Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_RVBAGSO_00207 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Kunstkaai- derde graad Beeldende vorming (niche) - Goedkeuring

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 25/11/2022 - 16:00 de Pit
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Daniëls; Jinnih Beels, Voorzitter; Paul Cordy; Marc Swyngedouw; Greet Valck; Sanne Descamps; Nathalie van Baren; Sander Rottiers; Greet De Vrij; Karolien Naert, Manager Juridische Zaken; Benjamin Theys, Medewerker kabinet onderwijs; Gonda Verhaert, Bedrijfsdirecteur; Veronique Van Langenhove, Kabinetschef schepen onderwijs; Jeff Van Poppel, Zakelijk directeur

Afwezig

Claude Marinower; Elke Verhaert

Verontschuldigd

Mie Branders; Peggy Pooters; Bavo Smits

Secretaris

Greet De Vrij

Voorzitter

Paul Cordy
2022_RVBAGSO_00207 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Kunstkaai- derde graad Beeldende vorming (niche) - Goedkeuring 2022_RVBAGSO_00207 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Kunstkaai- derde graad Beeldende vorming (niche) - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 maart 2018 nam het Vlaams Parlement plenair het ontwerp van decreet aan dat de modernisering van de organisatie en de structuur van het secundair onderwijs vastlegt. Op 1 juni 2018 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat verder uitvoering geeft aan het decreet. 

Op 14 februari 2020 keurde de raad van bestuur in uitvoering van het programma Levenslang Leren (PROG 31) de strategische aanbodnota 'Een onderwijsaanbod voor de Antwerpenaar - Een blik op de toekomst' goed. De nota legt de basisprincipes vast voor de ontwikkeling van het aanbod.

Op 27 maart 2020 keurde de raad van bestuur, in het kader van de implementatie van de modernisering van het secundair onderwijs, de basisopties goed in het tweede leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs. Deze gingen in voege vanaf 1 september 2020.

Op 27 november 2020 keurde de raad van bestuur, in het kader van de implementatie van de modernisering van het secundair onderwijs, de concordanties  in de tweede graad van het secundair onderwijs goed. Deze gingen in voege vanaf 1 september 2021.

Op 26 november 2021 keurde de raad van bestuur de volgende bewegingen goed: de hergroepering (programmatie) van de Kunst & creatie-studierichtingen van Stedelijk Lyceum Eilandje naar Stedelijk Lyceum Cadix (nu: Kunstkaai), de overheveling (programmatie) van de Se-n-Se Grime van Stedelijk Lyceum Olympiade naar Stedelijk Lyceum Cadix (nu: Kunstkaai) en de verhuis van de verschillende vestigingen van Stedelijk Lyceum Cadix naar het gerenoveerde Van Averbeke gebouw en de nieuwbouw Kempischdok.

 Op 20 mei 2022 keurde de raad van bestuur in uitvoering van het programma Levenslang Leren (PROG 31) het addendum bij de strategische aanbodnota goed. Hierin worden de gewijzigde capaciteitscijfers op basis van de recente capaciteitsmonitor (HIVA 2021)  opgenomen en worden niveau-overschrijdend en per onderwijsniveau enkele noodzakelijke inhoudelijke aanvullingen geformuleerd.

Vanaf 1 september 2023 worden in de derde graad progressief, leerjaar per leerjaar, de structuuronderdelen ingevoerd die zijn opgenomen in de matrix secundair onderwijs. De matrix wordt in bijlage toegevoegd.

De programmatie van de 3de graad Beeldende vorming (doorstroomfinaliteit) is een nieuwe beleidsbeslissing waarmee het aanbod van Kunstkaai wordt verruimd op basis van de principes van de aanbodnota.  

Argumentatie

De programmatie past binnen de uitvoering van de strategische aanbodnota. De programmatie van de derde graad Beeldende vorming is wenselijk voor Kunstkaai met de focus op het realiseren van horizontale studiemobiliteit door een verbreding van het aanbod met doorstroomfinaliteit in de derde graad binnen het domein Kunst en creatie. De logische vooropleiding Beeldende en audiovisuele vorming (doorstroomfinaliteit) in de tweede graad splitst in de derde graad op in twee aparte opleidingen. Om deze leerlingen uit de tweede graad voldoende keuzemogelijkheden te bieden in de derde graad wensen we de opleiding Beeldende vorming te programmeren en de bestaande opleiding Audiovisuele vorming te concorderen naar Audiovisuele vorming.  Op die manier kunnen leerlingen op Kunstkaai een keuze maken die het best past bij hun profiel, noden en interesses. 

Kunstkaai is een school met een jarenlange traditie in het aanbieden van artistiek-creatieve richtingen. Kunstkaai staat bij het doelpubliek symbool voor het Kunst Secundair Onderwijs (KSO) en dit vertaalde zich recent ook in een nieuwe naam voor de school. Door deze programmaties wil de school naar de toekomst toe verder blijven groeien als kunstenschool. Vanaf 2028 zal Kunstkaai haar eerste graad kunnen huisvesten op 200 meter van de hoofdvestigingsplaats, in het nieuwe Madrasgebouw (Madrasstraat). In afwachting van de oplevering van dit nieuwe schoolgebouw start Kunstkaai vanaf schooljaar 2023-2024 reeds met een eigen eerste graad die tijdelijk zal worden gehuisvest op vestigingsplaats Eikenstraat.  

Het betreft een niet vrij programmeerbaar structuuronderdeel waarvoor een aanbodbeperking geldt. Het is immers een niche-structuuronderdeel.

De financiële impact van deze nieuwe opleiding is gering en wordt gedragen binnen het schoolbudget. 

Alle juiste leerkrachtenprofielen en bekwaamheidsbewijzen om de specifieke vakken te geven zijn reeds aanwezig in het team.    

Vanuit patrimonium komt een positief advies gegeven het feit dat er binnen de bestaande opleiding Decor en etalage in de tweede graad capaciteit wordt afgebouwd en het aantal klasgroepen wordt verminderd van 3 klasgroepen per leerjaar naar 2 klasgroepen per leerjaar. Op deze manier komt de nodige fysieke ruimte vrij voor het inrichten van de opleiding ‘Beeldende vorming’ in de derde graad. Dit werd besproken met de betrokken directie.  

Juridische grond

Codex secundair onderwijs (B.S.24/06/2011)

SO61 programmatie in het voltijds gewoon secundair onderwijs

Regelgeving: bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd voor de programmatie van het aanbod.

Fasering

In schooljaar 2022-2023 wordt de programmatie aangevraagd voor de 3de graad Beeldende vorming met het oog op een gefaseerde opstart vanaf schooljaar 2023-2024.

Inspraak

Overleg met de andere onderwijsverstrekkers op 28 september 2022

Overleg met de representatieve vakorganisaties op 15 november 2022

Overleg directies secundair op 9 november 2022

Overleg met de schoolraad op 24 november 2022

Algemene financiële opmerkingen

 

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020503 - Breed aanbod in functie van leren en werken
2LWS020503PA5705 - programmatieplan SEO AGSO

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt de programmatie goed van de derde graad Beeldende vorming in Kunstkaai per 01/09/2023. 

Artikel 2

Uitvoering beslissing:

Taak Verantwoordelijke Timing
 Aanvraag Agodi Elise Schillebeeckx  30/11/2022

 

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Kunstkaai_programmatiedossier_2023-2024.pdf
  • Matrix_Secundair Onderwijs_sept2022.pdf
  • Programmaties voor AGSO Antwerpen - schooljaar 2023-2024.xlsx