Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_RVBAGSO_00201 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Stedelijk Lyceum Pestalozzi - derde graad Informatica- en communicatiewetenschappen - Goedkeuring

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 25/11/2022 - 16:00 de Pit
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Daniëls; Jinnih Beels, Voorzitter; Paul Cordy; Marc Swyngedouw; Greet Valck; Sanne Descamps; Nathalie van Baren; Sander Rottiers; Greet De Vrij; Karolien Naert, Manager Juridische Zaken; Benjamin Theys, Medewerker kabinet onderwijs; Gonda Verhaert, Bedrijfsdirecteur; Veronique Van Langenhove, Kabinetschef schepen onderwijs; Jeff Van Poppel, Zakelijk directeur

Afwezig

Claude Marinower; Elke Verhaert

Verontschuldigd

Mie Branders; Peggy Pooters; Bavo Smits

Secretaris

Greet De Vrij

Voorzitter

Paul Cordy
2022_RVBAGSO_00201 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Stedelijk Lyceum Pestalozzi - derde graad Informatica- en communicatiewetenschappen - Goedkeuring 2022_RVBAGSO_00201 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Stedelijk Lyceum Pestalozzi - derde graad Informatica- en communicatiewetenschappen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 maart 2018 nam het Vlaams Parlement plenair het ontwerp van decreet aan dat de modernisering van de organisatie en de structuur van het secundair onderwijs vastlegt. Op 1 juni 2018 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat verder uitvoering geeft aan het decreet. 

Op 14 februari 2020 keurde de raad van bestuur in uitvoering van het programma Levenslang Leren (PROG 31) de strategische aanbodnota 'Een onderwijsaanbod voor de Antwerpenaar - Een blik op de toekomst' goed. De nota legt de basisprincipes vast voor de ontwikkeling van het aanbod.

Op 27 maart 2020 keurde de raad van bestuur, in het kader van de implementatie van de modernisering van het secundair onderwijs, de basisopties goed in het tweede leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs. Deze gingen in voege vanaf 1 september 2020.

Op 27 november 2020 keurde de raad van bestuur, in het kader van de implementatie van de modernisering van het secundair onderwijs, de concordanties  in de tweede graad van het secundair onderwijs goed. Deze gingen in voege vanaf 1 september 2021.

Op 20 mei 2022 keurde de raad van bestuur in uitvoering van het programma Levenslang Leren (PROG 31) het addendum bij de strategische aanbodnota goed. Hierin worden de gewijzigde capaciteitscijfers op basis van de recente capaciteitsmonitor (HIVA 2021)  opgenomen en worden niveau-overschrijdend en per onderwijsniveau enkele noodzakelijke inhoudelijke aanvullingen geformuleerd.

Vanaf 1 september 2023 worden in de derde graad progressief, leerjaar per leerjaar, de structuuronderdelen ingevoerd die zijn opgenomen in de matrix secundair onderwijs.  De matrix wordt in bijlage toegevoegd.

De programmatie van de derde graad Informatica- en communicatiewetenschappen is een nieuwe beleidsbeslissing waarmee het aanbod van Stedelijk Lyceum Pestalozzi wordt verruimd op basis van de principes van de aanbodnota.

Argumentatie

De programmatie past binnen de uitvoering van de strategische aanbodnota. De school zorgt op deze manier voor doorlopende leerlijnen en een verbreding van het aanbod. 

De derde graad Informatica- en communicatiewetenschappen (tso – doorstroomfinaliteit) binnen het domein STEM is wenselijk voor Stedelijk Lyceum Pestalozzi met het oog op het garanderen van studiecontinuïteit door het creëren van een logische vervolgopleiding voor leerlingen uit de tweede graad Technologische wetenschappen (tso- doorstroomfinaliteit) in het domein STEM.  

Het betreft een niet vrij programmeerbaar structuuronderdeel.

De investeringen voor de inrichting van deze opleiding zijn zeer beperkt. Het gaat vooral om budget voor aankoop van de nodige materialen. Dit kan gedragen worden binnen de huidige budgetten van de school.

De nodige infrastructurele maatregelen voor het inrichten van deze opleiding zijn reeds genomen. Zo werd een nieuw ingericht informaticalokaal in gebruik genomen door de school. Er is een positief advies van de afdeling patrimonium.  

Reeds actieve leerkrachten binnen Stedelijk Lyceum Expo zullen hun uren kunnen uitbreiden op Stedelijk Lyceum Pestalozzi tot een voltijds ambt. Daarnaast zal de school een selectie en wervingstraject opstarten in functie van dit specifieke lerarenprofiel. De school is ook actief binnen verschillende netwerken met STEM-bedrijven om zo de noden in kaart te brengen. Daarnaast loopt er op de school een samenwerking met Teach4Belgium. 

Juridische grond

Codex secundair onderwijs (B.S.24/06/2011)

SO61 programmatie in het voltijds gewoon secundair onderwijs

Regelgeving: bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd voor de programmatie van het aanbod.

Fasering

In schooljaar 2022-2023 wordt de programmatie aangevraagd voor de derde graad Informatica- en communicatiewetenschappen met het oog op een gefaseerde opstart vanaf schooljaar 2023-2024.

Inspraak

Overleg met de andere onderwijsverstrekkers op 28 september 2022

Overleg met de representatieve vakorganisaties op 15 november 2022

Overleg directies secundair op 9 november 2022

Overleg met de schoolraad op 24 november 2022

Algemene financiële opmerkingen

 

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020503 - Breed aanbod in functie van leren en werken
2LWS020503PA5705 - programmatieplan SEO AGSO

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt de programmatie goed van de derde graad Informatica- en communicatiewetenschappen in Stedelijk Lyceum Pestalozzi per 1 september 2023. 

Artikel 2

Uitvoering beslissing:

Taak Verantwoordelijke Timing
 Aanvraag Agodi Elise Schillebeeckx  30/11/2022

 

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Stedelijk Lyceum Pestalozzi_programmatiedossier_2023-2024_finaal.pdf
  • Matrix_Secundair Onderwijs_sept2022.pdf
  • Programmaties voor AGSO Antwerpen - schooljaar 2023-2024.xlsx