Terug
Gepubliceerd op 28/09/2022

2022_DCEK_00244 - Leo Vermandellei, Van De Weyngaertplein. Wegeniswerken. Woonstraat – Antwerpen Breekt Uit - SWOU12367. Definitief ontwerp - Goedkeuring

districtscollege Ekeren
di 20/09/2022 - 13:30 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2022_DCEK_00244 - Leo Vermandellei, Van De Weyngaertplein. Wegeniswerken. Woonstraat – Antwerpen Breekt Uit - SWOU12367. Definitief ontwerp - Goedkeuring 2022_DCEK_00244 - Leo Vermandellei, Van De Weyngaertplein. Wegeniswerken. Woonstraat – Antwerpen Breekt Uit - SWOU12367. Definitief ontwerp - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

fase

actie

datum

jaarnummer

Antwerpen Breekt Uit

Selectie projecten

goedkeuring college

18 december 2020

10682

projectdefinitie en concept

goedkeuring districtscollege

15 maart 2022

60

mobiliteitsvoorwaarden

goedkeuring college 

8 april 2022

2896

info bewoners

participatiemoment

27 april 2022

 

adviezen

Sport- en jeugdraad

27 april 2022

 

Seniorenraad

2 mei 2022

 

Coördinatieoverleg Openbaar Domein 

27 juni 2022

 

Het districtscollege keurde in zitting van 15 maart 2022 (jaarnummer 60) de projectdefinitie en concept voor wegeniswerken in de Leo Vermandellei en Van De Weyngaertplein in het district Ekeren goed en nam kennis van de mobiliteitsvoorwaarden.

Het college keurde in zitting van 8 april 2022 (jaarnummer 2896) de mobiliteitsvoorwaarden goed.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling heeft de projectdefinitie en het concept vertaald in een definitief ontwerp.

Argumentatie

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling werkte het concept uit tot een definitief ontwerp. De sport- en jeugdraad, de seniorenraad en de buurt werden tijdens deze fase bevraagd en kregen bij een participatiemoment op 27 april 2022 kans om advies te verlenen. Dit resulteert in het voorliggende definitief ontwerp, met volgende wijzigingen en uitwerkingen:

 • er werd een ontwerp opgemaakt voor de zuidelijke tak van Leo Vermandellei. Een woonerfinrichting is de meest veilige oplossing, met behoud van het aantal parkeerplaatsen;
 • het woonerf is volledig ontworpen conform draaiboek;
 • in het ontwerp zijn er extra fietsbeugels voorzien;
 • er zijn voldoende snelheidsremmende maatregelen genomen in het woonerf;
 • alle waardevolle bomen worden maximaal behouden. Enkele laanbomen moeten wijken om een woonerf te kunnen realiseren. Deze bomen worden gecompenseerd binnen het projectgebied;
 • behoud van de petanquevelden aan de kant van het basketplein;
 • basketplein blijft even groot, maar wordt 90° gedraaid;
 • de speeltuin valt grotendeels buiten het projectgebied. Om de molensteen optimaal te integreren, werd het projectgebied uitgebreid waardoor er enkele speeltoestellen verdwijnen. De speeltoestellen waren aan vernieuwing toe en worden daarom niet terug geïntegreerd;
 • er wordt ingezet op waterinfiltratie door waterdoorlatende verharding toe te passen en wadi aan het Christusbeeld;
 • bloemenrijke beplanting;
 • de omheining aan de achterzijde van de kerk blijft behouden en wordt geïntegreerd in het ontwerp;
 • aanduiding parkeerplaats voor autodelen.

Parkeerbalans
Het definitief ontwerp resulteert in een parkeerbalans van 56 plaatsen in de bestaande toestand naar 56 plaatsen in de nieuwe toestand.

Bomenbalans
De bomenbalans blijft behouden.

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

De Leo Vermandellei ligt in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem met waar mogelijk bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering ) voorgesteld. 

Omgevingsvergunning
Voor deze werken is een omgevingsvergunning vereist.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de aanleg, heraanleg en onderhoud van lokale pleinen met sportaccommodatie.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
De Leo Vermandellei is een lokale straat.
Het Van De Weyngaertplein is een lokaal plein met lokale sportaccommodatie.

Inspraak

Het participatiemoment ging door op 27 april 2022 met vertegenwoordiging van de sport- en jeugdraad.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op SUB_NR/INTERN/5052500000/224/2EKE010102M01401/2EK090200/2300 en 2400.

Adviezen

Coördinatieoverleg openbaar domein Gunstig onder voorwaarden
Het coördinatieoverleg openbaar domein (zitting van 27 juni 2022) geeft gunstig advies op de projectdefinitie op voorwaarden dat:
 • de aansluiting Leo Vermandellei met Kapelsesteenweg wordt afgestemd op ontwerp Kapelsesteenweg;
  • Er wordt met de dienst Mobiliteit bekeken hoe de overgang tussen Leo Vermandellei en Kapelsesteenweg kan opgenomen worden.
 • de rijbaan geleidelijk en plaatselijk over een afstand van ongeveer 15m ten opzichte van kruispunt wordt verbreed naar 5,45m om kruisingen bij in- en uitrijden vlotter te kunnen garanderen en doorstroming op de Kapelsesteenweg. niet te blokkeren;
  • De rijbaan zal plaatselijk verbreed worden.
 • een toegangsmast zone 30 wordt geïntegreerd;
  • De toegangsmast zal voorzien worden in de volgende fase.
 • parkeerstroken in Van De Weyngaertplein worden afgebakend met groenvak om asverschuiving (snelheidsremming) te kunnen afdwingen; 
  • Parkeerstroken zullen in de volgende fase worden afgebakend met een groenvak.
 • mindervalide parkeerplaatsen naast kerk opschuiven richting ingang plein om foutparkeren te ontmoedigen, rekening houdend met draaicirkel brandweer;
  • De parkeerplaatsen zullen maximaal worden opgeschoven richting ingang plein.
 • parkeervakken in woonerf individueel worden afgebakend en voorzien van de letter ‘P’;
  • Zal aangepast worden op het uitvoeringsplan.
 • verlichtingsplan wordt toegevoegd;
  • Is in opmaak.
 • afboording wordt voorzien tussen kasseien en asfalt;
  • Er wordt met de dienst Beheer en onderhoud bekeken hoe de overgang tussen Leo Vermandellei en Kapelsesteenweg kan opgenomen worden.
 • bomengranulaat onder straatbomen wordt ingetekend;
  • Het bomengranulaat zal worden ingetekend in de volgende fase.
 • detaillering van inritbanden in overleg met Structureel Onderhoud worden opgenomen;
  • Zal worden opgenomen in de volgende fase.
 • verder onderzocht wordt welke delen van de omheining bij het monument behouden blijven en hoe ze geïntegreerd worden binnen het ontwerp. Het ontwerp wordt waar nodig aangepast;
  • De omheining blijft volledig behouden.
 • dropzone voor deelfietsen duidelijk wordt aangeduid;
  • De dropzone zal op een duidelijke manier worden weergegeven op het uitvoeringsplan.
 • onderzocht wordt hoe de dropzones in het openbaar domein worden ingericht;
  • Wordt onderzocht in volgende fase.
 • een betonplaat wordt voorzien onder zitbanken;
  • De betonplaat zal voorzien worden op het uitvoeringsplan.
 • maatlijnen worden toegevoegd op het ontwerpplan;
  • De ontbrekende maatlijnen zullen worden toegevoegd.
 • de aanzet aan Van De Weyngaertlei duidelijker wordt weergegeven;
  • De aansluiting van het ontwerpgebied aan Van De Weyngaertlei is volgens toekomstige rijwegbreedte.
 • groenstrook in Van De Weyngaertlei wordt doorgetrokken;
  • De groenstrook wordt doorgetrokken tot het einde van de inritband.
Seniorenraad Gunstig onder voorwaarden

De Seniorenraad bracht op 2 mei 2022 advies uit.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0101 - We realiseren een kwaliteitsvol en veilig publiek domein door in te zetten op duurzaam en planmatig onderhoud en heraanleg
2EKE010102 - Het publiek domein is goed onderhouden en kwaliteitsvol (her)aangelegd met veel aandacht voor veilig verkeer, toegankelijkheid en voor de zwakke weggebruiker
2EKE010102M01401 - SWOU12367 Leo Vermandellei, Van De Weyngaertplein (woonstraat_ABU - straten en plein rond kerk)

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het definitief ontwerp (15 september 2022) voor de wegeniswerken in de Leo Vermandellei en Van De Weyngaertplein, district Ekeren, goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt goed dat de aanvraag van een omgevingsvergunning voor wegeniswerken in de Leo Vermandellei en Van De Weyngaertplein, district Ekeren, wordt ingediend bij de bevoegde instantie.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

SW/PR/ONT

 • Opdrachtdocumenten opmaken.
 • Opmaken ‘aanvraag omgevingsvergunning’ en indienen bij de bevoegde instanties.

SW/Mobiliteit

definitief signalisatieplan opmaken


Bijlagen

 • 20220623_12367_DO_Typeprofielen_1_50.pdf
 • 20220623_12367_DO_Typeprofielen_opmIDC.pdf
 • 20220906_12367_DO_BT_NT.pdf