Terug
Gepubliceerd op 28/09/2022

Notulen  districtscollege Ekeren

di 20/09/2022 - 13:30 Raadzaal

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester

Agendapunten

1.

2022_DCEK_00243 - District Ekeren. Leopoldlei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
1.

2022_DCEK_00243 - District Ekeren. Leopoldlei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2022_DCEK_00243 - District Ekeren. Leopoldlei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Leopoldlei in het district Ekeren:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat op 24 juli 2020 (jaarnummer 6364) door het college werd goedgekeurd;
 • maakt deel uit van de zone 'Wijk Mariaburg', waar het parkeren beperkt wordt tot voertuigen met een maximale toegelaten massa van 3,50 ton;
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Mariaburg'.

Naar aanleiding van een melding werd op 26 mei 2022 een onderzoek gestart naar het gebruik van de voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van het nummer 22. Het onderzoek wees uit dat deze parkeerplaats niet langer in gebruik is.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • verwijderen van de voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van het nummer 22.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Met het districtsraadbesluit van 24 november 2014 (jaarnummer 115) werd de vereenvoudiging van de adviesprocedure van de aanvullende verkeersreglementen goedgekeurd.

Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0104 - We volgen via de adviesbevoegdheid van het district de Ekerse belangen in bovenlokale bevoegdheden kort en consequent op.
2EKE010401 - Ekeren zet in op een optimale verkeerscirculatie voor alle verkeersmodi

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Leopoldlei in het district Ekeren, ter vervanging van het aanvullend reglement dat op 24 juli 2020 (jaarnummer 6364) door het college werd goedgekeurd.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2022_DCEK_00244 - Leo Vermandellei, Van De Weyngaertplein. Wegeniswerken. Woonstraat – Antwerpen Breekt Uit - SWOU12367. Definitief ontwerp - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
2.

2022_DCEK_00244 - Leo Vermandellei, Van De Weyngaertplein. Wegeniswerken. Woonstraat – Antwerpen Breekt Uit - SWOU12367. Definitief ontwerp - Goedkeuring

2022_DCEK_00244 - Leo Vermandellei, Van De Weyngaertplein. Wegeniswerken. Woonstraat – Antwerpen Breekt Uit - SWOU12367. Definitief ontwerp - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

fase

actie

datum

jaarnummer

Antwerpen Breekt Uit

Selectie projecten

goedkeuring college

18 december 2020

10682

projectdefinitie en concept

goedkeuring districtscollege

15 maart 2022

60

mobiliteitsvoorwaarden

goedkeuring college 

8 april 2022

2896

info bewoners

participatiemoment

27 april 2022

 

adviezen

Sport- en jeugdraad

27 april 2022

 

Seniorenraad

2 mei 2022

 

Coördinatieoverleg Openbaar Domein 

27 juni 2022

 

Het districtscollege keurde in zitting van 15 maart 2022 (jaarnummer 60) de projectdefinitie en concept voor wegeniswerken in de Leo Vermandellei en Van De Weyngaertplein in het district Ekeren goed en nam kennis van de mobiliteitsvoorwaarden.

Het college keurde in zitting van 8 april 2022 (jaarnummer 2896) de mobiliteitsvoorwaarden goed.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling heeft de projectdefinitie en het concept vertaald in een definitief ontwerp.

Argumentatie

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling werkte het concept uit tot een definitief ontwerp. De sport- en jeugdraad, de seniorenraad en de buurt werden tijdens deze fase bevraagd en kregen bij een participatiemoment op 27 april 2022 kans om advies te verlenen. Dit resulteert in het voorliggende definitief ontwerp, met volgende wijzigingen en uitwerkingen:

 • er werd een ontwerp opgemaakt voor de zuidelijke tak van Leo Vermandellei. Een woonerfinrichting is de meest veilige oplossing, met behoud van het aantal parkeerplaatsen;
 • het woonerf is volledig ontworpen conform draaiboek;
 • in het ontwerp zijn er extra fietsbeugels voorzien;
 • er zijn voldoende snelheidsremmende maatregelen genomen in het woonerf;
 • alle waardevolle bomen worden maximaal behouden. Enkele laanbomen moeten wijken om een woonerf te kunnen realiseren. Deze bomen worden gecompenseerd binnen het projectgebied;
 • behoud van de petanquevelden aan de kant van het basketplein;
 • basketplein blijft even groot, maar wordt 90° gedraaid;
 • de speeltuin valt grotendeels buiten het projectgebied. Om de molensteen optimaal te integreren, werd het projectgebied uitgebreid waardoor er enkele speeltoestellen verdwijnen. De speeltoestellen waren aan vernieuwing toe en worden daarom niet terug geïntegreerd;
 • er wordt ingezet op waterinfiltratie door waterdoorlatende verharding toe te passen en wadi aan het Christusbeeld;
 • bloemenrijke beplanting;
 • de omheining aan de achterzijde van de kerk blijft behouden en wordt geïntegreerd in het ontwerp;
 • aanduiding parkeerplaats voor autodelen.

Parkeerbalans
Het definitief ontwerp resulteert in een parkeerbalans van 56 plaatsen in de bestaande toestand naar 56 plaatsen in de nieuwe toestand.

Bomenbalans
De bomenbalans blijft behouden.

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

De Leo Vermandellei ligt in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem met waar mogelijk bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering ) voorgesteld. 

Omgevingsvergunning
Voor deze werken is een omgevingsvergunning vereist.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de aanleg, heraanleg en onderhoud van lokale pleinen met sportaccommodatie.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
De Leo Vermandellei is een lokale straat.
Het Van De Weyngaertplein is een lokaal plein met lokale sportaccommodatie.

Inspraak

Het participatiemoment ging door op 27 april 2022 met vertegenwoordiging van de sport- en jeugdraad.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op SUB_NR/INTERN/5052500000/224/2EKE010102M01401/2EK090200/2300 en 2400.

Adviezen
Coördinatieoverleg openbaar domein Gunstig onder voorwaarden
Het coördinatieoverleg openbaar domein (zitting van 27 juni 2022) geeft gunstig advies op de projectdefinitie op voorwaarden dat:
 • de aansluiting Leo Vermandellei met Kapelsesteenweg wordt afgestemd op ontwerp Kapelsesteenweg;
  • Er wordt met de dienst Mobiliteit bekeken hoe de overgang tussen Leo Vermandellei en Kapelsesteenweg kan opgenomen worden.
 • de rijbaan geleidelijk en plaatselijk over een afstand van ongeveer 15m ten opzichte van kruispunt wordt verbreed naar 5,45m om kruisingen bij in- en uitrijden vlotter te kunnen garanderen en doorstroming op de Kapelsesteenweg. niet te blokkeren;
  • De rijbaan zal plaatselijk verbreed worden.
 • een toegangsmast zone 30 wordt geïntegreerd;
  • De toegangsmast zal voorzien worden in de volgende fase.
 • parkeerstroken in Van De Weyngaertplein worden afgebakend met groenvak om asverschuiving (snelheidsremming) te kunnen afdwingen; 
  • Parkeerstroken zullen in de volgende fase worden afgebakend met een groenvak.
 • mindervalide parkeerplaatsen naast kerk opschuiven richting ingang plein om foutparkeren te ontmoedigen, rekening houdend met draaicirkel brandweer;
  • De parkeerplaatsen zullen maximaal worden opgeschoven richting ingang plein.
 • parkeervakken in woonerf individueel worden afgebakend en voorzien van de letter ‘P’;
  • Zal aangepast worden op het uitvoeringsplan.
 • verlichtingsplan wordt toegevoegd;
  • Is in opmaak.
 • afboording wordt voorzien tussen kasseien en asfalt;
  • Er wordt met de dienst Beheer en onderhoud bekeken hoe de overgang tussen Leo Vermandellei en Kapelsesteenweg kan opgenomen worden.
 • bomengranulaat onder straatbomen wordt ingetekend;
  • Het bomengranulaat zal worden ingetekend in de volgende fase.
 • detaillering van inritbanden in overleg met Structureel Onderhoud worden opgenomen;
  • Zal worden opgenomen in de volgende fase.
 • verder onderzocht wordt welke delen van de omheining bij het monument behouden blijven en hoe ze geïntegreerd worden binnen het ontwerp. Het ontwerp wordt waar nodig aangepast;
  • De omheining blijft volledig behouden.
 • dropzone voor deelfietsen duidelijk wordt aangeduid;
  • De dropzone zal op een duidelijke manier worden weergegeven op het uitvoeringsplan.
 • onderzocht wordt hoe de dropzones in het openbaar domein worden ingericht;
  • Wordt onderzocht in volgende fase.
 • een betonplaat wordt voorzien onder zitbanken;
  • De betonplaat zal voorzien worden op het uitvoeringsplan.
 • maatlijnen worden toegevoegd op het ontwerpplan;
  • De ontbrekende maatlijnen zullen worden toegevoegd.
 • de aanzet aan Van De Weyngaertlei duidelijker wordt weergegeven;
  • De aansluiting van het ontwerpgebied aan Van De Weyngaertlei is volgens toekomstige rijwegbreedte.
 • groenstrook in Van De Weyngaertlei wordt doorgetrokken;
  • De groenstrook wordt doorgetrokken tot het einde van de inritband.
Seniorenraad Gunstig onder voorwaarden

De Seniorenraad bracht op 2 mei 2022 advies uit.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0101 - We realiseren een kwaliteitsvol en veilig publiek domein door in te zetten op duurzaam en planmatig onderhoud en heraanleg
2EKE010102 - Het publiek domein is goed onderhouden en kwaliteitsvol (her)aangelegd met veel aandacht voor veilig verkeer, toegankelijkheid en voor de zwakke weggebruiker
2EKE010102M01401 - SWOU12367 Leo Vermandellei, Van De Weyngaertplein (woonstraat_ABU - straten en plein rond kerk)

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het definitief ontwerp (15 september 2022) voor de wegeniswerken in de Leo Vermandellei en Van De Weyngaertplein, district Ekeren, goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt goed dat de aanvraag van een omgevingsvergunning voor wegeniswerken in de Leo Vermandellei en Van De Weyngaertplein, district Ekeren, wordt ingediend bij de bevoegde instantie.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

SW/PR/ONT

 • Opdrachtdocumenten opmaken.
 • Opmaken ‘aanvraag omgevingsvergunning’ en indienen bij de bevoegde instanties.

SW/Mobiliteit

definitief signalisatieplan opmaken

3.

2022_DCEK_00235 - Kristus-Koningplein. SWPR13379 - Wegeniswerken. Definitief ontwerp - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
3.

2022_DCEK_00235 - Kristus-Koningplein. SWPR13379 - Wegeniswerken. Definitief ontwerp - Goedkeuring

2022_DCEK_00235 - Kristus-Koningplein. SWPR13379 - Wegeniswerken. Definitief ontwerp - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege wenst delen van het Kristus-Koningplein her aan te leggen omwille van noodzakelijke standplaatsverbetering van de bomen (sterven af) en het afbakenen van het plein, ter voorkoming van ongewenst en foutief rijgedrag.

Argumentatie

Het Kristus-Koningplein is aangelegd van gevel tot gevel en het volledige plein is aangelegd in graniettegels. Het centrale gedeelte is vrijgehouden om plaats te bieden aan de wekelijkse markt en andere evenementen. Aan de zijkanten van het plein werd een groenstructuur – in de vorm van bomen met boomkaders van 1,80m op 1,80m aangebracht. Echter door de beperkte groeiplaats is de levensduur van de boom beperkt en kan de boom niet uitgroeien om zijn maximaal rendement te behalen.

Bomen zijn belangrijk in een stedelijk gebied om verkoeling te brengen, het is een natuurlijke fijnstoffilter. Bomen verwerken op natuurlijke wijze regenwater en zorgen voor meer biodiversiteit. Een belangrijk aandachtspunt is echter dat de grootte van de groeiplaats bepaalt of een boom een lange levensduur behaalt. Daarom is het belangrijk om de groeiplaats van de bomen ondergronds te vergroten en zal een ondergrondse inrichting voorzien worden van boomkratten met bomengranulaat. Hierdoor worden een duurzame groeiplaats en een stabiele ondergrond gecreëerd. De boomvakken worden groter waardoor er ruimte is voor onderbeplanting en voor de nieuwe toekomstbomen die kunnen uitgroeien tot hun maximaal rendement.

Aan de zijde van het plein zijn parkeerplaatsen voorzien die men achterwaarts dient op te rijden. Dagelijks stelt men vast dat auto’s de parkeerplaatsen niet achterwaarts oprijden maar over het plein rijden om te parkeren waardoor een onveilige situatie ontstaat van de pleingebruikers. Om te vermijden dat auto’s over het plein rijden om de auto te parkeren worden neerklapbare antiparkeerrails geplaatst.

Parkeerbalans
Het aantal parkeerplaatsen blijft behouden.

Bomenbalans
Negen bomen op het plein worden gerooid en vervangen door vier toekomstbomen.

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed. De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

Omgevingsvergunning
Voor deze werken is geen omgevingsvergunning vereist. Voor het rooien van de bomen is een kapvergunning vereist.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
Het Kristus-Koningplein is een lokaal plein.

Algemene financiële opmerkingen

Bij de aanpassing meerjarenplan 3 van het districts Ekeren zal het  vereiste budget voor deze opdracht voorzien worden op 2EKE010102M02635/5052500000/224/2EK090200.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0101 - We realiseren een kwaliteitsvol en veilig publiek domein door in te zetten op duurzaam en planmatig onderhoud en heraanleg
2EKE010102 - Het publiek domein is goed onderhouden en kwaliteitsvol (her)aangelegd met veel aandacht voor veilig verkeer, toegankelijkheid en voor de zwakke weggebruiker
2EKE010102M02635 - SWPR13379 Kristus-Koningplein (verbeteren standplaats bomen - plaatsen hindernissen)

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het definitief ontwerp (9 augustus 2022) voor wegeniswerken, Kristus-Koningplein, district Ekeren, goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt goed dat negen bomen worden geveld en deze in het eerstvolgende plantseizoen worden vervangen door vier toekomstbomen.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

SW/PR/ONT

Opdrachtdocumenten opmaken

SB-EFMF-Markten en forenOpstart formaliseren nieuw marktplan
4.

2022_DCEK_00233 - District Ekeren - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
4.

2022_DCEK_00233 - District Ekeren - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

2022_DCEK_00233 - District Ekeren - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2019, jaarnummer 42) wil inzetten op uitbreiden van het aantal laadpunten. Zo lezen we in resolutie 22 dat het stadsbestuur “het netwerk van laadpunten voor elektrische voertuigen verder wil uitbreidenâ€�. 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (hierna MPA AG) publiceerde op 11 februari 2021 een bestek voor ‘het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale laadinfrastructuur en/of snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen’. 

Op 24 augustus 2021 (2021_DCMPA_00218) besliste het directiecomité van MPA AG om de concessieovereenkomst voor het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen' (perceel 1), af te sluiten tussen MPA AG en Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902).

Het college keurde in zitting van 17 juni 2022 (jaarnummer 5100) de locaties en het aanvullend verkeersreglement voor het district Ekeren goed.

Er werden diverse aanvragen ingediend via www.antwerpenlaadt.be voor de plaatsing van publieke laadpalen.
MPA AG legt nu nieuwe locaties in het district Ekeren en het aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen ter advies  voor.

Argumentatie

MPA AG en de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling/Publieke Ruimte hebben de aanvraag onderzocht (voorwaarden, locatiebepaling, advies netaansluiting, enzovoort) en stellen voor een publieke laadpaal te plaatsen op de volgende locatie: 

District Ekeren

 • Alfons de Schutterstraat 1;
 • Constant Jordaenslaan 10;
 • De Kleine Geest 2;
 • Kristus-Koningplein.

De laadpalen worden door de concessiehouder Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) geplaatst en geëxploiteerd.
Elke laadpaal heeft twee laadpunten. Er wordt per laadpaal steeds één parkeerplaats voor elektrische voertuigen voorzien.
Als uit de gebruikscijfers blijkt dat een tweede voorbehouden parkeerplaats nodig is, dan kan een extra parkeerplaats voor elektrische voertuigen worden ingericht.
Er wordt verwacht dat in een volgende fase parkeersensoren zullen worden voorzien in de parkeervakken zoals voorzien in de concessieovereenkomst.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd; 
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Met het districtsraadsbesluit van 24 november 2014 (jaarnummer 115) werd de vereenvoudiging van de adviesprocedure van de aanvullende verkeersreglementen goedgekeurd.

Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0104 - We volgen via de adviesbevoegdheid van het district de Ekerse belangen in bovenlokale bevoegdheden kort en consequent op.
2EKE010401 - Ekeren zet in op een optimale verkeerscirculatie voor alle verkeersmodi
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege adviseert onderstaande locaties gunstig:

District Ekeren

 • Constant Jordaenslaan 10;
 • De Kleine Geest 2.

Artikel 2

Het districtscollege adviseert onderstaande locaties ongunstig en vraagt om volgende alternatieve locaties te onderzoeken:

 • Alfons de Schutterstraat 1 - alternatieve locatie: Bist tussen Korte Bist en Kapelsesteenweg (vanaf nummer 159);
 • Kristus-Koningplein - alternatieve locatie: publieke parking Groot Hagelkruis tussen Oorderseweg en Frans Lenaertsstraat.

Artikel 3

Het districtscollege adviseert het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor 'publieke laadpalen, district Ekeren' gunstig met twee alternatieve locaties, ter vervanging van het aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen 'publieke laadpalen', zoals goedgekeurd door het college op 17 juni 2022 (jaarnummer 5100).

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2022_DCEK_00245 - Districtscollege Ekeren - Notulen 13 september 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
5.

2022_DCEK_00245 - Districtscollege Ekeren - Notulen 13 september 2022 - Goedkeuring

2022_DCEK_00245 - Districtscollege Ekeren - Notulen 13 september 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het districtscollege vergaderde op 13 september 2022. Iedereen was aanwezig.

Argumentatie

Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in de eerstvolgende gewone zitting.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 132, 277 en 278§2 1ste lid van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet Lokaal Bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De goedgekeurde notulen worden voor de volgende vergadering van het districtscollege na het districtscollege waarop de notulen werden goedgekeurd aan de districtsraadsleden bezorgd.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 13 september 2022 goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
Districtssecretaris De notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.
6.

2022_DCEK_00246 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
6.

2022_DCEK_00246 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

2022_DCEK_00246 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context
Op het college van burgemeester en schepenen worden agendapunten over het district Ekeren besproken waarover het districtsbestuur geen beslissingsbevoegdheid heeft. Deze beslissingen kunnen van belang zijn voor inhoudelijke dossiers op districtsniveau.
Argumentatie
Om het districtscollege op de hoogte te houden van beslissingen die het college nam met betrekking tot het district Ekeren, wordt een lijst ter kennisneming voorgelegd.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege Ekeren neemt kennis van  het volgende besluit.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van onderstaande oplijsting met collegebeslissingen:

Datum

Jaarnummer

Titel

16 september 2022

2022_CBS_07628

District Ekeren. Kloosterstraat. Afbraak brug en verleggen Kloosterstraat met fietsinfrastructuur. SWOU11840 - Unieke verantwoordingsnota en voorontwerp - Goedkeuring

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
7.

2022_DCEK_00247 - Beheer openbaar bomenbestand 2022 - Veltwijckpark, district Ekeren (dossiernummer 20/22). Vervangen van één boom - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
7.

2022_DCEK_00247 - Beheer openbaar bomenbestand 2022 - Veltwijckpark, district Ekeren (dossiernummer 20/22). Vervangen van één boom - Goedkeuring

2022_DCEK_00247 - Beheer openbaar bomenbestand 2022 - Veltwijckpark, district Ekeren (dossiernummer 20/22). Vervangen van één boom - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

In het Veltwijckpark, district Ekeren, moet één boom vervangen worden. Deze boom staat in een bosgebied.

Argumentatie

Het betreft één Fagus sylvatica (gewone beuk - stamomtrek 250 cm). De boom bevindt zich in zeer slechte gezondheidstoestand en is gedeeltelijk afgestorven. Deze boom moet om veiligheidsredenen geveld worden.

De boom wordt in het eerstvolgende plantseizoen vervangen door bosgoed van tien Quercus robur (zomereik - plantmaat 80/100 cm), vijftien Rhamnus frangula (sporkelhout - plantmaat 60/80 cm) en vijftien (Sorbus aucuparia (gewone lijsterbes - plantmaat 60/80 cm). Het bosgoed wordt in de onmiddellijke omgeving aangeplant.

Bij regentsbesluit van 18 november 1949 werd het kasteel “Veltwijck� gerangschikt als monument en het omliggend park als landschap (datum Belgisch staatsblad 2 april 1949).

Bij ministerieel besluit van 1 juli 1992 werd de omgeving van het kasteel “Veltwijck� uitgebreid als bescherming tot landschap (datum Belgisch staatsblad 9 oktober 1992).

De kapping gebeurt uit veiligheidsoverwegingen en moet enkel gemeld worden aan Agentschap voor Natuur en Bos. In navolging van het soortenbesluit worden de bomen nagekeken op vleermuizen en broedende vogels. Ook de schoontijd van 1 april tot en met 30 juni wordt gerespecteerd.

Het wijkoverleg van het district Ekeren moet de buurtbewoners op de hoogte te brengen van de geplande ingreep.

Juridische grond

Artikel 6.1, 7° van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is bepaalt dat er geen stedenbouwkundige vergunning vereist is voor het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos, op openbaar domein, mits in de onmiddellijke omgeving in het eerstvolgende plantseizoen een heraanplanting gebeurt.

Artikel 6.4.4., §1 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed bepaalt dat handelingen aan of in beschermde goederen die niet onderworpen zijn aan een stedenbouwkundige vergunning niet kunnen worden aangevat zonder toelating van het Vlaams Instituut voor het onroerend erfgoed.

Sinds 13 juni 1990 is het Bosdecreet de wettelijke basis voor het Vlaamse bosbeleid en -beheer. Het Bosdecreet is van toepassing op zowel openbare bossen als bossen in privébezit. De nadruk van dit decreet ligt op de bescherming en het duurzaam gebruik van het bos. Eveneens worden de meervoudige functies die bossen vervullen formeel erkend. 

Hoofdstuk VI Bijzondere bepalingen voor de openbare bossen.

Artikel 50 van het bosdecreet van 13 juni 1990.

Met uitzondering van de kappingen nodig voor sanitaire of veiligheidsredenen, een kapping in andere dan domeinbossen die niet is opgenomen in het beheerplan slechts kan worden uitgevoerd met de machtiging van het Agentschap voor natuur en bos.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale parken en groenaanplantingen.

Bij besluit van de gemeenteraad van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgelegd.

Het Veltwijckpark is lokaal. Het district heeft beslissingsbevoegdheid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0101 - We realiseren een kwaliteitsvol en veilig publiek domein door in te zetten op duurzaam en planmatig onderhoud en heraanleg
2EKE010101 - Ekeren is een groen en bloemrijk district

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt goed dat één Fagus sylvatica (gewone beuk - stamomtrek 250 cm) wordt geveld in het Veltwijckpark, district Ekeren. De boom wordt in het eerstvolgende plantseizoen vervangen door bosgoed van tien Quercus robur (zomereik - plantmaat 80/100 cm), vijftien Rhamnus frangula (sporkelhout - plantmaat 60/80 cm) en vijftien (Sorbus aucuparia (gewone lijsterbes - plantmaat 60/80 cm). Het bosgoed wordt in de onmiddellijke omgeving aangeplant.

Artikel 2

Het college beslist toelating aan te vragen aan het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111 - 113, bus 53, 2018 Antwerpen, voor het vellen van de in artikel 1 vermelde boom.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
SB/GB district Ekeren inlichten over het tijdstip van het vellen van de boom
EK-SL/WO/SWO in onderling overleg met SB/GB de buurtbewoners inlichten over de geplande ingreep
8.

2022_DCEK_00248 - GAC/2020/01405/EK02 - Aankoop en plaatsen straatmeubilair - Plaatsen deelopdracht - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
8.

2022_DCEK_00248 - GAC/2020/01405/EK02 - Aankoop en plaatsen straatmeubilair - Plaatsen deelopdracht - Goedkeuring

2022_DCEK_00248 - GAC/2020/01405/EK02 - Aankoop en plaatsen straatmeubilair - Plaatsen deelopdracht - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 11 juni 2021 (jaarnummer 4777) besliste het college om het raamcontract GAC/2020/01405 voor het plaatsen van straatmeubilair op het openbaar domein in diverse districten te gunnen aan de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54, 9140 Temse, ondernemingsnummer 0439.524.816.

Argumentatie

Om in 2023 te kunnen inspelen op ad hoc vragen voor het plaatsen van straatmeubilair in het district Ekeren, stelt de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling voor om de deelopdracht GAC/2020/01405/EK02 goed te keuren en een beschikbaar krediet van 20.031,89 EUR (btw inbegrepen) te voorzien.

De werken zullen uitgevoerd worden door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54, 9140 Temse, ondernemingsnummer 0439.524.816.

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) werden de bevoegdheden waarover het college beschikt op grond van artikel 57 §3, 4°, 5°en 6° van het gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521) binnen de beleidsdomeinen van de districten, overgedragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Op 31 mei 2021 (jaarnummer 309) heeft de gemeenteraad de lijst met bovenlokale locaties goedgekeurd. De straten die in aanmerking komen voor dit besluit, zijn lokale straten.

Algemene financiële opmerkingen

District Ekeren maakte voor deze werken bestelbon 4005526258 op voor een bedrag van 16.555,28 EUR + 3.476,61 EUR (21% btw) = 20.031,89 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0101 - We realiseren een kwaliteitsvol en veilig publiek domein door in te zetten op duurzaam en planmatig onderhoud en heraanleg
2EKE010102 - Het publiek domein is goed onderhouden en kwaliteitsvol (her)aangelegd met veel aandacht voor veilig verkeer, toegankelijkheid en voor de zwakke weggebruiker

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de deelopdracht GAC/2020/01405/EK02 goed, om op ad hoc vragen voor het plaatsen van straatmeubilair in district Ekeren te kunnen inspelen, voor een bedrag van 16.555,28 EUR + 3.476,61 EUR (21% btw) = 20.031,89 EUR. De werken kunnen uitgevoerd worden door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54, 9140 Temse, ondernemingsnummer 0439.524.816.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

plaatsen straatmeubilair
deelopdracht GAC/2020/01405/EK02

BOAD 20220111

vast te leggen op:
Verbruggen BV
Doornstraat 54
9140 Temse
ondernemingsnummer: 0439.524.816
IBAN: BE48 3930 0894 6927


20.031,89 EUR
inclusief btw

budgetplaats: 5052500000
budgetpositie: 225
functiegebied: 2EKE010102A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2EK090200
budgetperiode: 2300 

4005526258