Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_RVBAGSO_00203 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Stedelijk Lyceum Linkeroever - derde graad Commerciële organisatie - Goedkeuring

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 25/11/2022 - 16:00 de Pit
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Daniëls; Jinnih Beels, Voorzitter; Paul Cordy; Marc Swyngedouw; Greet Valck; Sanne Descamps; Nathalie van Baren; Sander Rottiers; Greet De Vrij; Karolien Naert, Manager Juridische Zaken; Benjamin Theys, Medewerker kabinet onderwijs; Gonda Verhaert, Bedrijfsdirecteur; Veronique Van Langenhove, Kabinetschef schepen onderwijs; Jeff Van Poppel, Zakelijk directeur

Afwezig

Claude Marinower; Elke Verhaert

Verontschuldigd

Mie Branders; Peggy Pooters; Bavo Smits

Secretaris

Greet De Vrij

Voorzitter

Paul Cordy
2022_RVBAGSO_00203 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Stedelijk Lyceum Linkeroever - derde graad Commerciële organisatie - Goedkeuring 2022_RVBAGSO_00203 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Stedelijk Lyceum Linkeroever - derde graad Commerciële organisatie - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 maart 2018 nam het Vlaams Parlement plenair het ontwerp van decreet aan dat de modernisering van de organisatie en de structuur van het secundair onderwijs vastlegt. Op 1 juni 2018 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat verder uitvoering geeft aan het decreet. 

Op 14 februari 2020 keurde de raad van bestuur in uitvoering van het programma Levenslang Leren (PROG 31) de strategische aanbodnota 'Een onderwijsaanbod voor de Antwerpenaar - Een blik op de toekomst' goed. De nota legt de basisprincipes vast voor de ontwikkeling van het aanbod.

Op 27 maart 2020 keurde de raad van bestuur, in het kader van de implementatie van de modernisering van het secundair onderwijs, de basisopties goed in het tweede leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs. Deze gingen in voege vanaf 1 september 2020.

Op 27 november 2020 keurde de raad van bestuur, in het kader van de implementatie van de modernisering van het secundair onderwijs, de concordanties in de tweede graad van het secundair onderwijs goed. Deze gingen in voege vanaf 1 september 2021.

Op 27 november 2020 keurde de raad van bestuur de programmatie goed van Stedelijk Lyceum Linkeroever voor de basisopties 2A Sport en Maatschappij en welzijn en voor de structuuronderdelen Maatschappij en welzijn' (tweede graad tso), Humane wetenschappen (tweede en derde graad aso), Latijn-wiskunde (aso) en Defensie en veiligheid (tso)  met het oog op het realiseren van doorlopende leerlijnen en horizontale studiemobiliteit .

Op 20 mei 2022 keurde de raad van bestuur in uitvoering van het programma Levenslang Leren (PROG 31) het addendum bij de strategische aanbodnota goed. Hierin worden de gewijzigde capaciteitscijfers op basis van de recente capaciteitsmonitor (HIVA 2021)  opgenomen en worden niveau-overschrijdend en per onderwijsniveau enkele noodzakelijke inhoudelijke aanvullingen geformuleerd.

Vanaf 1 september 2023 worden in de derde graad progressief, leerjaar per leerjaar, de structuuronderdelen ingevoerd die zijn opgenomen in de matrix secundair onderwijs.  De matrix wordt in bijlage toegevoegd.

Stedelijk Lyceum Linkeroever wenst haar aanbod met dubbele finaliteit te verbreden in de derde graad binnen het domein Economie en organisatie.

De programmatie van de derde graad Commerciële organisatie is een nieuwe beleidsbeslissing waarmee het aanbod van Stedelijk Lyceum Linkeroever wordt verruimd op basis van de principes van de aanbodnota. 

In hetzelfde dossier (zie bijlage) wordt ook de programmatie van de derde graad Humane wetenschappen (domeinoverschrijdend) beschreven. Dit is een programmatie met het oog op het creëren van studiecontinuïteit voor de leerlingen uit de tweede graad Humane wetenschappen. Deze programmatie werd reeds goedgekeurd door de raad van bestuur van AGSO op 27 november 2020.

Argumentatie

De programmatie past binnen de uitvoering van de strategische aanbodnota. De programmatie van de derde graad Commerciële organisatie is wenselijk voor Stedelijk Lyceum Linkeroever met het oog op een verbreding van het aanbod met dubbele finaliteit in de derde graad binnen het domein Economie en organisatie. Om leerlingen uit de tweede graad Bedrijf & organisatie (dubbele finaliteit) voldoende keuzemogelijkheden te bieden in de derde graad wensen we de opleiding Commerciële organisatie te programmeren en de bestaande opleiding Boekhouden-informatica te concorderen naar Bedrijfsorganisatie.  Op die manier kunnen leerlingen op Stedelijk Lyceum Linkeroever een keuze maken die het best past bij hun profiel, noden en interesses. De opleiding Bedrijfsorganisatie leidt toe naar de beroepskwalificatie van boekhoudkundig assistent en HR-assistent. Uit data van de school blijkt echter dat niet alle leerlingen die afstuderen in de studierichting Boekhouden-informatica in deze branche gaan werken. In vervolgopleidingen kiezen zij ook niet altijd voor boekhoudkundige richtingen. We geloven daarom dat de opleiding Commerciële organisatie die leerlingen naar de beroepskwalificatie van commercieel assistent toeleidt, een wenselijke aanvulling is op het aanbod.

Het betreft een niet vrij programmeerbaar structuuronderdeel.

Voor deze programmatie zijn enkel extra cursussen nodig bij de opstart van de opleiding. Dit heeft een beperkte financiële impact die binnen het schoolbudget zal worden opgenomen.  

Voor het inrichten van deze opleiding zijn geen bijkomende infrastructurele maatregelen nodig. Dit werd bevestigd door patrimonium. 

Voor het inrichten van de opleiding Commerciële organisatie heeft de school de kennis en expertise in huis om intern te professionaliseren en het huidige aanbod aan te passen aan de accenten in de nieuwe studierichting. 

Juridische grond

Codex secundair onderwijs (B.S.24/06/2011)

SO61 programmatie in het voltijds gewoon secundair onderwijs

Regelgeving: bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd voor de programmatie van het aanbod.

Fasering

In schooljaar 2022-2023 wordt de programmatie aangevraagd voor de derde graad Commerciële organisatie met het oog op een gefaseerde opstart vanaf schooljaar 2023-2024.

Inspraak

Overleg met de andere onderwijsverstrekkers op 28 september 2022

Overleg met de representatieve vakorganisaties op 15 november 2022

Overleg directies secundair op 9 november 2022

Overleg met de schoolraad op 24 november 2022

Algemene financiële opmerkingen

 

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020503 - Breed aanbod in functie van leren en werken
2LWS020503PA5705 - programmatieplan SEO AGSO

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt de programmatie goed van de derde graad Commerciële organisatie in Stedelijk Lyceum Linkeroever per 1 september 2023. 

Artikel 2

Uitvoering beslissing:

Taak Verantwoordelijke Timing
 Aanvraag Agodi Elise Schillebeeckx  30/11/2022

 

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Stedelijk Lyceum Linkeroever_programmatiedossier_2023-2024.pdf
  • Matrix_Secundair Onderwijs_sept2022.pdf
  • Programmaties voor AGSO Antwerpen - schooljaar 2023-2024.xlsx