Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_RVBAGSO_00217 - Patrimonium vastgoedprojecten - SO/21/2051488 - Villa Cresco - Vuurkruisenlaan 16, 2170 Merksem - Dakrenovatie van dakdeel en vernieuwen van aanliggend buitenschrijnwerk - REG - Projectvoorstel - Goedkeuring

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 25/11/2022 - 16:00 de Pit
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Daniëls; Jinnih Beels, Voorzitter; Paul Cordy; Marc Swyngedouw; Greet Valck; Sanne Descamps; Nathalie van Baren; Sander Rottiers; Greet De Vrij; Karolien Naert, Manager Juridische Zaken; Benjamin Theys, Medewerker kabinet onderwijs; Gonda Verhaert, Bedrijfsdirecteur; Veronique Van Langenhove, Kabinetschef schepen onderwijs; Jeff Van Poppel, Zakelijk directeur

Afwezig

Claude Marinower; Elke Verhaert

Verontschuldigd

Mie Branders; Peggy Pooters; Bavo Smits

Secretaris

Greet De Vrij

Voorzitter

Paul Cordy
2022_RVBAGSO_00217 - Patrimonium vastgoedprojecten - SO/21/2051488 - Villa Cresco - Vuurkruisenlaan 16, 2170 Merksem - Dakrenovatie van dakdeel en vernieuwen van aanliggend buitenschrijnwerk - REG - Projectvoorstel - Goedkeuring 2022_RVBAGSO_00217 - Patrimonium vastgoedprojecten - SO/21/2051488 - Villa Cresco - Vuurkruisenlaan 16, 2170 Merksem - Dakrenovatie van dakdeel en vernieuwen van aanliggend buitenschrijnwerk - REG - Projectvoorstel - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context


Algemene informatie school

School: 

Villa Cresco

Onderwijsniveau: 

SeO

Onderwijsvorm:  

SeO

Aantal stromen: 

n.v.t.

Aantal huidige leerlingen: 

n.v.t.

 Algemene informatie bouwproject

 Type werken

Dakrenovatie en -isolatiewerken + vervanging van  aanliggend buitenschrijnwerk 

ProjectleiderAnnemie Tormans

Bijdrage tot doelstellingen meerjarenplan 2020-2025
1. Capaciteit en aanbod
n.v.t.
2. Kwalitatieve en gezonde leeromgeving
ja
3. Duurzame en toekomstbestendige scholen
  3.1. Energiebesparing
36 000kWh
  3.2. CO² -besparing
7.3Ton
  3.3. Vergroende speelplaats n.v.t.
4. Multifunctionele binnen- en buitenruimte in de wijk
  4.1 extra locatie klaar voor breed gebruik
n.v.t.


Deze werken zijn om diverse redenen opgenomen in het masterplan 2020-2025 :

- Het resterende platdakdeel werd bij het grote dakrenovatieproject, uitgevoerd in 2016, achterwege gelaten omwille van de complexiteit; dit dakdeel was belast met opgebouwde technische installaties en buizensystemen, welke nu weggehaald kunnen worden omdat ze niet meer in gebruik zijn en sterk verouderd. 

- Het dak is zeer beperkt geïsoleerd en vertoont lekken bij de aansluitingen van de ramen en ter hoogte van doorvoeren.

- Het bovendakse stalen buitenschrijnwerk van het aanliggende gebouwgedeelte wordt vervangen omwille van de beperkte opbouwhoogte van het dak bij de aansluitende dorpels van het buitenschrijnwerk. 

- De bestaande lichtstraten en koepels zijn sterk verouderd en vertonen tekenen van waterinsijpeling.

- Het grote aantal gemetste schouwen is niet meer in gebruik, zijn in slechte staat en kunnen verwijderd worden.

- Op het eerder gerenoveerde, aanpalende hellende dakvlak mogen de bestaande oude technieken meteen ook verwijderd worden en de ontstane openingen gedicht. 

Argumentatie

Project:  De scope van het project omvat de renovatie en isolatie van het resterende smalle platdakdeel van het achterliggende gebouw, inclusief de aanpassing en vervanging van het aanpalende schrijnwerk en de isolatie en bekleding van de betonnen kolommen. 

In 2016 werden alle platte daken van de gebouwen op deze locatie geïsoleerd en gerenoveerd, uitgezonderd het achterste ingesloten smalle platdakdeel. Op dit dakdeel was een grote afzuiginstallatie en ventilatie, mét bijhorende buizensystemen gebouwd waardoor de dakrenovatie moeilijk te realiseren was omwille van de beperkte bereikbaarheid. Bovendien grenst dit dakdeel aan de schoolzijde op een hogere doorgaande muur, voorzien van ramen, waarvan de dorpels op slechts 10 centimeter van het dakvlak geplaatst waren. Extra isolatie en een nieuwe dakvlakbekleding aanbrengen, was onder deze omstandigheden technisch onmogelijk. In 2019 werd een destructief onderzoek gedaan van het platdakgedeelte met de bedoeling de juiste opbouw van de verschillende lagen te kennen en de geplande aanpassingen in de juiste samenstelling aan te kunnen brengen. De werken werden toen nog even on hold gezet. Ondertussen zijn de installaties buiten werking en vertonen de daken, koepels en lichtstraten ernstige gebreken en tekenen van waterinfiltratie.  

Volgende werken worden kortelings gepland in samenwerking met Fluvius:

- Plaatsen van nieuwe isolatie op de aangepaste hellingslaag en het aanbrengen van een nieuwe dakdichting in bitumen
- Ophogen en vernieuwen van de dakranden
- Lichtstraten en koepels verwijderen en gedeeltelijk vervangen, een aantal openingen worden definitief dichtgelegd, geïsoleerd en afgewerkt
- Verwijderen van bovendakse schouwen, dichtleggen en isoleren van de ontstane openingen in het dakvlak
- Verwijderen van de oude installaties
- Plaatsen van rookluiken boven bestaande traphallen
- Verwijderen van oude technieken op het reeds vernieuwde hellende, aanpalende dakdeel en deskundig dichten en isoleren van alle openingen

- Aanpassen van de dorpelhoogtes in de doorgaand muur en vervangen van deze dorpels en het buitenschrijnwerk
- Bekleden van de betonnen kolommen die de stroken buitenschrijnwerk scheiden en het isoleren en afwerken van de doorstekende betonnen dakranden
- Plaatsen van screens in de klasruimtes en aanpassing en herplaatsing van de horizontale zonneweringslamellen
- Afwerken van de dagkanten aan de binnenzijde van het schrijnwerk, welke aansluitend geschilderd worden.


De dakrenovatie bestaat uit volgende onderdelen:

Kostprijs  Basis Renovatie van het platdakgedeelte + vervanging buitenschrijnwerk en gevelbekleding Vuurkruisenlaan  - november 2022
 313.760€
Totale Kostprijs :  
 313.760€


Belangrijk: Op het moment van de opmaak van dit projectvoorstel is er nog steeds sprake van zeer volatiele materiaalprijzen op de bouwmarkt. De prijsschommelingen worden beïnvloed door prijsstijgingen. In de bovenstaande raming worden de 'normale' materiaalprijzen aangehouden. Indexaties ten gevolge deze problematiek worden voorlopig niet meegenomen, maar kunnen later alsnog tot een budgetverhoging leiden. Het ogenblik van finale offertevraag zal moeten uitmaken wat de uiteindelijke prijs is. 

Planning:

Start der werken: 01/03/2023
Voorlopige oplevering: 30/10/2023
De school blijft in gebruik tijdens de werken.

    

Andere projecten op dezelfde locatie binnen masterplan 2020-2025 (vanaf status beslist projectidee)

WatWanneerProjectkost
Haalbaarheidsstudie Vuurkruisenlaan EZP
Studie opgestart, Uitvoering 2023-2024
€  750.000,00
Gevelrenovatie voorbouw
Definitief ontwerp goedgekeurd; voorlopige oplevering 31/08/2023
€  248.338,55
Destructief onderzoek van de dakopbouw
Afgerond binnen deze PF in 2019
€  2.177,91


Bijzondere aandachtspunten:

Efficiëntiegegevens energiebesparend project:

Geraamde kost  = NB, excl. btw
296.000,00€
Besparing energie in kWh/jaar
36.000kWh
Besparing energie in euro/jaar
5.227,20€
Terugverdientijd  energetische investering, rekening houdend jaarlijkse stijging energieprijs van 4% per jaar
> 17,1 jaar
Reductie CO2-uitstoot in ton per jaar
7.30 Ton CO2/jaar


Voor aanvang van de werken, worden -in samenspraak met de directie van de school- alle afspraken gemaakt in verband met de uitvoering, waarbij eenvoudige poetswerken en eventuele lokale verhuis meegenomen worden.
Hierbij zal ook de specifieke circulatie en werkruimte voor de aannemer bekeken worden zodat deze maximaal gescheiden is van de schoolgebruikers. Het betreffende dakvlak is bereikbaar via de speelplaats.  Er wordt een afgescheiden zone voorzien.

Juridische grond

Volgende plaatsingsprocedure zullen gehanteerd worden:

Architect: nvt

Veiligheidscoördinatie ontwerp: contract-Fluvius

Veiligheidscoördinatie verwezenlijking: contract-Fluvius

EPB-verslaggever: nvt

Aannemer perceel 1: raamcontract Fluvius

Regelgeving: bevoegdheid

Gezien de projectkost > € 250 000 incl. btw heeft de raad van bestuur de beslissingsbevoegdheid.

Inspraak

Bij het voorafgaande bezoek aan de school werd de directie uitgenodigd. Bij het uitwerken van het project en de verdere planning van de werken zal ook de directie verder betrokken worden.

Algemene financiële opmerkingen

Financieel overzicht
In onderstaande tabel staan de verschillende onderdelen van de projectkost (alle bedragen incl. btw).

De bouwkost is gebaseerd op een raming van Fluvius.

1/ Bouwwerken
Raming bouwkost incl. 6% btw
€ 313.760,00
2/ Diensten

Uitgevoerd destructief onderzoek in 2019 â‚¬ 2.177,91

Raming studie & advies én veiligheidscoördinatie incl. btw

€ 53.445,70

Raming begeleiding Fluvius incl. btw € 37.330,77
Totaal raming diensten, incl. 21%btw
€ 92 954,38
Totaal 1 & 2€ 406 714,38
Raming ABR-verzekering, geen btw van toepassing
€ 0,00

Werkingsmarge (= 10% op naakte bouwkost) 

€ 31.376,00

TOTALE PROJECTKOST

€ 438.090,38


Agion
Het betreft geen Agion-dossier.

Project gerelateerde kosten (niet opgenomen in deze projectkost):
1. Verhuiskosten (boekhoudkundige code 6169)
Deze kosten zijn niet van toepassing op dit project.

2. Los meubilair (masterplan 2014-2019)
Deze kosten zijn niet van toepassing op dit project.

3. Huurgelden (boekhoudkundige code 6100)
Deze kosten zijn niet van toepassing op dit project.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020504 - Voldoende, duurzame en inspirerende leer- en werkomgevingen
2LWS020504PA5767 - kwaliteitsontwikkeling
6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020504 - Voldoende, duurzame en inspirerende leer- en werkomgevingen
2LWS020504PA6572 - energie en duurzame schoo

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt het projectvoorstel goed voor de dakrenovatie  en -isolatie van het resterende dakdeel en de renovatie van het aanliggend buitenschrijnwerk in Villa Cresco, Vuurkruisenlaan 16, 2170 Merksem voor een projectkost van € 438.090,38  incl btw.

Artikel 2

Uitvoering beslissing: Patrimonium vastgoed

Artikel 3

De raad van bestuur beslist dat dit project in het masterplan onder projectnr. 830 wordt opgenomen en dat de boekhoudkundige referentie onderstaande code betreft:

B912 - ID830

2LWS020504 PROG41