Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_RVBAGSO_00198 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Stedelijk Lyceum Lakbors - tweede graad Bedrijf en organisatie, tweede graad Bakkerij, derde graad Welzijnswetenschappen, derde graad Schoonheidsverzorging, derde graad Assistentie in wonen, zorg en welzijn en de vrije programmatie van de basisoptie Economie en organisatie in het tweede jaar van de A-stroom - Goedkeuring

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 25/11/2022 - 16:00 de Pit
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Daniëls; Jinnih Beels, Voorzitter; Paul Cordy; Marc Swyngedouw; Greet Valck; Sanne Descamps; Nathalie van Baren; Sander Rottiers; Greet De Vrij; Karolien Naert, Manager Juridische Zaken; Benjamin Theys, Medewerker kabinet onderwijs; Gonda Verhaert, Bedrijfsdirecteur; Veronique Van Langenhove, Kabinetschef schepen onderwijs; Jeff Van Poppel, Zakelijk directeur

Afwezig

Claude Marinower; Elke Verhaert

Verontschuldigd

Mie Branders; Peggy Pooters; Bavo Smits

Secretaris

Greet De Vrij

Voorzitter

Paul Cordy
2022_RVBAGSO_00198 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Stedelijk Lyceum Lakbors - tweede graad Bedrijf en organisatie, tweede graad Bakkerij, derde graad Welzijnswetenschappen, derde graad Schoonheidsverzorging, derde graad Assistentie in wonen, zorg en welzijn en de vrije programmatie van de basisoptie Economie en organisatie in het tweede jaar van de A-stroom - Goedkeuring 2022_RVBAGSO_00198 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Stedelijk Lyceum Lakbors - tweede graad Bedrijf en organisatie, tweede graad Bakkerij, derde graad Welzijnswetenschappen, derde graad Schoonheidsverzorging, derde graad Assistentie in wonen, zorg en welzijn en de vrije programmatie van de basisoptie Economie en organisatie in het tweede jaar van de A-stroom - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 maart 2018 nam het Vlaams Parlement plenair het ontwerp van decreet aan dat de modernisering van de organisatie en de structuur van het secundair onderwijs vastlegt. Op 1 juni 2018 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat verder uitvoering geeft aan het decreet. 

Op 14 februari 2020 keurde de raad van bestuur in uitvoering van het programma Levenslang Leren (PROG 31) de strategische aanbodnota 'Een onderwijsaanbod voor de Antwerpenaar - Een blik op de toekomst' goed. De nota legt de basisprincipes vast voor de ontwikkeling van het aanbod.

Op 27 maart 2020 keurde de raad van bestuur, in het kader van de implementatie van de modernisering van het secundair onderwijs, de basisopties goed in het tweede leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs. Deze gingen in voege vanaf 1 september 2020.

Op 27 november 2020 keurde de raad van bestuur, in het kader van de implementatie van de modernisering van het secundair onderwijs, de concordanties in de tweede graad van het secundair onderwijs goed. Deze gingen in voege vanaf 1 september 2021. Hierbij werd in de arbeidsmarktfinaliteit van het domein Maatschappij en welzijn de richting Haarzorg in de tweede graad geconcordeerd naar Haar- en schoonheidsverzorging en de richting Verzorging-voeding geconcordeerd naar Zorg en welzijn, tweede graad. 

Op 27 november 2020 keurde de raad van bestuur, in het kader van de implementatie van de modernisering van het secundair onderwijs, de programmatie van de tweede graad maatschappij- en welzijnswetenschappen goed.

Op 20 mei 2022 keurde de raad van bestuur in uitvoering van het programma Levenslang Leren (PROG 31) het addendum bij de strategische aanbodnota 'Een onderwijsaanbod voor de Antwerpenaar - een blik op de toekomst' goed.

Vanaf 1 september 2023 worden in de derde graad progressief, leerjaar per leerjaar, de structuuronderdelen ingevoerd die zijn opgenomen in de matrix secundair onderwijs. De matrix wordt in bijlage toegevoegd.

De programmatie van de tweede graad Bedrijf en organisatie, de tweede graad Bakkerij, de derde graad Welzijnswetenschappen, de derde graad Schoonheidsverzorging, de derde graad Assistentie in wonen, zorg en welzijn en de vrije programmatie van de basisoptie Economie en organisatie in het tweede jaar van de A-stroom is een nieuwe beleidsbeslissing waarmee het aanbod van het Stedelijk Lyceum Lakbors verruimd wordt op basis van de principes van de aanbodnota. 

Argumentatie

De programmaties passen binnen de uitvoering van de strategische aanbodnota. De school zorgt op deze manier voor doorlopende leerlijnen, voldoende keuzemogelijkheden en horizontale mobiliteit. Door het arbeidsmarktgericht aanbod in het domein Maatschappij en welzijn in deze school te verruimen, wordt voldaan aan de wens om binnen de school voldoende keuzemogelijkheden naar finaliteit te voorzien. We willen inzetten op profielen binnen het domein Maatschappij en welzijn in functie van de noden van de arbeidsmarkt en samenleving. Op basis van het addendum willen we bijkomend sterk inzetten op het verhogen van de aantrekkelijkheid van het BSO-aanbod en het bestaande aanbod te optimaliseren.

Het AGSO wenst in het Stedelijk Lyceum Lakbors de stevige verankering van de school binnen het domein Maatschappij en welzijn te versterken met bijkomende studierichtingen in de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Bovendien wil de school binnen het domein Economie en organisatie horizontale studiemobiliteit realiseren door verbreding van het aanbod naar de dubbele finaliteit. Tenslotte wil het Stedelijk Lyceum Lakbors met noodzakelijke BSO-richtingen een vangnet bieden voor leerlingen die nog niet arbeidsrijp of arbeidsbereid blijken te zijn. 

Het betreft hier niet vrij programmeerbare structuuronderdelen. 

De argumentatie per structuuronderdeel wordt hieronder weergegeven: 

- Tweede graad Bedrijf en organisatie (D/A-finaliteit)

Aanzienlijk veel leerlingen verlaten de school na de eerste graad A-stroom omdat ze maar één domeinkeuze hebben in de tweede graad dubbele finaliteit, namelijk het domein Maatschappij en welzijn. Het inrichten van het structuuronderdeel Bedrijf en organisatie in het domein Economie en organisatie komt aan deze keuzebeperking tegemoet. 

Om de studiecontinuïteit gedurende de hele secundaire schoolloopbaan te optimaliseren, wil de school ook in de eerste graad, tweede jaar A-stroom de basisoptie Economie en organisatie vrij programmeren vanaf het schooljaar 2023-2024.

 - Tweede graad Bakkerij (A-finaliteit)

De school richt met deze programmatie het voltijds equivalent in van het duale structuuronderdeel Bakkerij van het niet-autonome CDO Werkend Leren Antwerpen Noord, dat sinds dit schooljaar gekoppeld werd aan het Stedelijk Lyceum Lakbors. Het biedt een vangnet voor leerlingen die nog niet geschikt zijn om in te stappen in de duale versie van de opleiding.

Daarnaast wil het Stedelijk Lyceum Lakbors een bijkomend aanbod bieden aan leerlingen uit de eigen eerste graad die hun gading niet vinden binnen de domeinen Maatschappij en welzijn of Economie en organisatie. Het Stedelijk Lyceum Lakbors wenst bovendien binnen de scholengemeenschap de studiecontinuïteit te garanderen voor leerlingen die uit de niche-basisoptie Voeding en horeca van de eerste graad van het Stedelijk Lyceum Lamorinière komen en Bakkerij verkiezen boven de  keuzemogelijkheden van het domein die het Stedelijk Lyceum Lamorinière in de tweede graad aanbiedt.

Bakker is ook een knelpuntberoep. Het aantal vacatures neemt toe en dit vooral in de provincie Antwerpen.

Derde graad Welzijnswetenschappen (D-finaliteit)

Door het programmeren van de opleiding Welzijnswetenschappen in de derde graad, biedt de school binnen elke finaliteit in het domein Maatschappij en welzijn een opleiding aan en zorgt ze voor studiecontinuïteit voor de leerlingen die uit de tweede graad Maatschappij- en welzijnswetenschappen komen.

  - Derde graad Schoonheidsverzorging (A-finaliteit)

De studierichting Haarzorg van de tweede graad concordeerde op 1 september 2021 naar Haar- en schoonheidsverzorging. In de derde graad concordeert de richting Haarzorg automatisch naar de richting Haarverzorging.

Het Stedelijk Lyceum Lakbors wil aan de leerlingen van de tweede graad Haar- en schoonheidsverzorging in de derde graad, naast Haarzorgverzorging, eveneens de richting Schoonheidsverzorging aanbieden. In de huidige lestabellen van de tweede graad Haar- en schoonheidsverzorging werden deze keuzemogelijkheden reeds in rekening gebracht en in een evenredig aanbod voorzienzodat de leerlingen voorbereid zijn op beide alternatieven. Het aanbieden van Schoonheidsverzorging op BSO-niveau is bovendien een gegeven dat voordien niet mogelijk was, doch waar vraag naar is. 

 - Derde graad Assistentie in wonen, zorg en welzijn (A-finaliteit)

De studierichting Verzorging-voeding van de tweede graad concordeerde op 1 september 2021 naar Zorg en welzijn. In de derde graad is er de mogelijkheid om de richting Verzorging te concorderen naar de richting Basiszorg en ondersteuning of de richting Assistentie in wonen, zorg en welzijn. Het Stedelijk Lyceum Lakbors kiest hierbij voor de concordantie van Verzorging naar Basiszorg en ondersteuning, maar wil hiernaast ook de studierichting Assistentie in wonen, zorg en welzijn aanbieden in de derde graad. 

Voor Bakkerij zijn de nodige lokalen en materialen voor de praktijkvakken reeds voorzien in de vestigingsplaats van het niet-autonome CDO Werkend Leren Noord en moet er niet extra geïnvesteerd worden. Voor de theorievakken van deze richting en voor de andere programmaties is alles zowel logistiek, materieel als organisatorisch voorzien in de planning van nieuwbouw.

Bovenstaande programmaties zorgen voor een bijkomend loopbaanperspectief voor de leerkrachten binnen bovenstaande domeinen die de school op deze manier duurzaam uitbouwt. Dat stelt de school in staat om het rekruterings- en nascholingsbeleid verder te verankeren.

Juridische grond

Codex secundair onderwijs (B.S.24/06/2011)

SO61 programmatie in het voltijds gewoon secundair onderwijs

Regelgeving: bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd voor de programmatie van het aanbod.

Inspraak

Overleg met de andere onderwijsverstrekkers (28 september 2022 )

Overleg met de representatieve vakorganisaties (15 november 2022 )

Overleg directies secundair (9 november 2022 )

Overleg met de schoolraad (24 november 2022)

Algemene financiële opmerkingen

 

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020503 - Breed aanbod in functie van leren en werken
2LWS020503PA5705 - programmatieplan SEO AGSO

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt de programmaties goed van de tweede graad Bedrijf en organisatie, de tweede graad Bakkerij, de derde graad Welzijnswetenschappen, de derde graad Schoonheidsverzorging, de derde graad Assistentie in wonen, zorg en welzijn en de vrije programmatie van de basisoptie Economie en organisatie in het tweede jaar van de A-stroom, in het Stedelijk Lyceum Lakbors, per 1 september 2023.  

Artikel 2

Uitvoering beslissing:

Taak Verantwoordelijke Timing
 Aanvraag Agodi Anne Van Gaens  30/11/2022

 

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Stedelijk Lyceum Lakbors_programmatiedossier_2023-2024.pdf
  • Matrix_Secundair Onderwijs_sept2022.pdf
  • Programmaties voor AGSO Antwerpen - schooljaar 2023-2024.xlsx