Terug
Gepubliceerd op 31/03/2023

2023_RVBAGSO_00033 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Werkend Leren - Vrije programmaties DBSO Kok, Chocoladebewerker en Administratief medewerker KMO - Goedkeuring

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 24/03/2023 - 16:00 de Pit
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mie Branders; Peggy Pooters; Jinnih Beels, Voorzitter; Paul Cordy; Koen Daniëls; Greet Valck; Sanne Descamps; Nathalie van Baren; Sander Rottiers; Bavo Smits; Greet De Vrij; Fabienne Fell, Medewerker kabinet onderwijs; Karolien  Naert, Manager Juridische Zaken

Afwezig

Claude Marinower; Elke Verhaert

Verontschuldigd

Marc Swyngedouw

Secretaris

Greet De Vrij

Voorzitter

Koen Daniëls
2023_RVBAGSO_00033 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Werkend Leren - Vrije programmaties DBSO Kok, Chocoladebewerker en Administratief medewerker KMO - Goedkeuring 2023_RVBAGSO_00033 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Werkend Leren - Vrije programmaties DBSO Kok, Chocoladebewerker en Administratief medewerker KMO - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 maart 2018 nam het Vlaams Parlement plenair het ontwerp van decreet aan dat de modernisering van de organisatie en de structuur van het secundair onderwijs vastlegt. Op 1 juni 2018 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit van de Vlaamse Regering dat verder uitvoering geeft aan het decreet. 

Op 14 februari 2020 keurde de raad van bestuur in uitvoering van het programma Levenslang Leren (PROG 31) de strategische aanbodnota 'Een onderwijsaanbod voor de Antwerpenaar - Een blik op de toekomst' goed. De nota legt de basisprincipes vast voor de ontwikkeling van het aanbod. De aanbodnota benadrukt de focus die het AG Stedelijk Onderwijs vanuit het bestuursakkoord 2019-2025 wil leggen op het aanbod voor leerlingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) en op het duaal leren.

Argumentatie

Zoals gesteld in de aanbodnota wil het AG Stedelijk Onderwijs maximaal inzetten op de ontwikkeling van het stelsel van duaal leren met bijzondere aandacht voor de kwetsbare groepen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO).  Als AG Stedelijk Onderwijs willen we die doelgroep in het DBSO nog voldoende kansen bieden om gekwalificeerd uit te stromen. Een deel van de oplossing bestaat erin om de studiecontinuïteit voor deze leerlingen binnen DBSO te garanderen zodat ze hun opleiding kunnen afwerken. 

Het AG Stedelijk Onderwijs wenst, met oog op deze studiecontinuïteit en ook voor mogelijke toekomstige concordanties naar duale opleidingen, in Werkend Leren Antwerpen Noord en Werkend Leren Antwerpen Zuid onderstaande DBSO-opleidingen, waarin er de twee afgelopen schooljaren geen leerlingen zaten, opnieuw programmeren.  

Werkend Leren Antwerpen Noord (Niet-autonoom centrum voor deeltijds onderwijs, gekoppeld aan het Stedelijk Lyceum Lakbors) wil volgende structuuronderdelen volgend schooljaar opnieuw inrichten om de volgende redenen:

- Kok (DBSO): Voor leerlingen die heden het traject Hulpkok (DBSO) volgen, is het vervolgtraject Kok (DBSO) belangrijk om deze opleiding te kunnen afwerken en de volledige kwalificatie te kunnen behalen. Er worden vier leerlingen verwacht in dit structuuronderdeel. 

- Chocoladebewerker (DBSO): Leerlingen die huidig schooljaar het traject Brood- en banketbakker (DBSO) afronden, kunnen aansluitend hierop kiezen voor Chocoladebewerker (DBSO). Ook in deze studierichting worden vier leerlingen verwacht. We willen eveneens deze leerlingen een waardevol vervolgtraject aanbieden.

Werkend Leren Antwerpen Zuid (Niet-autonoom centrum voor deeltijds onderwijs, gekoppeld aan het Stedelijk Lyceum Zuid) wil volgend structuuronderdeel volgend schooljaar opnieuw inrichten om de volgende redenen:

- Administratief medewerker KMO (DBSO): De programmatie van dit structuuronderdeel zorgt voor studiecontinuïteit voor de leerlingen Administratief medewerker KMO (DBSO). Ook deze leerlingen kunnen met deze programmatie naast een extra certificaat ook nog het diploma secundair onderwijs behalen.

We creëren voor deze kwetsbare doelgroep met dit aanbod ook extra keuzemogelijkheden voor nieuwe inschrijvingen van buitenaf.

Het zijn vrije programmaties. Het melden van de programmaties van deze structuuronderdelen aan AGODI volstaat om deze opleidingen in het aanbod van Werkend Leren Antwerpen te behouden. 

Omdat de structuuronderdelen de afgelopen jaren reeds aangeboden werden, zijn er geen bijkomende investeringen nodig met betrekking tot de vernieuwde programmatie ervan. Er is geen negatieve impact op het personeelsbestand. Er is geen extra inzet van middelen nodig. Werkend Leren Antwerpen Noord en Zuid beschikken over voldoende materiële infrastructuur en leermiddelen voor de gevraagde opleidingen.

Juridische grond

Codex secundair onderwijs (B.S.24/06/2011)

SO61 programmatie in het voltijds gewoon secundair onderwijs

Regelgeving: bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd voor de programmatie van het aanbod.

Inspraak

Met de directies secundair werd overlegd op 1 maart 2023.

Het overleg met de representatieve vakorganisaties gaat door op 21 maart 2023.

Algemene financiële opmerkingen

 

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020503 - Breed aanbod in functie van leren en werken
2LWS020503PA5705 - programmatieplan SEO AGSO

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt per 1 september 2023 de DBSO-programmaties Kok en Chocoladebewerker goed in Werkend Leren Antwerpen Noord (Stedelijk Lyceum Lakbors) en de de DBSO-programmatie Administratief medewerker KMO in Werkend Leren Antwerpen Zuid (Stedelijk Lyceum Zuid).

Artikel 2

Uitvoering beslissing:

Taak Verantwoordelijke Timing
 Melding Agodi  Anne Van Gaens Na goedkeuring

 

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.