Terug
Gepubliceerd op 28/09/2022

2022_DCEK_00235 - Kristus-Koningplein. SWPR13379 - Wegeniswerken. Definitief ontwerp - Goedkeuring

districtscollege Ekeren
di 20/09/2022 - 13:30 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2022_DCEK_00235 - Kristus-Koningplein. SWPR13379 - Wegeniswerken. Definitief ontwerp - Goedkeuring 2022_DCEK_00235 - Kristus-Koningplein. SWPR13379 - Wegeniswerken. Definitief ontwerp - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege wenst delen van het Kristus-Koningplein her aan te leggen omwille van noodzakelijke standplaatsverbetering van de bomen (sterven af) en het afbakenen van het plein, ter voorkoming van ongewenst en foutief rijgedrag.

Argumentatie

Het Kristus-Koningplein is aangelegd van gevel tot gevel en het volledige plein is aangelegd in graniettegels. Het centrale gedeelte is vrijgehouden om plaats te bieden aan de wekelijkse markt en andere evenementen. Aan de zijkanten van het plein werd een groenstructuur – in de vorm van bomen met boomkaders van 1,80m op 1,80m aangebracht. Echter door de beperkte groeiplaats is de levensduur van de boom beperkt en kan de boom niet uitgroeien om zijn maximaal rendement te behalen.

Bomen zijn belangrijk in een stedelijk gebied om verkoeling te brengen, het is een natuurlijke fijnstoffilter. Bomen verwerken op natuurlijke wijze regenwater en zorgen voor meer biodiversiteit. Een belangrijk aandachtspunt is echter dat de grootte van de groeiplaats bepaalt of een boom een lange levensduur behaalt. Daarom is het belangrijk om de groeiplaats van de bomen ondergronds te vergroten en zal een ondergrondse inrichting voorzien worden van boomkratten met bomengranulaat. Hierdoor worden een duurzame groeiplaats en een stabiele ondergrond gecreëerd. De boomvakken worden groter waardoor er ruimte is voor onderbeplanting en voor de nieuwe toekomstbomen die kunnen uitgroeien tot hun maximaal rendement.

Aan de zijde van het plein zijn parkeerplaatsen voorzien die men achterwaarts dient op te rijden. Dagelijks stelt men vast dat auto’s de parkeerplaatsen niet achterwaarts oprijden maar over het plein rijden om te parkeren waardoor een onveilige situatie ontstaat van de pleingebruikers. Om te vermijden dat auto’s over het plein rijden om de auto te parkeren worden neerklapbare antiparkeerrails geplaatst.

Parkeerbalans
Het aantal parkeerplaatsen blijft behouden.

Bomenbalans
Negen bomen op het plein worden gerooid en vervangen door vier toekomstbomen.

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed. De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

Omgevingsvergunning
Voor deze werken is geen omgevingsvergunning vereist. Voor het rooien van de bomen is een kapvergunning vereist.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
Het Kristus-Koningplein is een lokaal plein.

Algemene financiële opmerkingen

Bij de aanpassing meerjarenplan 3 van het districts Ekeren zal het  vereiste budget voor deze opdracht voorzien worden op 2EKE010102M02635/5052500000/224/2EK090200.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0101 - We realiseren een kwaliteitsvol en veilig publiek domein door in te zetten op duurzaam en planmatig onderhoud en heraanleg
2EKE010102 - Het publiek domein is goed onderhouden en kwaliteitsvol (her)aangelegd met veel aandacht voor veilig verkeer, toegankelijkheid en voor de zwakke weggebruiker
2EKE010102M02635 - SWPR13379 Kristus-Koningplein (verbeteren standplaats bomen - plaatsen hindernissen)

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het definitief ontwerp (9 augustus 2022) voor wegeniswerken, Kristus-Koningplein, district Ekeren, goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt goed dat negen bomen worden geveld en deze in het eerstvolgende plantseizoen worden vervangen door vier toekomstbomen.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

SW/PR/ONT

Opdrachtdocumenten opmaken

SB-EFMF-Markten en forenOpstart formaliseren nieuw marktplan

Bijlagen

  • 20220922_13379_DO_BT_NT-1-200.pdf