Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_RVBAGSO_00199 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Stedelijk Lyceum Lakbors (Werkend Leren Noord) - tweede graad Verpakker duaal, derde graad Commercieel assistent duaal Se-n-se en derde graad Logistiek assistent magazijn duaal Se-n-se - Goedkeuring

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 25/11/2022 - 16:00 de Pit
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Daniëls; Jinnih Beels, Voorzitter; Paul Cordy; Marc Swyngedouw; Greet Valck; Sanne Descamps; Nathalie van Baren; Sander Rottiers; Greet De Vrij; Karolien Naert, Manager Juridische Zaken; Benjamin Theys, Medewerker kabinet onderwijs; Gonda Verhaert, Bedrijfsdirecteur; Veronique Van Langenhove, Kabinetschef schepen onderwijs; Jeff Van Poppel, Zakelijk directeur

Afwezig

Claude Marinower; Elke Verhaert

Verontschuldigd

Mie Branders; Peggy Pooters; Bavo Smits

Secretaris

Greet De Vrij

Voorzitter

Paul Cordy
2022_RVBAGSO_00199 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Stedelijk Lyceum Lakbors (Werkend Leren Noord) - tweede graad Verpakker duaal, derde graad Commercieel assistent duaal Se-n-se en derde graad Logistiek assistent magazijn duaal Se-n-se - Goedkeuring 2022_RVBAGSO_00199 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Stedelijk Lyceum Lakbors (Werkend Leren Noord) - tweede graad Verpakker duaal, derde graad Commercieel assistent duaal Se-n-se en derde graad Logistiek assistent magazijn duaal Se-n-se - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 1 september 2019 werd het stelsel duaal leren door de Vlaamse Regering definitief geïmplementeerd op basis van de uitvoeringsmodaliteiten opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019.

Centra voor deeltijds onderwijs moeten op termijn hun hele aanbod overzetten naar duaal leren (omzendbrief SO/2019/01).

Het bestuursakkoord van de Stad Antwerpen (2019-2025) bepaalt dat het AG Stedelijk Onderwijs een voortrekkersrol opneemt in het uitbouwen van het stelsel van duaal leren. 

In 22 november 2019 keurde de raad van bestuur de ambitienota 'Stedelijk Onderwijs bouwt mee aan de stad van morgen’ goed. De programmaties duaal leren kaderen in de uitvoering van het programma 'Onderwijs-arbeidsmarkt' (PROG 32)  binnen speerpunt 3: Een breed aanbod in functie van leren en werken. 

Op 14 februari 2020 keurde de raad van bestuur de strategische aanbodnota 'Een onderwijsaanbod voor de Antwerpenaar - Een blik op de toekomst' goed. Met deze nota nam het AG Stedelijk Onderwijs de beslissing om maximaal in te zetten op de ontwikkeling van duaal leren en drukte de wil uit om te blijven investeren in werkplekleren. 

Op 28 januari 2022 keurde de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen de overgang goed van autonoom naar niet autonoom CDO voor Werkend Leren Antwerpen Noord, waarbij deze verbonden wordt aan Stedelijk Lyceum Lakbors. 

Argumentatie

Duaal leren is bedoeld voor leerlingen die hun diploma secundair onderwijs willen behalen via de combinatie van leren op school en leren in een onderneming. De leerling leert op school en via werkervaring op de werkplek. Het percentage tijd dat wordt doorgebracht op de werkvloer is afhankelijk van de opleiding.

Omwille van de voortrekkersrol die het AG Stedelijk Onderwijs wil opnemen in duaal leren, de ontwikkelingskansen die dit stelsel biedt voor leerlingen en het perspectief dat centra voor deeltijds onderwijs op termijn hun hele aanbod moeten omzetten in duaal leren, wil AGSO zoveel mogelijk kansen benutten om duale opleidingen te programmeren en een ruim aanbod te creëren. Dit brede aanbod is belangrijk om voldoende leerlingen te kunnen aantrekken in het stelsel van duaal leren.

Het werkplekleren heeft tal van voordelen: 

  • Leerlingen verwerven arbeidscompetenties op de werkvloer en maken kennis met een actueel machinepark. 
  • Duaal leren kan vroegtijdige ongekwalificeerde uitstroom terugdringen wanneer leerlingen kwalificatie(s) behalen via duaal leren. 
  • Duaal leren biedt op een andere manier onderwijs aan.
  • Het is een alternatief voor leerlingen die niet kunnen wachten om uit de traditionele klasomgeving te breken. 
  • Duaal leren faciliteert scholen met betrekking tot de werkcomponent. Scholen hebben niet de budgetten voor de allernieuwste machines van alle praktijkvakken (cf. machinepark van scholen).
  • Bedrijven besparen op rekrutering door de kennismaking met goede potentiële kandidaten.

We willen ons zo goed mogelijk voorbereiden op duaal leren in de context van centra voor deeltijds onderwijs.  De programmatieaanvragen van Werkend Leren Noord kaderen binnen het verder uitbouwen van het aanbod duaal leren en sluiten aan bij het bestaande aanbod van de school. Op deze manier willen wij zoveel mogelijk leerlingen een opleiding op maat aanbieden. 

De programmatie van de tweede graad Verpakker duaal is een uitbreiding van het reeds bestaande arbeidsmarktgerichte aanbod in het domein Economie en organisatie.  Het Se-n-Se structuuronderdeel Commercieel assistent duaal is een vervolgopleiding voor de derde graad Onthaal, organisatie en sales duaal en het Se-n-Se structuuronderdeel Logistiek assistent magazijn duaal is een vervolgopleiding voor de derde graad Logistiek duaal. Beide opleidingen van de derde graad heeft Werkend Leren Noord nu al in haar aanbod. Het CDO kan hiermee de studiecontinuïteit voor deze leerlingen garanderen.

Voor het inrichten van deze structuuronderdelen zijn geen extra investeringen, noch infrastructurele maatregelen nodig. 

Deze programmaties zorgen voor een bijkomend loopbaanperspectief voor de leerkrachten binnen het domein dat de school op deze manier duurzaam uitbouwt. Dat stelt de school in staat om het rekruterings- en nascholingsbeleid verder te verankeren. 

Juridische grond

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs (17 december 2010)
Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoeringsmaatregelen betreffende het duaal leren en de aanloopfase en diverse andere maatregelen (14 september 2018)

Omzendbrief SO61 programmatie in het voltijds gewoon secundair onderwijs

Omzendbrief SO/2019/01 duaal leren en de aanloopfase 

Regelgeving: bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd voor de programmatie van het aanbod.

Fasering

De opstart van de geprogrammeerde richtingen is gepland op 1 september 2023.

Inspraak

Overleg met de andere onderwijsverstrekkers (28 september 2022 )

Overleg met het Regionaal Overleg Forum (14 oktober 2022)

Overleg met de representatieve vakorganisaties (15 november 2022 )

Overleg directies secundair (9 november 2022 )

Overleg met de schoolraad (24 november 2022)

Algemene financiële opmerkingen

 

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020503 - Breed aanbod in functie van leren en werken
2LWS020503PA5704 - duaal leren

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt de programmaties goed van de tweede graad Verpakker duaal, de derde graad Commercieel assistent duaal Se-n-se en de derde graad Logistiek assistent magazijn duaal Se-n-Se in het Stedelijk Lyceum Lakbors - Werkend Leren Noord, per 1 september 2023.

Artikel 2

Uitvoering beslissing:

Taak Verantwoordelijke Timing
 Aanvraag Agodi Anne Van Gaens 30/11/2022

 

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Concordantietabel Opleidingen Leren en Werken.docx
  • Stedelijk Lyceum Lakbors-WerkendLerenNoord_programmatiedossier_2023-2024.docx
  • Programmaties voor AGSO Antwerpen - schooljaar 2023-2024.xlsx