Terug
Gepubliceerd op 31/03/2023

2023_RVBAGSO_00036 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Stedelijk Lyceum Durlet - Vrije programmatie 2A Maatschappij en welzijn - Goedkeuring

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 24/03/2023 - 16:00 de Pit
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mie Branders; Peggy Pooters; Jinnih Beels, Voorzitter; Paul Cordy; Koen Daniëls; Greet Valck; Sanne Descamps; Nathalie van Baren; Sander Rottiers; Bavo Smits; Greet De Vrij; Fabienne Fell, Medewerker kabinet onderwijs; Karolien  Naert, Manager Juridische Zaken

Afwezig

Claude Marinower; Elke Verhaert

Verontschuldigd

Marc Swyngedouw

Secretaris

Greet De Vrij

Voorzitter

Koen Daniëls
2023_RVBAGSO_00036 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Stedelijk Lyceum Durlet - Vrije programmatie 2A Maatschappij en welzijn - Goedkeuring 2023_RVBAGSO_00036 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Stedelijk Lyceum Durlet - Vrije programmatie 2A Maatschappij en welzijn - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 maart 2018 nam het Vlaams Parlement plenair het ontwerp van decreet aan dat de modernisering van de organisatie en de structuur van het secundair onderwijs vastlegt. Op 1 juni 2018 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit van de Vlaamse Regering dat verder uitvoering geeft aan het decreet. 

Op 14 februari 2020 keurde de raad van bestuur in uitvoering van het programma Levenslang Leren (PROG 31) de strategische aanbodnota 'Een onderwijsaanbod voor de Antwerpenaar - Een blik op de toekomst' goed. De nota legt de basisprincipes vast voor de ontwikkeling van het aanbod, waarbij we willen streven naar logische samenhang, een maximale doorstroom en zinvolle alternatieven bij de studiekeuze en extra aandacht besteden aan die domeinen en studierichtingen waar de stad nu en in de toekomst nood aan heeft, nl. STEM en Maatschappij & Welzijn.

Argumentatie

Het programmeren van de basisoptie Maatschappij en welzijn voor 2A biedt, naast de basisopties Klassieke talen en Moderne talen en wetenschappen die het Stedelijk Lyceum Durlet (Stedelijk Lyceum Waterbaan, vestigingsplaats Durletstraat) binnen de A-stroom reeds organiseert, een extra keuzemogelijkheid voor de leerlingen van het tweede jaar.

Het gaat hier niet over extra capaciteit. Er zijn dus geen bijkomende investeringen nodig met betrekking tot de programmatie hiervan. Er is geen negatieve impact op het personeelsbestand en er is geen extra inzet van middelen, noch extra lokalen nodig. De school vangt dit op binnen de eigen lokalen.

De extra keuzemogelijkheid zorgt voor studiecontinuïteit voor leerlingen die willen doorstromen naar de tweede graad Humane wetenschappen die de school reeds in haar aanbod heeft.

Huidig aanbod:

Eerste graad

GSO

Eerste leerjaar

ATweede leerjaar

Klassieke talen (Grieks en Latijn)
Moderne talen en wetenschappen

Tweede graad

ASO


Humane wetenschappen
Latijn
Natuurwetenschappen

Derde graad

ASO


Humane wetenschappen
Latijn-moderne talen
Latijn-wetenschappen
Latijn-wiskunde
Wetenschappen-wiskunde


Het is een vrije programmatie. Het melden van de programmatie van dit structuuronderdeel aan AGODI volstaat om deze opleiding in het Stedelijk Lyceum Durlet (Stedelijk Lyceum Waterbaan, vestigingsplaats Durletstraat) te mogen aanbieden.

Juridische grond

Codex secundair onderwijs (B.S.24/06/2011)

SO61 programmatie in het voltijds gewoon secundair onderwijs

Regelgeving: bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd voor de programmatie van het aanbod.

Inspraak

Met de directies secundair werd overlegd op 1 maart 2023.

Het overleg met de representatieve vakorganisaties gaat door op 21 maart 2023.

Algemene financiële opmerkingen

 

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020503 - Breed aanbod in functie van leren en werken
2LWS020503PA5705 - programmatieplan SEO AGSO

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt per 1 september 2023 de vrije programmatie van het structuuronderdeel 2A, basisoptie Maatschappij en welzijn goed in Stedelijk Lyceum Durlet, vestigingsplaats Durletstraat 8, 2018 Antwerpen (Onder het instellingsnummer van Stedelijk Lyceum Waterbaan).

Artikel 2

Uitvoering beslissing:

Taak Verantwoordelijke Timing
 Melding Agodi  Anne Van Gaens Na goedkeuring

 

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.