Terug
Gepubliceerd op 27/10/2022

Notulen  districtscollege Ekeren

di 18/10/2022 - 14:00 Raadzaal

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester

Agendapunten

1.

2022_DCEK_00278 - Districtscollege en districtsraad - Vergaderdata eerste semester 2023. Vaststelling - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
1.

2022_DCEK_00278 - Districtscollege en districtsraad - Vergaderdata eerste semester 2023. Vaststelling - Goedkeuring

2022_DCEK_00278 - Districtscollege en districtsraad - Vergaderdata eerste semester 2023. Vaststelling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
De vergaderdata van het districtscollege en de districtsraad worden vooraf vastgelegd.
Argumentatie

Volgende vergaderdata worden vastgelegd voor het eerste semester 2023.

DistrictscollegeRaadscommissieDistrictsraad
10 januari 202316 januari 202323 januari 2023
17 januari 2023

24 januari 2023

31 januari 2023
7 februari 202313 februari 202327 februari 2023
14 februari 2023

28 februari 2023
7 maart 202320 maart 202327 maart 2023
14 maart 2023

21 maart 2023

28 maart 2023
18 april 202317 april 202324 april 2023
25 april 2023
2 mei 202315 mei 202322 mei 2023
9 mei 2023

16 mei 2023

23 mei 2023

30 mei 2023
6 juni 202319 juni 202326 juni 2023
13 juni 2023

20 juni 2023

27 juni 2023

Juridische grond

Artikelen 18-19, 37 §5, 50, 126-127, 129-131 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Het districtscollege vergadert regelmatig, op de dagen en uren die het bepaalt, en zo dikwijls als de behandeling van de zaken het vereist. De districtsburgemeester kan in spoedeisende gevallen buitengewone vergaderingen bijeenroepen op de dag en het uur die hij bepaalt.

De districtsraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar. De voorzitter van de districtsraad beslist tot bijeenroeping van de districtsraad en stelt de agenda van de vergadering op.

Het huishoudelijk reglement van het district bepaalt de nadere regelen inzake de samenstelling en de werkwijze van de commissie. De oproeping van de raadscommissies wordt digitaal verzonden. De oproeping bevat naast de uitnodiging ook de dagorde en de verwijzingen naar de ontwerpbesluiten die raadpleegbaar zijn op het digitaal besluitvormingsplatform, de dagorde van de commissie(s) en de eventuele dossiers waarop de ontwerpbesluiten betrekking hebben.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege stelt de vergaderdata voor eerste semester 2023 vast.

Artikel 2

Het districtscollege verzoekt de voorzitter van de districtsraad om de districtsraad bijeen te roepen op de voorgestelde data.

Artikel 3

Het districtscollege verzoekt de voorzitter van de raadscommissie om de raadscommissie bijeen te roepen op de voorgestelde data.

Artikel 4

Het districtscollege beslist om de vergaderdata voor te leggen aan de districtsraad ter kennisneming.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2022_DCEK_00279 - Ondersteuning. District Ekeren. Chirojeugd Vlaanderen vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022 - Afsprakennota - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
2.

2022_DCEK_00279 - Ondersteuning. District Ekeren. Chirojeugd Vlaanderen vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022 - Afsprakennota - Goedkeuring

2022_DCEK_00279 - Ondersteuning. District Ekeren. Chirojeugd Vlaanderen vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022 - Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 22 november 2021 (jaarnummer 76) keurde de districtsraad Ekeren de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Er werd een ondersteuningsopdracht voorzien voor organisatie van de Dag van de Jeugdbeweging. De afsprakennota geeft een specifieke ondersteuning aan vzw Chirojeugd Vlaanderen oor het het organiseren van deze dag op 21 oktober 2022 op het Theaterplein in Antwerpen.

Argumentatie

De dag van de jeugdbeweging wordt jaarlijks georganiseerd door, voor en met jongeren. De dag staat in het teken van samenhorigheid en de jeugdbeweging in de kijker te zetten en de vele leden en vrijwilligers te bedanken voor hun engagement. De dag wordt georganiseerd op vrijdag 21 oktober 2022 op het Theaterplein in Antwerpen. Er wordt een ontbijt aangeboden voor al de leden. De organisatie van het evenement gebeurt op een duurzame en inclusieve manier. Het betreft de ondersteuning van aanvullende lokale jeugdinitiatieven naar aanleiding van het bovenlokaal evenement 'Dag van de jeugdbeweging' op 21 oktober 2022. Alle kosten verbonden aan de organisatie komen in aanmerking voor ondersteuning.

Juridische grond
  • Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
  • Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).
Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De afsprakennota 2022 voorziet een ondersteuning van 375,00 EUR.

De ontvanger moet het bereiken van de vereiste resultaten aantonen door het indienen van:

  • een inhoudelijk eindverslag met beschrijving van de gerealiseerde acties;
  • een financieel eindverslag met een weergave van de gemaakte uitgaven en bijhorende bewijsstukken.

De verslagen moeten uiterlijk op 15 december 2022 ingediend worden via de verenigingendatabank.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0102 - We maken van Ekeren een bruisende en levendige gemeenschap met een veelzijdig en kwaliteitsvol socio-cultureel aanbod.
2EKE010204 - Het jeugdbeleid biedt maximale ontwikkelingskansen en voldoende ruimte en stimuleert kinderen, tieners, jongeren en jeugdverenigingen om zich te ontplooien, zichzelf te zijn, te experimenteren en te groeien

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de afsprakennota met looptijd van 21 oktober 2022 tot en met 21 december 2022, voor de ondersteuning aan Chirojeugd Vlaanderen vzw, Kipdorp 30 te  2000 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0415 651 928 goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor 375,00 EUR aan Chirojeugd Vlaanderen vzw, Kipdorp 30 te 2000 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0415 651 928 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt: 

Omschrijving

bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Chirojeugd Vlaanderen vzw
Kipdorp 30
2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0415 651 928

Bankrekeningnummer: BE10 7895 1157 6604375,00 EUR

Budgetplaats : 5051000000
Budgetpositie : 6496800
Functiegebied: 2EKE010204A00000
Subsidie : SUB_NR
Fonds : INTERN
Begrotingsprogramma: 2EK090750
Budgetperiode : 22004505143042

 

 

3.

2022_DCEK_00280 - Districtscollege Ekeren - Notulen 11 oktober 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
3.

2022_DCEK_00280 - Districtscollege Ekeren - Notulen 11 oktober 2022 - Goedkeuring

2022_DCEK_00280 - Districtscollege Ekeren - Notulen 11 oktober 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het districtscollege vergaderde op 11 oktober 2022. Iedereen was aanwezig.

Argumentatie

Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in de eerstvolgende gewone zitting.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 132, 277 en 278§2 1ste lid van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet Lokaal Bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De goedgekeurde notulen worden voor de volgende vergadering van het districtscollege na het districtscollege waarop de notulen werden goedgekeurd aan de districtsraadsleden bezorgd.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 11 oktober 2022 goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
Districtssecretaris De notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.
4.

2022_DCEK_00281 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
4.

2022_DCEK_00281 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

2022_DCEK_00281 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context
Op het college van burgemeester en schepenen worden agendapunten over het district Ekeren besproken waarover het districtsbestuur geen beslissingsbevoegdheid heeft. Deze beslissingen kunnen van belang zijn voor inhoudelijke dossiers op districtsniveau.
Argumentatie
Om het districtscollege op de hoogte te houden van beslissingen die het college nam met betrekking tot het district Ekeren, wordt een lijst ter kennisneming voorgelegd.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt neemt kennis van het volgende besluit.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van onderstaande oplijsting met collegebeslissingen:

Datum

Jaarnummer

Titel

 7 oktober 2022

 2022_CBS_08231

District Ekeren. Patronaatstraat. Verkaveling. SWPR13543  - Overdracht Grond. Affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring 

 7 oktober 2022

 2022_CBS_08232

District Ekeren. Nieuw Openbaar Domein. Hoogpadlaan 4. SWOU13544 - Overdracht Grond. Affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring

 7 oktober 2022

 2022_CBS_08233

District Ekeren. Nieuw openbaar domein. Germinalstraat / De Rozentuin SWOU11726 - Overdracht Grond. Affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring

7 oktober 20222022_CBS_08253  
District Ekeren - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen - Goedkeuring
7 oktober 20222022_CBS_08254
District Ekeren. Leopoldlei - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2022_DCEK_00282 - Puihoek - opritten. Wegeniswerken - Opdracht SWPR13271A. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
5.

2022_DCEK_00282 - Puihoek - opritten. Wegeniswerken - Opdracht SWPR13271A. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Goedkeuring

2022_DCEK_00282 - Puihoek - opritten. Wegeniswerken - Opdracht SWPR13271A. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
FaseActieDatumJaarnummer

Bestek GAC/2020/01241

Bestek en procedureGoedkeuring college19 juni 20205401
Publicatie 22 juni 2020 
GunningGoedkeuring college18 september 20207769
Toewijzingsbrief 12 oktober 2020 


Op 18 september 2020 (jaarnummer 7769) gunde het college de raamovereenkomst "uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein", Perceel 1 - cluster Noord, districten Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Ekeren, Deurne en Merksem aan de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van bestek GAC/2020/01241.
De toewijzingsbrief werd verzonden op 12 oktober 2020.

De werken omvatten het heraanleggen van de opritten aan huisnummers 58 en 90 (deel openbaar domein - tussen kopmuren).
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de opdracht SWPR13271A ter goedkeuring voor.

Argumentatie
Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2020/01241, de opdracht SWPR13271A op, voor een bedrag van 10.291,22 EUR (exclusief btw).
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):
Ten laste vanGunningherziening en VH21% btwTotaal
District Ekeren10.291,22
3.722,38
2.942,86
16.956,46
Uitvoeringstermijn: 5 werkdagen.
Prijsherziening en Overschrijding VHPeriode van opmaak juli 2022
Posten exclusief bitumineuze verhardingen
2.448,42
23,79% Actuele prijsherziening
Overschrijding VH
1.273,96
10%
Juridische grond

17 juni 2016 – Wet inzake overheidsopdrachten:

  • Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.
Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
De Puihoek is een lokale straat.

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Algemene financiële opmerkingen
Voor deze werken werd bestelbon 4005522927 opgemaakt voor een bedrag van 16.956,46 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0101 - We realiseren een kwaliteitsvol en veilig publiek domein door in te zetten op duurzaam en planmatig onderhoud en heraanleg
2EKE010102 - Het publiek domein is goed onderhouden en kwaliteitsvol (her)aangelegd met veel aandacht voor veilig verkeer, toegankelijkheid en voor de zwakke weggebruiker
2EKE010102M02521 - SWPR13271 Puihoek (wortelopdruk - tekening voor onderhoudswerk)

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de opdracht SWPR13271A, Puihoek, district Ekeren, wegeniswerken, goed voor een bedrag van 10.291,22 EUR (exclusief btw).
De werken worden uitgevoerd door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van het bestek GAC/2020/01241, Perceel 1.
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget 16.956,46 EUR. 

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving
Bedrag
Boekingsadres
Bestelbon
Opdracht SWPR13271A
Puihoek opritten

Verbruggen BV
Doornstraat 54
9140 Temse

ondernemingsnummer:
0439 524 816
rekeningnummer:
BE48 3930 0894 6927
16.956,46 EUR
budgetplaats: 5052500000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2EKE010102M02521
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2EK090200
budgetperiode: 2200
4005522927


6.

2022_DCEK_00283 - Groot Hagelkruis. Onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding - Opdracht SWPR13577A - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
6.

2022_DCEK_00283 - Groot Hagelkruis. Onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding - Opdracht SWPR13577A - Goedkeuring

2022_DCEK_00283 - Groot Hagelkruis. Onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding - Opdracht SWPR13577A - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
FaseActieDatumJaarnummer
Bestek GAC/2019/01001
BestekGoedkeuring Gemeenteraad21 oktober 2019583
Publicatie 23 september 2019 
GunningGoedkeuring college 13 december 201910383
Sluiting opdracht 7 januari 2020 

Op 13 december 2019 (jaarnummer 10383) gunde het college de raamovereenkomst " onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding�, op basis van bestek GAC/2019/01001, aan de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816.
De toewijzingsbrief werd verzonden op 7 januari 2020.

Na een breuk in de waterleiding werd de rijweg in het Groot Hagekruis (tussen Frans Lenaertsstraat en Dorpstraat) voorlopig hersteld door Water-Link. Voor de definitieve herstelling is een herbestratingsbon (93m²). Het district wenst de volledige breedte van de rijweg (in klinkers) te vernieuwen vanaf de asfalt ter hoogte van de Dorpstraat tot en met de zebra voorbij de
Frans Lenaertsstraat.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de opdracht SWPR13577A ter goedkeuring voor.

Argumentatie

Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2019/01001, de opdracht SWPR13577A, Groot Hagelkruis op, voor een bedrag van 17.947,90 EUR (exclusief btw).

Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen (PH) en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):

Ten laste vanGunning10% PH en VH21% btwTotaal
District Ekeren17.947,90
5.856,94
4.999,02
28.803,86

Uitvoeringstermijn: 10 werkdagen.

Prijsherziening en Overschrijding VHPeriode van opmaak juli 2022
Posten 0000.00003 aanleggen van wegen met cementbetonverhardingen
4.062,15
22,63% Actuele prijsherziening
Overschrijding VH
1.794,79
10%

.

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
Het Groot Hagelkruis is een lokale straat.

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd bestelbon 4005522933 opgemaakt voor een bedrag van 28.803,86 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0101 - We realiseren een kwaliteitsvol en veilig publiek domein door in te zetten op duurzaam en planmatig onderhoud en heraanleg
2EKE010102 - Het publiek domein is goed onderhouden en kwaliteitsvol (her)aangelegd met veel aandacht voor veilig verkeer, toegankelijkheid en voor de zwakke weggebruiker
2EKE010102M02898 - SWPR13577 Groot Hagelkruis (Heraanleg rijweg thv 1-9)

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de opdracht SWPR13577A voor onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding in het Groot Hagelkruis, district Ekeren, goed voor een bedrag van 17.947,90 EUR (exclusief btw). De werken worden, op basis van het bestek GAC/2019/01001, uitgevoerd door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816. Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden bedraagt het vast te leggen budget 28.803,86 EUR.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Opdracht SWPR13577A
Groot Hagelkruis
Onderhoudswerken

Verbruggen BV
Doornstraat 54
9140 Temse
ondernemingsnummer:
0439 524 816
rekeningnummer:
BE48 3930 0894 6927

28.803,86 EURbudgetplaats: 5052500000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2EKE010102M02898
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2EK090200
budgetperiode: 2200
4005522933