Terug
Gepubliceerd op 31/03/2023

2023_RVBAGSO_00035 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Stedelijk Lyceum Groenhout, vestigingsplaats Kasteelstraat - 1ste graad - Goedkeuring

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 24/03/2023 - 16:00 de Pit
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mie Branders; Peggy Pooters; Jinnih Beels, Voorzitter; Paul Cordy; Koen Daniëls; Greet Valck; Sanne Descamps; Nathalie van Baren; Sander Rottiers; Bavo Smits; Greet De Vrij; Fabienne Fell, Medewerker kabinet onderwijs; Karolien  Naert, Manager Juridische Zaken

Afwezig

Claude Marinower; Elke Verhaert

Verontschuldigd

Marc Swyngedouw

Secretaris

Greet De Vrij

Voorzitter

Koen Daniëls
2023_RVBAGSO_00035 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Stedelijk Lyceum Groenhout, vestigingsplaats Kasteelstraat - 1ste graad - Goedkeuring 2023_RVBAGSO_00035 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Stedelijk Lyceum Groenhout, vestigingsplaats Kasteelstraat - 1ste graad - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 8 september 2017 keurde de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen het projectvoorstel voor de renovatie van het gebouw gelegen in de Kasteelstraat 17 te 2000 Antwerpen goed in functie van het opstarten van een nieuwe secundaire school op deze locatie.

Op 14 februari 2020 keurde de raad van bestuur in uitvoering van het programma Levenslang Leren (PROG 31) de strategische aanbodnota 'Een onderwijsaanbod voor de Antwerpenaar - Een blik op de toekomst' goed. De nota legt de basisprincipes vast voor de ontwikkeling van het aanbod.

Op 17 december 2021 keurde de raad van bestuur de principebeslissing goed om stedelijke basisschool Studio Dynamo op deze site om te vormen van een tweestroom naar een eenstroom basisschool en om, ten gevolge van de hierdoor vrijgekomen ruimte op deze site, de voorziene capaciteit van het nog op te richten Stedelijk Lyceum te verhogen van 240 naar 336 leerlingen.

Op 20 mei 2022 keurde de raad van bestuur in uitvoering van het programma Levenslang Leren (PROG 31) het addendum bij de strategische aanbodnota goed. Hierin worden de gewijzigde capaciteitscijfers op basis van de recente capaciteitsmonitor (HIVA 2021)  opgenomen en worden niveau-overschrijdend en per onderwijsniveau enkele noodzakelijke inhoudelijke aanvullingen geformuleerd.

Op 10 februari 2023 keurde de raad van bestuur de oprichting van de vestigingsplaats Kasteelstraat 17, 2000 Antwerpen goed als bijkomende vestigingsplaats van Stedelijk Lyceum Groenhout.

De programmatie van het eerste leerjaar van de eerste graad A-stroom voor de nieuwe vestigingsplaats Kasteelstraat van Stedelijk Lyceum Groenhout is de eerste stap in de uitrol van de nieuwe school. Deze nieuwe vestiging van Stedelijk Lyceum Groenhout zal vanaf schooljaar 2023-2024 gefaseerd worden uitgebouwd tot een volwaardige 6-jarige structuur met een aanbod met doorstroomfinaliteit.

Argumentatie

Vanaf schooljaar 2023-2024 start Stedelijk Lyceum Groenhout met de uitrol van een complementair aanbod in een nieuwe school op vestigingsplaats Kasteelstraat . De school wil uitgroeien tot een 6-jarige structuur met een doorstroomgericht aanbod met bijzondere aandacht voor woord en expressie. De programmatie van het eerste leerjaar van de eerste graad A-stroom voor de nieuwe vestigingsplaats Kasteelstraat is de eerste stap in de uitrol van deze nieuwe school. Na volledige uitrol van de school zal vestigingsplaats Kasteelstraat plaats bieden aan 336 leerlingen verspreid over 14 klasgroepen.

Het eerste jaar van de eerste graad is een vrij programmeerbaar structuuronderdeel. 

Vanuit patrimonium komt een positief advies aangezien de uitrol van de nieuwe vestigingsplaats Kasteelstraat volledig in scope zit van het lopende renovatiedossier 'Kasteelstraat 17/ Verschansingstraat 29/43'.

Ook de financiële impact van deze programmatie zit mee vervat in dit dossier. 

Het behoort tot de opdrachten van de directeur om hier indien nodig bijkomende leerkrachtenprofielen voor aan te trekken. De voorbereidingen hiervoor zijn lopende.

Juridische grond

Codex secundair onderwijs (B.S.24/06/2011)

SO61 programmatie in het voltijds gewoon secundair onderwijs

Regelgeving: bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd voor de programmatie van het aanbod.

Fasering

Schooljaar 2022-2023

 • Vrije programmatie 1A
 • Inschrijvingen Meld je aan voor 1ste jaar

Schooljaar 2023-2024

 • Inrichten 1A
 • Basisopties programmeren

Schooljaar 2024-2025

 • Inrichten basisopties 2de jaar 1ste graad (2A)

Schooljaar 2025-2029

 • Inrichten opleidingen 2de graad (3de jaar) vanaf september 2025
 • Inrichten opleidingen 2de graad (4de jaar) vanaf september 2026
 • Inrichten opleidingen 3de graad (5de jaar) vanaf september 2027
 • Inrichten opleidingen 3de graad (6de jaar) vanaf september 2028

Inspraak

 • Overleg- en samenwerkingstraject met betrokken directies Stedelijk Lyceum Groenhout en team Modernisering Secundair Onderwijs : schooljaar 2022-2023.
 • Overleg directies secundair: 1 maart 2023.
 • Overleg met de representatieve vakorganisaties: 21 maart 2023.

Algemene financiële opmerkingen

 

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020503 - Breed aanbod in functie van leren en werken
2LWS020503PA5705 - programmatieplan SEO AGSO

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt de programmatie goed van het eerste en tweede leerjaar A (eerste graad) op de nieuwe vestigingsplaats Kasteelstraat van Stedelijk Lyceum Groenhout per 1 september 2023. 

Artikel 2

Uitvoering beslissing:

Taak Verantwoordelijke Timing
Melding Agodi Elise Schillebeeckx  31/03/2023

 

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.