Terug
Gepubliceerd op 31/03/2023

2023_RVBAGSO_00040 - Patrimonium vastgoedprojecten - SO/17/1421569 - Stedelijke basisschool De Bijtjes en Stedelijk Lyceum Offerande - Offerandestraat 60, 2060 Antwerpen - Renovatie en nieuwbouw - Gewijzigd projectvoorstel - Goedkeuring

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 24/03/2023 - 16:00 de Pit
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mie Branders; Peggy Pooters; Jinnih Beels, Voorzitter; Paul Cordy; Koen Daniëls; Greet Valck; Sanne Descamps; Nathalie van Baren; Sander Rottiers; Bavo Smits; Greet De Vrij; Fabienne Fell, Medewerker kabinet onderwijs; Karolien  Naert, Manager Juridische Zaken

Afwezig

Claude Marinower; Elke Verhaert

Verontschuldigd

Marc Swyngedouw

Secretaris

Greet De Vrij

Voorzitter

Koen Daniëls
2023_RVBAGSO_00040 - Patrimonium vastgoedprojecten - SO/17/1421569 - Stedelijke basisschool De Bijtjes en Stedelijk Lyceum Offerande - Offerandestraat 60, 2060 Antwerpen - Renovatie en nieuwbouw - Gewijzigd projectvoorstel - Goedkeuring 2023_RVBAGSO_00040 - Patrimonium vastgoedprojecten - SO/17/1421569 - Stedelijke basisschool De Bijtjes en Stedelijk Lyceum Offerande - Offerandestraat 60, 2060 Antwerpen - Renovatie en nieuwbouw - Gewijzigd projectvoorstel - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context


Algemene informatie school


School:Stedelijke basisschool De BijtjesStedelijk Lyceum Offerande (OKAN)
Onderwijsniveau:BAOSO
Onderwijsvorm: n.v.t.n.v.t.
Aantal stromen: 1-stroomn.v.t.

Aantal huidige leerlingen:

109 kleuters en 42 leerlingen lager

(Opengestelde plaatsen in het CAR: 100 kleuters en 50 leerlingen lager. Tijdens het afbouwen naar een 1-stroom worden zittende leerlingen in overtal genomen.)

317 leerlingen secundair

(Deze leerlingen zitten in de hoofdvestiging in de Offerandestraat 19.)

 Algemene informatie bouwproject


 Type werken

Grondige renovatie van het bestaande schoolgebouw en een uitbreiding met een nieuwbouw.


ProjectleiderPieter Verbruggen

Bijdrage tot doelstellingen meerjarenplan 2020-2025

1. Capaciteit en aanbod
139 leerlingen basis extra
48 leerlingen secundair extra
2. Kwalitatieve en gezonde leeromgeving
ja

3. Duurzame en toekomstbestendige scholen

  3.1. Energiebesparing
nog te berekenen

  3.2. CO² -besparing
nog te berekenen

  3.3. Vergroende speelplaats ja

4. Multifunctionele binnen- en buitenruimte in de wijk

  4.1 extra locatie klaar voor breed gebruik
ja


Deze werken kaderen binnen een capaciteitsdossier.

De raad van bestuur van het AGSO heeft in februari 2018 een projectvoorstel goedgekeurd dat voorziet in het omvormen van kleuterschool De Bijtjes naar een tweestroom basisschool. De kleuters zouden hierdoor automatisch kunnen doorstromen naar de lagere school. Bovendien zou er een capaciteitsuitbreiding van 220 leerlingen in het basisonderwijs gerealiseerd worden. Het project werd uitgewerkt tot en met het aanbestedingsdossier, maar in oktober 2021 werd de omgevingsvergunning vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

In maart 2022 kwam de nieuwe HIVA-capaciteitsmonitor uit met prognoses voor 2027-2028. Stadsbreed werd in het basisonderwijs niet langer een tekort verwacht, maar werd een overschot voorspeld. Er werd onderzocht waar AGSO (geplande) capaciteit dient af te bouwen. Op basis van dit onderzoek heeft de raad van bestuur in november 2022 beslist om De Bijtjes om te vormen naar een éénstroom basisschool. De ruimte die hierdoor vrijkomt, zal worden ingezet om bijkomende capaciteit te creëren voor OKAN-onderwijs, waar stadsbreed en specifiek in deze aanbodzone veel nood aan is. Er zal op de site een extra vestigingsplaats worden ingericht van Stedelijk Lyceum Offerande, op 95 meter van de hoofdvestiging.

Bijgevolg wordt het programma herzien en dient een aangepast projectvoorstel te worden goedgekeurd.

Argumentatie

Project

Om dit project te realiseren worden volgende werken gepland:

 • Grondige renovatie van het bestaande schoolgebouw in de Offerandestraat, inclusief de buitenschil (daken en gevels) en vernieuwen van alle technieken;
 • Uitbreiding met een nieuwbouwvolume aan de Bisschopstraat.

Het bouwprogramma bestaat uit volgende percelen:

 • Perceel 1: algemene bouwwerken
 • Perceel 2: eerste uitrusting

Planning:

 • Gunning architect: april 2023 (aanpassing bestaande overeenkomst)
 • Start der werken: januari 2025
 • Voorlopige oplevering: mei 2027
 • Ingebruikname: september 2027

Andere projecten op dezelfde locatie binnen masterplan 2020-2025 (vanaf status beslist projectidee)

Er zijn geen andere projecten op deze locatie binnen het masterplan 2020-2025. 

Bijzondere aandachtspunten

Tijdelijke huisvesting:

Het is niet mogelijk om het schoolgebouw tijdens de renovatiewerken in gebruik te houden. Tevens is er op het eigen terrein onvoldoende ruimte om de school te huisvesten in tijdelijke units. Tijdens de bouwwerken moet de school dus op een andere locatie gehuisvest worden. Er is al een piste gevonden om de tijdelijke huisvesting te organiseren. Deze zal in samenspraak met de gebruikers en team VIA verder worden uitgewerkt. De kostprijs voor de tijdelijke huisvesting is niet inbegrepen in de projectkost van dit project.

Omgevingsvergunning:

Het projectvoorstel dat in februari 2018 werd goedgekeurd voorzag een uitbreiding van kleuterschool De Bijtjes tot een tweestroom basisschool. Enkele buurtbewoners dienden een beroep in tegen de omgevingsvergunning voor dit project. De belangrijkste bezwaren van de buurtbewoners hadden te maken met de capaciteitsuitbreiding (verhoogde parkeer- en mobiliteitsdruk, extra geluidshinder door kinderen) en het bouwen van een paviljoen in het binnengebied van het bouwblok.

Het huidige projectvoorstel voorziet een aanpassing van het programma naar een éénstroom basisschool, aangevuld met 4 klassen voor secundair. Dit lichtere programma maakt het mogelijk het binnengebied te vrijwaren van bijkomende bebouwing. De aanwezige bomen en het groene karakter van de speelplaats zullen maximaal behouden worden. Bij de doorstart van het project zal er in samenwerking met de afdeling MCI een communicatietraject worden opgestart om de buurtbewoners te informeren.

Juridische grond

Volgende plaatsingsprocedure zullen gehanteerd worden:

 • Architect: grote pool
 • Veiligheidscoördinatie ontwerp: raamcontract
 • Veiligheidscoördinatie verwezenlijking: raamcontract
 • EPB-verslaggever: raamcontract
 • Aannemer: openbare procedure

Regelgeving: bevoegdheid

Gezien de projectkost > € 250 000 incl. btw heeft de raad van bestuur de beslissingsbevoegdheid.

Inspraak

Bij de opmaak van dit projectvoorstel werden de schooldirecties, netwerkdirecteur en de afdeling Onderzoek en Beleidsinformatie betrokken. Bij het uitwerken van het project zullen ook het schoolteam en de buurt verder geconsulteerd worden.

Algemene financiële opmerkingen

Financieel overzicht
In onderstaande tabel staat een oplijsting van de verschillende onderdelen van de projectkost (alle bedragen incl. btw).

De bouwkost is gebaseerd op een raming van PAT/Vastgoed. Door het gewijzigde programma moet het paviljoen in het binnengebied niet gebouwd worden. De totale bruto bouwoppervlakte daalt hierdoor met 9% van 4.820 m² naar 4.391 m². Desondanks ligt de raming van de totale bouwkost in huidig projectvoorstel 37% hoger dan de bouwkost die goedgekeurd werd in februari 2018. De voornaamste reden hiervoor zijn de bouwkosten die op 5 jaar tijd sterk gestegen zijn. 

Raming bouwkost incl. btw

 

€ 10.454.499,07

perceel 1: algemene bouwwerken

€ 10.369.799,07

 

perceel 2: eerste uitrusting

€ 84.700,00

 

Raming erelonen incl. btw

 

€ 1.293.319,61

Werkingsmarge 15%

 

€ 1.555.469,86

Index
€ 843.282,54

Prijsherziening

 

€ 710.587,04

Projectkost

 

€ 14.857.158,12


Bij de goedkeuring van het projectvoorstel in februari 2018 werd een projectkost van € 9.949.440,28 goedgekeurd. Deze projectkost werd in het masterplan opgenomen onder projectnummer 645.

Voor de realisatie van huidig projectvoorstel wordt in het masterplan een projectkost van € 14.857.158,12 opgenomen onder projectnummer 1201. Onder projectnummer 645 worden alle kosten opgenomen die reeds gefactureerd werden in de eerste fase van het project, met een totaalbedrag van € 612.988,22.

Agion

Het dossier betreft een Agion dossier.
Er is reeds een akkoord op de capaciteitspot 2018.
Op de taskforce werd een subsidiebedrag van € 1.813.523,00 goedgekeurd op dit project.

Naar aanleiding van de prognoses uit de meest recente HIVA-capaciteitsmonitor heeft de raad van bestuur in mei 2022 beslist om de (geplande) capaciteit in een aantal scholen te verminderen. Dit heeft gevolgen voor verschillende capaciteitsdossiers. De afdeling Vastgoed werkt momenteel aan een actieplan voor de herverdeling van de toegekende capaciteitsmiddelen. Onderzoek voor dit dossier wijst uit dat de toegekende capaciteitsmiddelen van € 1.813.523,00 op basis van de nieuwe capaciteit op dit project behouden kunnen worden.

Project gerelateerde kosten (niet opgenomen in deze projectkost):
1. Verhuiskosten (boekhoudkundige code 6169)
Deze kosten zijn van toepassing op dit project.
De kost moet nog geraamd worden i.f.v. de tijdelijke huisvesting en is te voorzien in 2024 en 2027.
2. Los meubilair (masterplan 2020-2025)
Deze kosten zijn van toepassing op dit project.
De geraamde kost bedraagt € 190.900,91 en is te voorzien in 2027.
3. Huurgelden (boekhoudkundige code 6100)
Deze kosten zijn van toepassing op dit project.
De kost moet nog geraamd worden i.f.v. de tijdelijke huisvesting en is te voorzien van 2024 tot 2027.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020504 - Voldoende, duurzame en inspirerende leer- en werkomgevingen

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt het projectvoorstel goed voor de renovatie en nieuwbouw in de stedelijke basisschool De Bijtjes en het Stedelijk Lyceum Offerande, Offerandestraat 60, 2060 Antwerpen voor een projectkost van € 14.857.158,12 incl. btw.

Artikel 2

Uitvoering beslissing: Patrimonium vastgoed

Artikel 3

De raad van bestuur beslist dat dit project in het masterplan onder projectnr. 1201 wordt opgenomen en dat de boekhoudkundige referentie onderstaande code betreft:

B912 1201

2LWS020504 PROG41