Terug
Gepubliceerd op 31/03/2023

2023_RVBAGSO_00039 - Interreg S(t)imuleren in de zorg - Participatie in Interreg aanvraagdossier Stimuleren in de zorg - Aanpassing duurtijd en ondertekenen samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuring

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 24/03/2023 - 16:00 de Pit
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mie Branders; Peggy Pooters; Jinnih Beels, Voorzitter; Paul Cordy; Koen Daniëls; Greet Valck; Sanne Descamps; Nathalie van Baren; Sander Rottiers; Bavo Smits; Greet De Vrij; Fabienne Fell, Medewerker kabinet onderwijs; Karolien  Naert, Manager Juridische Zaken

Afwezig

Claude Marinower; Elke Verhaert

Verontschuldigd

Marc Swyngedouw

Secretaris

Greet De Vrij

Voorzitter

Koen Daniëls
2023_RVBAGSO_00039 - Interreg S(t)imuleren in de zorg - Participatie in Interreg aanvraagdossier Stimuleren in de zorg - Aanpassing duurtijd en ondertekenen samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuring 2023_RVBAGSO_00039 - Interreg S(t)imuleren in de zorg - Participatie in Interreg aanvraagdossier Stimuleren in de zorg - Aanpassing duurtijd en ondertekenen samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 14 februari 2020 keurde de raad van bestuur de strategische aanbodnota 'Een onderwijsaanbod voor de Antwerpenaar - Een blik op de toekomst' goed. in deze aanbodnota wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de opleidingen die voorbereiden op werken in de zorgsector. 

Op 26 maart 2021 keurde de raad van bestuur de ambitienota goed met betrekking tot de ontwikkeling van de Stuivenbergsite. Met deze beslissing werd ook de ambitie geformuleerd om samen met andere partners een open zorglab op te richten. 

Op 30 april 2021 keurde de raad van bestuur de engagementsverklaring goed tussen de Artesis Plantijn Hogeschool, Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, het Zorgbedrijf en het Stedelijk Onderwijs om samen een programma uit te werken en te realiseren met acties die bijdragen tot een verhoogde kwalitatieve instroom en doorstroom naar de zorgsector.

De zorgsector staat voor een grote uitdaging. Bij een onveranderde instroom geven prognoses aan dat tegen 2030 18% van de vacatures in de zorgsector niet ingevuld zullen geraken. Dit zet de kwaliteit van de zorgsector onder druk.  

Om als onderwijssector en zorgsector in te kunnen spelen op deze nood, zullen we een brede groep van kinderen, jongeren en volwassenen moeten enthousiasmeren, scholen, omscholen en bijscholen voor de zorgsector. Voor het onderwijs ligt hier een belangrijke kans om de gekwalificeerde uitstroom te verhogen en in te zetten op leerlingen die vanuit een intrinsieke motivatie kiezen voor de zorgsector.

Op 21/10/2022 keurde de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen het indienen van het Interreg dossier S(t)imuleren in de Zorg goed.

Argumentatie

Om het aanvraagdossier formeel in orde te  maken dienen we de looptijd van het project op vraag van Interreg te wijzigen van maart 2023 tot en met februari 2026 naar september 2023 tot en met 31 augustus 2026. Dit maakt dat de samenwerkingsovereenkomst door alle betrokken partners opnieuw ondertekend dient te worden.

Juridische grond

NVT

Regelgeving: bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd voor overeenkomsten met andere (onderwijs)partners.

Inspraak

NVT

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020503 - Breed aanbod in functie van leren en werken
2LWS020503PA5703 - gekwalificeerde uitstroom
6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020503 - Breed aanbod in functie van leren en werken
2LWS020503PA6620 - Versterken arbeidsmarkt

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur keurt goed dat de duurtijd van het project “StimulanZ - simulatieleren in de zorg” in het kader van het Europees programma Interreg VI A Vlaanderen-Nederland (2021-2027) wordt gewijzigd naar 1 september 2023 tot en met 31 augustus 2026.

Artikel 2

De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het project “StimulanZ – simulatieleren in de zorg”, opgenomen in bijlage, goed.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 14032023_samenwerkingsovereenkomst_stimulanZ (1) (1).docx