Terug
Gepubliceerd op 27/10/2022

2022_DCEK_00283 - Groot Hagelkruis. Onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding - Opdracht SWPR13577A - Goedkeuring

districtscollege Ekeren
di 18/10/2022 - 14:00 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2022_DCEK_00283 - Groot Hagelkruis. Onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding - Opdracht SWPR13577A - Goedkeuring 2022_DCEK_00283 - Groot Hagelkruis. Onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding - Opdracht SWPR13577A - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer
Bestek GAC/2019/01001
BestekGoedkeuring Gemeenteraad21 oktober 2019583
Publicatie 23 september 2019 
GunningGoedkeuring college 13 december 201910383
Sluiting opdracht 7 januari 2020 

Op 13 december 2019 (jaarnummer 10383) gunde het college de raamovereenkomst " onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding�, op basis van bestek GAC/2019/01001, aan de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816.
De toewijzingsbrief werd verzonden op 7 januari 2020.

Na een breuk in de waterleiding werd de rijweg in het Groot Hagekruis (tussen Frans Lenaertsstraat en Dorpstraat) voorlopig hersteld door Water-Link. Voor de definitieve herstelling is een herbestratingsbon (93m²). Het district wenst de volledige breedte van de rijweg (in klinkers) te vernieuwen vanaf de asfalt ter hoogte van de Dorpstraat tot en met de zebra voorbij de
Frans Lenaertsstraat.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de opdracht SWPR13577A ter goedkeuring voor.

Argumentatie

Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2019/01001, de opdracht SWPR13577A, Groot Hagelkruis op, voor een bedrag van 17.947,90 EUR (exclusief btw).

Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen (PH) en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):

Ten laste vanGunning10% PH en VH21% btwTotaal
District Ekeren17.947,90
5.856,94
4.999,02
28.803,86

Uitvoeringstermijn: 10 werkdagen.

Prijsherziening en Overschrijding VHPeriode van opmaak juli 2022
Posten 0000.00003 aanleggen van wegen met cementbetonverhardingen
4.062,15
22,63% Actuele prijsherziening
Overschrijding VH
1.794,79
10%

.

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
Het Groot Hagelkruis is een lokale straat.

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd bestelbon 4005522933 opgemaakt voor een bedrag van 28.803,86 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0101 - We realiseren een kwaliteitsvol en veilig publiek domein door in te zetten op duurzaam en planmatig onderhoud en heraanleg
2EKE010102 - Het publiek domein is goed onderhouden en kwaliteitsvol (her)aangelegd met veel aandacht voor veilig verkeer, toegankelijkheid en voor de zwakke weggebruiker
2EKE010102M02898 - SWPR13577 Groot Hagelkruis (Heraanleg rijweg thv 1-9)

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de opdracht SWPR13577A voor onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding in het Groot Hagelkruis, district Ekeren, goed voor een bedrag van 17.947,90 EUR (exclusief btw). De werken worden, op basis van het bestek GAC/2019/01001, uitgevoerd door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816. Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden bedraagt het vast te leggen budget 28.803,86 EUR.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Opdracht SWPR13577A
Groot Hagelkruis
Onderhoudswerken

Verbruggen BV
Doornstraat 54
9140 Temse
ondernemingsnummer:
0439 524 816
rekeningnummer:
BE48 3930 0894 6927

28.803,86 EURbudgetplaats: 5052500000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2EKE010102M02898
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2EK090200
budgetperiode: 2200
4005522933

Bijlagen

  • 20220822_GrootHagelkruis_SWPR13577.xlsx