2023

16 mei 2023

23 mei 2023

30 mei 2023
6 juni 202319 juni 202326 juni 2023
13 juni 2023

20 juni 2023

27 juni 2023

Juridische grond

Artikelen 18-19, 37 §5, 50, 126-127, 129-131 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Het districtscollege vergadert regelmatig, op de dagen en uren die het bepaalt, en zo dikwijls als de behandeling van de zaken het vereist. De districtsburgemeester kan in spoedeisende gevallen buitengewone vergaderingen bijeenroepen op de dag en het uur die hij bepaalt.

De districtsraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar. De voorzitter van de districtsraad beslist tot bijeenroeping van de districtsraad en stelt de agenda van de vergadering op.

Het huishoudelijk reglement van het district bepaalt de nadere regelen inzake de samenstelling en de werkwijze van de commissie. De oproeping van de raadscommissies wordt digitaal verzonden. De oproeping bevat naast de uitnodiging ook de dagorde en de verwijzingen naar de ontwerpbesluiten die raadpleegbaar zijn op het digitaal besluitvormingsplatform, de dagorde van de commissie(s) en de eventuele dossiers waarop de ontwerpbesluiten betrekking hebben.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege stelt de vergaderdata voor eerste semester 2023 vast.

Artikel 2

Het districtscollege verzoekt de voorzitter van de districtsraad om de districtsraad bijeen te roepen op de voorgestelde data.

Artikel 3

Het districtscollege verzoekt de voorzitter van de raadscommissie om de raadscommissie bijeen te roepen op de voorgestelde data.

Artikel 4

Het districtscollege beslist om de vergaderdata voor te leggen aan de districtsraad ter kennisneming.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.