Terug
Gepubliceerd op 31/03/2023

2023_RVBAGSO_00037 - Onderwijsorganisatie - Stedelijke basisschool Edison - Herstructurering - Goedkeuring

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 24/03/2023 - 16:00 de Pit
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mie Branders; Peggy Pooters; Jinnih Beels, Voorzitter; Paul Cordy; Koen Daniëls; Greet Valck; Sanne Descamps; Nathalie van Baren; Sander Rottiers; Bavo Smits; Greet De Vrij; Fabienne Fell, Medewerker kabinet onderwijs; Karolien  Naert, Manager Juridische Zaken

Afwezig

Claude Marinower; Elke Verhaert

Verontschuldigd

Marc Swyngedouw

Secretaris

Greet De Vrij

Voorzitter

Koen Daniëls
2023_RVBAGSO_00037 - Onderwijsorganisatie - Stedelijke basisschool Edison - Herstructurering - Goedkeuring 2023_RVBAGSO_00037 - Onderwijsorganisatie - Stedelijke basisschool Edison - Herstructurering - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Stedelijke basisschool Edison is een tweestroom basisschool met twee officiële vestigingsplaatsen:

  • Eenstroom kleuterschool in de Krugerstraat 26;
  • Eenstroom kleuterschool en tweestroom lagere school in de Onderwijzersstraat 13.

Voor beide vestigingsplaatsen is een project goedgekeurd zodat de vestigingsplaats van de Onderwijzersstraat kan uitgroeien tot een volledige tweestroom basisschool en de vestigingsplaats van de Krugerstraat tot een volledige eenstroom basisschool. Dit resulteert in 250 plaatsen extra ten opzichte van de huidige capaciteit. Sinds november 2020 zit de volledige school in tijdelijke huisvesting in de Speerstraat 12.

Gegeven de gewijzigde capaciteitscontext besliste de raad van bestuur van AGSO op 28 september 2022 principieel om de ambitie van een bijkomende eenstroom basisschool in de Krugerstraat te herzien, het project in zijn huidige vorm stop te zetten en gaf ze de opdracht aan het directiecomité om te onderzoeken wat de impact kan zijn van het niet uitbouwen van een vestigingsplaats van stedelijke basisschool Edison in de Krugerstraat 26.

Het is aangewezen om de administratieve stopzetting van de Krugerstraat als vestigingsplaats van stedelijke basisschool Edison door te voeren vanaf 1 september 2023. Het stopzetten van een vestigingsplaats is een herstructurering. De nodige inspraakprocedures voor deze formele beslissing zijn opgenomen door het directiecomité.

Argumentatie

Momenteel stelt de school capaciteit open voor een tweestroom basisschool en zijn er 350 leerlingen ingeschreven.


Instap

K1

K2

K3

Kleuters totaal

L1

L2

L3

L4

L5

L6

Lager Totaal

Basis totaal

Ingeschreven leerlingen op 30/6/2023

22

29

33

39

123

42

39

43

33

41

29

227

350

Capaciteit 2022-2023 

48

48

48

48

192

48

48

48

48

48

48

288

480


Alle leerlingen zitten samen in tijdelijke huisvesting in Speerstraat 12. De werf in de Onderwijzersstraat is opgestart en zal ten vroegste opgeleverd zijn tegen januari 2024.  De werf in de Krugerstraat is nog niet opgestart wegens een juridisch conflict met de ontwikkelaar/aannemer, waarover de raad van bestuur in mei 2021 op de hoogte werd gesteld. De bouwvergunning is momenteel onbruikbaar door de impasse in de onderhandelingen tussen de stad en de ontwikkelaar.

Door de gewijzigde capaciteitscontext en het feit dat de school allerminst gevuld is als tweestroom basisschool, is het niet aangewezen om een bijkomende stroom capaciteit te creëren. De volledige school kan gehuisvest worden in de Onderwijzersstraat. In lijn met de principes van de aanbodnota creëren we zo een tweestroom basisschool op 1 vestigingsplaats.

Gezien de onduidelijke timing van de werf van de Krugerstraat is aan alle leerlingen die sinds 2020 inschrijven in stedelijke basisschool Edison gecommuniceerd dat zij vanaf september 2023 zullen verhuizen naar de Onderwijzersstraat. Er zijn bijgevolg geen kinderen ingeschreven die specifiek kozen voor de school om op termijn naar school te gaan in de Krugerstraat.

Timing herstructurering + impact HR

De tijdelijke huisvesting op het Kiel zorgt ervoor dat de school veel leerlingen verloren heeft uit Hoboken (afstand 2,3 km van Onderwijzersstraat; 1,2 km van Krugerstraat). Daarnaast rekruteert de school nu meer op het Kiel:

 

Leerlingen wonend in Hoboken

Leerlingen wonend in Kiel

2019-2020 (voor tijdelijke huisvesting) 

290

37

2022-2023 (tijdens tijdelijke huisvesting)

161

92

Momenteel zitten beide administratieve vestigingen in tijdelijke huisvesting in de Speerstraat. Zodra alle leerlingen verhuizen naar de Onderwijzersstraat dient de vestigingsplaats Krugerstraat stopgezet te worden. Het stopzetten van een vestigingsplaats geldt als herstructurering, waardoor de school eenmalig telt op 1 oktober. 

Door de school te herstructureren op 1 september 2023, wanneer ze nog in de Speerstraat zit, vermijden we dat deze teldag samenvalt met de verhuis. De ervaring leert immers dat een verhuis altijd gepaard gaat met leerlingverlies (zeker gegeven het feit dat de school nu rekruteert op het Kiel). Op die manier zorgen we ervoor dat de school voor schooljaar 2024-2025 telt op 1 februari 2024 (half jaar voor de verhuis) en voor schooljaar 2025-2026 op 1 februari 2025 (half jaar na de verhuis) en nooit op 1 oktober 2024 (1 maand na de verhuis).

Aangezien de school niet meer leerlingen heeft dan een tweestroom impliceert deze herstructurering op lange termijn geen verlies in leerlingen en lestijden. Er wordt gekeken in welke mate het eenmalig verlies aan lesuren in het schooljaar dat de school telt op 1 oktober kan gecompenseerd worden.

Impact patrimonium

Voor het project van de Krugerstraat werden capaciteitsmiddelen (€2 271 667)  aangevraagd maar nog niet ontvangen. Er wordt nog onderzocht of en hoe deze middelen kunnen geheroriënteerd worden en wat de toekomstige invulling van de Krugerstraat wordt.

Juridische grond

Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.

Het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de programmatie- en de rationalisatienormen in het gewoon basisonderwijs.

Regelgeving: bevoegdheid

De inhoudelijke afbakening van bevoegdheden binnen het AGSO stipuleert dat de raad van bestuur bevoegd is voor beslissingen met betrekking tot het aanbod, inbegrepen programmeren en rationaliseren van onderwijsinstellingen en oprichten, fusioneren en sluiten van onderwijsinstellingen.

Fasering

nvt

Inspraak

  • De directie is betrokken bij het uitwerken van de herstructurering.
  • Het schoolteam werd op 25 januari 2023 op de hoogte gebracht.
  • Op 21 maart 2023 wordt de herstructurering voorgelegd op het formeel vakbondsoverleg.

Algemene financiële opmerkingen

/

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020503 - Breed aanbod in functie van leren en werken

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur van het AG Stedelijk Onderwijs keurt de herstructurering van stedelijke basisschool Edison goed, waarbij de vestigingsplaats in de Krugerstraat 26 wordt stopgezet vanaf 1 september 2023.

Artikel 2

De raad van bestuur van het AG Stedelijk Onderwijs geeft opdracht aan het directiecomité om de nodige bijkomende onderzoeken te voeren naar de impact op het lopende juridische dossier, de toekomstige bestemming en de toegekende Agion-middelen van de site Krugerstraat 26.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Uitvoering beslissing:

Taak

Verantwoordelijke

Timing

Doorgeven herstructurering aan AGODI

Beleidsadviseur OBI

voor 1/5/2023

Onderzoek toekomstige bestemming Krugerstraat 26Patrimonium en OBIlopend

Onderzoek impact juridische procedure en Agion capaciteitsmiddelen Krugerstraat 26

Patrimonium

na beslissing