Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_RVBAGSO_00202 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Stedelijk Lyceum Expo - derde graad Internationale handel & logistiek - Goedkeuring

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 25/11/2022 - 16:00 de Pit
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Daniëls; Jinnih Beels, Voorzitter; Paul Cordy; Marc Swyngedouw; Greet Valck; Sanne Descamps; Nathalie van Baren; Sander Rottiers; Greet De Vrij; Karolien Naert, Manager Juridische Zaken; Benjamin Theys, Medewerker kabinet onderwijs; Gonda Verhaert, Bedrijfsdirecteur; Veronique Van Langenhove, Kabinetschef schepen onderwijs; Jeff Van Poppel, Zakelijk directeur

Afwezig

Claude Marinower; Elke Verhaert

Verontschuldigd

Mie Branders; Peggy Pooters; Bavo Smits

Secretaris

Greet De Vrij

Voorzitter

Paul Cordy
2022_RVBAGSO_00202 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Stedelijk Lyceum Expo - derde graad Internationale handel & logistiek - Goedkeuring 2022_RVBAGSO_00202 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Stedelijk Lyceum Expo - derde graad Internationale handel & logistiek - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 maart 2018 nam het Vlaams Parlement plenair het ontwerp van decreet aan dat de modernisering van de organisatie en de structuur van het secundair onderwijs vastlegt. Op 1 juni 2018 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat verder uitvoering geeft aan het decreet. 

Op 14 februari 2020 keurde de raad van bestuur in uitvoering van het programma Levenslang Leren (PROG 31) de strategische aanbodnota 'Een onderwijsaanbod voor de Antwerpenaar - Een blik op de toekomst' goed. De nota legt de basisprincipes vast voor de ontwikkeling van het aanbod.

Op 27 maart 2020 keurde de raad van bestuur, in het kader van de implementatie van de modernisering van het secundair onderwijs, de basisopties goed in het tweede leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs. Deze gingen in voege vanaf 1 september 2020.

Op 27 november 2020 keurde de raad van bestuur, in het kader van de implementatie van de modernisering van het secundair onderwijs, de concordanties in de tweede graad van het secundair onderwijs goed. Deze gingen in voege vanaf 1 september 2021.

Op 28 januari 2022 keurde de raad van bestuur de ambitienota goed voor het opstarten van een nieuwbouwproject voor capaciteitsuitbreiding in Stedelijk Lyceum Expo, Boomsesteenweg 270 in 2020 Antwerpen.

Op 20 mei 2022 keurde de raad van bestuur in uitvoering van het programma Levenslang Leren (PROG 31) het addendum bij de strategische aanbodnota goed. Hierin worden de gewijzigde capaciteitscijfers op basis van de recente capaciteitsmonitor (HIVA 2021)  opgenomen en worden niveau-overschrijdend en per onderwijsniveau enkele noodzakelijke inhoudelijke aanvullingen geformuleerd.

Vanaf 1 september 2023 worden in de derde graad progressief, leerjaar per leerjaar, de structuuronderdelen ingevoerd die zijn opgenomen in de matrix secundair onderwijs. De matrix wordt in bijlage toegevoegd.

Stedelijk Lyceum Expo wenst haar aanbod met dubbele finaliteit te verbreden in de derde graad binnen het domein Economie en organisatie. De programmatie van de derde graad Internationale handel & logistiek is een nieuwe beleidsbeslissing waarmee het aanbod van Stedelijk Lyceum Expo wordt verruimd op basis van de principes van de aanbodnota.  

Argumentatie

De programmatie past binnen de uitvoering van de strategische aanbodnota.  De programmatie van de derde graad Internationale handel & logistiek is wenselijk voor Stedelijk Lyceum Expo met het oog op een verbreding van het aanbod met dubbele finaliteit in de derde graad binnen het domein Economie en organisatie. Om leerlingen uit de tweede graad Bedrijf & organisatie (dubbele finaliteit) voldoende keuzemogelijkheden te bieden in de derde graad wensen we de opleiding Internationale handel & logistiek te programmeren en de bestaande opleidingen Boekhouden-Informatica en Informaticabeheer te concorderen naar respectievelijk Bedrijfsorganisatie en Applicatie- en databeheer. 

Stedelijk Lyceum Expo is een school die naar de toekomst toe wil groeien binnen de domeinen Economie & organisatie en Sport. De raad van bestuur van AGSO keurde op 28 januari 2022 de ambitienota hiertoe goed. In functie van het groeien binnen het domein Economie en organisatie wordt de programmatie Internationale handel en logistiek nu reeds ingediend.

Het betreft een niet vrij programmeerbaar structuuronderdeel.  

Het inrichten van deze opleiding heeft een beperkte financiële impact die binnen het schoolbudget zal worden opgenomen.  

De toekomstige bouwplannen voor de school zorgen ervoor dat alle leerlingen les zullen kunnen volgen in een kwaliteitsvolle leeromgeving. Bij de plannen voor de werken werd reeds rekening gehouden met de nieuwe programmatie in dit dossier. In het huidige schoolgebouw is er voldoende ruimte en infrastructuur beschikbaar voor de inrichting van de opleiding Internationale handel en logistiek. Dit werd bevestigd door patrimonium.

Een opleiding met dubbele finaliteit in de derde graad vraagt extra leerkrachten met een masterdiploma. De school zal voor het inrichten van deze opleiding bijkomend personeel aanwerven.

Juridische grond

Codex secundair onderwijs (B.S.24/06/2011)

SO61 programmatie in het voltijds gewoon secundair onderwijs

Regelgeving: bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd voor de programmatie van het aanbod.

Fasering

In schooljaar 2022-2023 wordt de programmatie aangevraagd voor de derde graad Internationale handel & logistiek met het oog op een gefaseerde opstart vanaf schooljaar 2023-2024.

Inspraak

Overleg met de andere onderwijsverstrekkers op 28 september 2022

Overleg met de representatieve vakorganisaties op 15 november 2022

Overleg directies secundair op 9 november 2022

Overleg met de schoolraad op 24 november 2022

Algemene financiële opmerkingen

 

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020503 - Breed aanbod in functie van leren en werken
2LWS020503PA5705 - programmatieplan SEO AGSO

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt de programmatie goed van de derde graad Internationale handel & logistiek in Stedelijk Lyceum Expo per 1 september 2023.

Artikel 2

Uitvoering beslissing:

Taak Verantwoordelijke Timing
 Aanvraag Agodi Elise Schillebeeckx  30/11/2022

 

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Stedelijk Lyceum Expo_programmatiedossier_2023-2024_finaal.pdf
  • Matrix_Secundair Onderwijs_sept2022.pdf
  • Programmaties voor AGSO Antwerpen - schooljaar 2023-2024.xlsx