Terug
Gepubliceerd op 31/03/2023

2023_RVBAGSO_00041 - Patrimonium A7_16, Stedelijk Lyceum Lamorinière, Campus Harmonie, Lamorinièrestraat 244-248, 2018 Antwerpen_Afbraak conciërgewoning + nieuwbouw; gevelrenovatie; heraanleg speelplaats; brandtechnische werken en verfraaiingswerken_SO/16/1171784 - Scopewijziging en budgetverhoging - Goedkeuring

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 24/03/2023 - 16:00 de Pit
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mie Branders; Peggy Pooters; Jinnih Beels, Voorzitter; Paul Cordy; Koen Daniëls; Greet Valck; Sanne Descamps; Nathalie van Baren; Sander Rottiers; Bavo Smits; Greet De Vrij; Fabienne Fell, Medewerker kabinet onderwijs; Karolien  Naert, Manager Juridische Zaken

Afwezig

Claude Marinower; Elke Verhaert

Verontschuldigd

Marc Swyngedouw

Secretaris

Greet De Vrij

Voorzitter

Koen Daniëls
2023_RVBAGSO_00041 - Patrimonium A7_16, Stedelijk Lyceum Lamorinière, Campus Harmonie, Lamorinièrestraat 244-248, 2018 Antwerpen_Afbraak conciërgewoning + nieuwbouw; gevelrenovatie; heraanleg speelplaats; brandtechnische werken en verfraaiingswerken_SO/16/1171784 - Scopewijziging en budgetverhoging - Goedkeuring 2023_RVBAGSO_00041 - Patrimonium A7_16, Stedelijk Lyceum Lamorinière, Campus Harmonie, Lamorinièrestraat 244-248, 2018 Antwerpen_Afbraak conciërgewoning + nieuwbouw; gevelrenovatie; heraanleg speelplaats; brandtechnische werken en verfraaiingswerken_SO/16/1171784 - Scopewijziging en budgetverhoging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 25 november 2016 heeft de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen het projectvoorstel goedgekeurd inzake verfraaiingswerken voor Stedelijk Lyceum Lamorinière, Lamorinièrestraat 244-248 in 2018 Antwerpen. Dit voor een totale projectkost van € 855.827,55.

Op 24 november 2017 heeft de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen het gewijzigde projectvoorstel goedgekeurd inzake afbraak conciërgewoning + nieuwbouw, gevelrenovatie, heraanleg speelplaats, brandtechnische werken en verfraaiingswerken. Dit voor een totale projectkost van € 3.281.955,77.

Op 27 september 2019 heeft de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen de scope uitbreiding en budgetverhoging  goedgekeurd inzake afbraak conciërgewoning + nieuwbouw, gevelrenovatie, heraanleg speelplaats, brandtechnische werken en verfraaiingswerken. Dit voor een totale projectkost van € 7.258.995,59.

Op 26 april 2022 heeft de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen de scope uitbreiding en de budgetverhoging goedgekeurd voor bovenstaand project voor een totale projectkost van € 9.701.500,53.

Algemene informatie school
School: Stedelijk Lyceum Lamorinière, Campus Harmonie
Onderwijsniveau: SEC
Onderwijsvorm:n.v.t.
Aantal stromen: n.v.t

Aantal huidige leerlingen:

336
Bijdrage tot doelstellingen meerjarenplan 2020 -2025
1. Capaciteit en aanbodn.v.t
2. Kwalitatieve en gezonde leeromgevingja 
3. Duurzame en toekomstbestendige scholen
3.1 Energiebesparing56 MegaWh/ jaar (toevoeging turnzaal nog te bepalen)
 3.2 CO2-beparing11,3 ton

3.3 Vergroende speelplaats

ja


4. Multifunctionele binnen- en buitenruimte in de wijk
4.1 extra locatie klaar voor breed gebruiknee locatie reeds in gebruik voor breed gebruik


Argumentatie

Het bouwprogramma en de projectkost zijn gewijzigd ten gevolge van:

- algemene indexering bouwmarkt

-  bijkomende vragen van de experten: Extra benodigdheden voor de Digisprong en gewijzigde inzichten met betrekking tot toegangscontrole.

- visie op 10 jaar (uitgangspunt; na oplevering van de werken dienen er in de komende 10 jaar geen werken meer te gebeuren):

Vernieuwen van de volledige elektrische installatie met als gevolg de noodzaak tot het plaatsen van een Middenspanningscabine

Vernieuwen van alle verlichtingstoestellen

Vernieuwen van alle sanitaire uitgietbakken

Bezetten en schilderen van alle wanden en plafonds (ganse gebouw)

Vernieuwen van verlaagd plafond in alle klaslokalen

-Renovatie van de turnzaal;

De renovatie van de turnzaal, met uitzondering van de naastliggende sanitaire voorzieningen, zat niet in de scope van het project. Naar aanleiding van een opmerking van IDPB aangaande de aanwezigheid van asbest in de gevelpanelen werd bij de scope wijziging van april 2022 het verwijderen en vernieuwen van de gevelpanelen mee voorzien. Bij verder onderzoek en binnen de visie op 10 jaar blijkt dat de turnzaal op zich (dakdichting, ramen, plafond en verlichting,  ...) ook aan renovatie toe is. Het renoveren van de turnzaal wordt mee binnen dit project voorzien onder perceel 2 (als uitbreiding van perceel 1). De bouwkost voor dit deel is gebaseerd op een raming (€ 526.442,40) en wordt verder onderzocht en gedetailleerd door de architecten.

Indexatie ereloon architecten:

Conform de architectenovereenkomst d.d.02 juni 2018, art 8.3; indexering ereloon en volgens art. 20 van het KB wordt de indexatie op het ereloon toegepast. De indexatie (€ 163.513,01) geldt voor het nog te vorderen bedrag.

Andere projecten op dezelfde locatie binnen masterplan 2014 -2019 /2020 -2025 (vanaf status beslist projectidee)
Wat WanneerProjectkost
geen projectenn.v.t.n.v.t.

Juridische grond

Volgende gunningswijzen zullen gehanteerd worden:

Architect:  restauratiepool

Veiligheidscoördinatie ontwerp:  raamcontract

Veiligheidscoördinatie verwezenlijking:  raamcontract.

EPB-verslaggever:  raamcontract

Aannemer perceel 1 (hoofdperceel):  openbare procedure

Aannemer perceel 2 (deel turnzaal):  onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

Regelgeving: bevoegdheid

Gezien de projectkost > €250.000 (excl. BTW) heeft de raad van bestuur de beslissingsbevoegdheid.

Fasering

Fase aanbestedingsdossier: mei 2023

Agion indienen dossier: mei 2023

Fase publiceren dossier voor aannemers: juni 2023

Fase aanstellen aannemer: oktober 2023

Aanvang werken: december 2023

Aanvang werken turnzaal: december 2024

Voorlopige oplevering: januari 2026

Ingebruikname: nog te bepalen in samenspraak met de school

Inspraak

 Het schoolteam, IDPB, interne experten, EPB verslaggever en veiligheidscoördinator werden geconsulteerd.

Algemene financiële opmerkingen

In onderstaande tabel een oplijsting van de verschillende onderdelen van de projectkost (alle bedragen incl. BTW). De bouwkost is gebaseerd op de raming van architectenbureau aNNo bij definitief ontwerp en op de raming van de afdeling Vastgoed voor het deel van de turnzaal. De toename van het budget is te wijten aan de scopewijziging zoals weergegeven onder het punt Argumentatie

   

RvB 26/04/2022

goed te keuren bedragen  RvB 03/2023

Raming bouwkost

 

 € 7.423.266,01

 € 2.864.396,06  € 10.287.662,07

Erelonen

 

 € 868.795,43

 € 493.557,87   € 1.362.353,30

Werkingsmarge

15%

 € 1.113.489,90

 €  429.653,41  € 1.543.143,31

Index P/H

 

 € 295.949,19

€ 664.2897,30

 € 960.239,15

Totale projectkost

 

 € 9.701.500,53

 € 4.451.897,30  € 14.153.397,83


Het budget opgenomen in de meerjarenplanning 2020-2025 is niet toereikend.

Bedrag voorzien in het masterplan Stedelijk Onderwijs€ 9.701.500,53
Nieuwe projectkost na scopewijziging€ 14.153.397,83
waarvan te voorzien in de periode 2020-2025
€ 7.910.740,38
waarvan te voorzien in de volgende legislatuur
€ 6.242.657,45
Extra te voorzien bedrag€ 4.451.897,30


Het dossier betreft een AGION-dossier.

Er is een principeakkoord op de reguliere pot van 2019/2020:€ 2.184.574,74

Verhoging subsidies verwacht op de reguliere pot van 2023: € 1.035.286,50

Verhoging subsidies verwacht op de reguliere pot van 2024: € 1.679.512,32

Totale aandeel AGION bedraagt: €  4.899.373,56

Totale aandeel AGSO bedraagt: €  9.254.024,27

Project gerelateerde kosten (niet opgenomen in deze projectkost)

1. Verhuiskosten (boekhoudkundige code 6169)

Deze kosten zijn van toepassing op dit project. De inboedel van de huidige school dient verhuisd te worden naar de tijdelijke huisvesting. Dit betreft zowel losse als vaste inrichting. Deze kosten maken geen deel uit van de huidig goed te keuren projectkost, maar komen op het verhuisbudget.

2. Los meubilair (masterplan 2020 -2025)

Deze kosten zijn niet van toepassing op dit project, omdat de uitbreiding nieuwbouw minder dan 25 % van het bestaande oppervlakte bedraagt.

Gezien het project voornamelijk renovatie betreft, zijn er momenteel geen digitale borden opgenomen in de projectkost.

3. Huurgelden (boekhoudkundige code 6100)
Deze kosten zijn niet van toepassing op dit project

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020504 - Voldoende, duurzame en inspirerende leer- en werkomgevingen

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt de  budgetverhoging goed naar aanleiding  van de scopewijziging  van het vastgoedproject  'Afbraak conciërgewoning + nieuwbouw; gevelrenovatie; heraanleg speelplaats; brandtechnische werken en verfraaiingswerken' in Stedelijk Lyceum Lamorinière, Campus Harmonie, 244 -248, 2018 Antwerpen voor een bedrag van van € 4.451.897,30 incl. btw.

Artikel 2

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt de aangepaste projectkost van € 14.153.397,83 incl. btw goed.

Artikel 3

Uitvoering beslissing: Vastgoed


Artikel 4

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen beslist dat dit project in het masterplan onder projectnr. 197 wordt opgenomen en dat de boekhoudkundige referentie onderstaande code betreft:

B912 projectfiche 197

2LSW 020204 PROG 41Bijlagen

  • PF 197.png