Terug
Gepubliceerd op 28/09/2022

2022_DCEK_00243 - District Ekeren. Leopoldlei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Ekeren
di 20/09/2022 - 13:30 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2022_DCEK_00243 - District Ekeren. Leopoldlei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2022_DCEK_00243 - District Ekeren. Leopoldlei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De Leopoldlei in het district Ekeren:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat op 24 juli 2020 (jaarnummer 6364) door het college werd goedgekeurd;
 • maakt deel uit van de zone 'Wijk Mariaburg', waar het parkeren beperkt wordt tot voertuigen met een maximale toegelaten massa van 3,50 ton;
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Mariaburg'.

Naar aanleiding van een melding werd op 26 mei 2022 een onderzoek gestart naar het gebruik van de voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van het nummer 22. Het onderzoek wees uit dat deze parkeerplaats niet langer in gebruik is.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • verwijderen van de voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van het nummer 22.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Met het districtsraadbesluit van 24 november 2014 (jaarnummer 115) werd de vereenvoudiging van de adviesprocedure van de aanvullende verkeersreglementen goedgekeurd.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0104 - We volgen via de adviesbevoegdheid van het district de Ekerse belangen in bovenlokale bevoegdheden kort en consequent op.
2EKE010401 - Ekeren zet in op een optimale verkeerscirculatie voor alle verkeersmodi

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Leopoldlei in het district Ekeren, ter vervanging van het aanvullend reglement dat op 24 juli 2020 (jaarnummer 6364) door het college werd goedgekeurd.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen