Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_RVBAGSO_00197 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Stedelijk Lyceum Lamorinière - Derde graad Biotechnologische en chemische wetenschappen en derde graad Horeca - Goedkeuring

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 25/11/2022 - 16:00 de Pit
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Daniëls; Jinnih Beels, Voorzitter; Paul Cordy; Marc Swyngedouw; Greet Valck; Sanne Descamps; Nathalie van Baren; Sander Rottiers; Greet De Vrij; Karolien Naert, Manager Juridische Zaken; Benjamin Theys, Medewerker kabinet onderwijs; Gonda Verhaert, Bedrijfsdirecteur; Veronique Van Langenhove, Kabinetschef schepen onderwijs; Jeff Van Poppel, Zakelijk directeur

Afwezig

Claude Marinower; Elke Verhaert

Verontschuldigd

Mie Branders; Peggy Pooters; Bavo Smits

Secretaris

Greet De Vrij

Voorzitter

Paul Cordy
2022_RVBAGSO_00197 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Stedelijk Lyceum Lamorinière - Derde graad Biotechnologische en chemische wetenschappen en derde graad Horeca - Goedkeuring 2022_RVBAGSO_00197 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Stedelijk Lyceum Lamorinière - Derde graad Biotechnologische en chemische wetenschappen en derde graad Horeca - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 maart 2018 nam het Vlaams Parlement plenair het ontwerp van decreet aan dat de modernisering van de organisatie en de structuur van het secundair onderwijs vastlegt. Op 1 juni 2018 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat verder uitvoering geeft aan het decreet. 

Op 14 februari 2020 keurde de raad van bestuur in uitvoering van het programma Levenslang Leren (PROG 31) de strategische aanbodnota 'Een onderwijsaanbod voor de Antwerpenaar - Een blik op de toekomst' goed. De nota legt de basisprincipes vast voor de ontwikkeling van het aanbod.

Op 27 maart 2020 keurde de raad van bestuur, in het kader van de implementatie van de modernisering van het secundair onderwijs, de basisopties goed in het tweede leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs. Deze gingen in voege vanaf 1 september 2020.

Op 27 november 2020 keurde de raad van bestuur, in het kader van de implementatie van de modernisering van het secundair onderwijs, de concordanties in de tweede graad van het secundair onderwijs goed. Deze gingen in voege vanaf 1 september 2021.

Op 27 november 2020 keurde de raad van bestuur, in het kader van de implementatie van de modernisering van het secundair onderwijs, de programmatie van de basisoptie 2A Voeding en Horeca, de tweede graad Biotechnologische wetenschappen en de tweede graad Horeca goed.

Vanaf 1 september 2023 worden in de derde graad progressief, leerjaar per leerjaar, de structuuronderdelen ingevoerd die zijn opgenomen in de matrix secundair onderwijs. De matrix wordt in bijlage toegevoegd.

De programmatie van de derde graad Biotechnologische en chemische wetenschappen en de derde graad Horeca is een nieuwe beleidsbeslissing waarmee het aanbod van het Stedelijk Lyceum Lamorinière verruimd wordt op basis van de principes van de aanbodnota. 

Argumentatie

Op 27 november 2020 keurde de raad van bestuur de programmatie goed van de tweede graad Biotechnologische wetenschappen (doorstroomfinaliteit) en de tweede graad Horeca (dubbele finaliteit), binnen het domein Voeding en horeca. De programmatie van de derde graad Biotechnologische en chemische wetenschappen en de derde graad Horeca legt de focus op het realiseren van studiecontinuïteit binnen de doorstroomfinaliteit en de dubbele finaliteit in het domein Voeding en Horeca.

De programmaties passen binnen de uitvoering van de strategische aanbodnota. De school zorgt op deze manier voor doorlopende leerlijnen, voldoende keuzemogelijkheden en horizontale mobiliteit. Zowel binnen het domein Voeding en horeca, als het domein Maatschappij en welzijn wil het Stedelijk Lyceum Lamorinière door middel van de juiste concordanties en programmaties het volledige pallet aan finaliteiten aanbieden.

Samengevat wenst het AGSO in Stedelijk Lyceum Lamorinière de stevige verankering van de school in het domein Voeding en horeca te versterken met verruiming van haar aanbod binnen de derde graad en het faciliteren van opstromers binnen het domein.   

Het betreft hier niet vrij programmeerbare structuuronderdelen. 

Het inrichten van de nieuwe structuuronderdelen heeft financieel geen significante impact. Voor het structuuronderdeel Biotechnologische en chemische wetenschappen zijn labo’s en specifieke materialen voorhanden. En ook voor Horeca zijn de leeromgeving (restaurants) en specifieke materialen aanwezig. Er zijn dus geen infrastructurele maatregelen nodig om de opstart van deze opleidingen mogelijk te maken binnen de school.

Deze programmaties zorgen voor een bijkomend loopbaanperspectief voor de leerkrachten binnen het domein dat de school op deze manier duurzaam uitbouwt. Dat stelt de school in staat om het rekruterings- en nascholingsbeleid verder te verankeren. 

Juridische grond

Codex secundair onderwijs (B.S.24/06/2011)

SO61 programmatie in het voltijds gewoon secundair onderwijs

Regelgeving: bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd voor de programmatie van het aanbod.

Inspraak

Overleg met de andere onderwijsverstrekkers (28 september 2022 )

Overleg met de representatieve vakorganisaties (15 november 2022 )

Overleg directies secundair (9 november 2022 )

Overleg met de schoolraad (24 november 2022)

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020503 - Breed aanbod in functie van leren en werken
2LWS020503PA5705 - programmatieplan SEO AGSO

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt de programmatie van de derde graad Biotechnologische en chemische wetenschappen en de derde graad Horeca goed in het Stedelijk Lyceum Lamorinière per 1 september 2023. 

Artikel 2

Uitvoering beslissing:

Taak Verantwoordelijke Timing
 Aanvraag Agodi Anne Van Gaens  30/11/2022

 

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Stedelijk Lyceum Lamorinière_programmatiedossier_2023-2024.pdf
  • Matrix_Secundair Onderwijs_sept2022.pdf
  • Programmaties voor AGSO Antwerpen - schooljaar 2023-2024.xlsx