Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_RVBAGSO_00205 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Stedelijk Lyceum Waterbaan - derde graad Internationale handel & logistiek en derde graad Onthaal, organisatie & sales - Goedkeuring

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 25/11/2022 - 16:00 de Pit
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Daniëls; Jinnih Beels, Voorzitter; Paul Cordy; Marc Swyngedouw; Greet Valck; Sanne Descamps; Nathalie van Baren; Sander Rottiers; Greet De Vrij; Karolien Naert, Manager Juridische Zaken; Benjamin Theys, Medewerker kabinet onderwijs; Gonda Verhaert, Bedrijfsdirecteur; Veronique Van Langenhove, Kabinetschef schepen onderwijs; Jeff Van Poppel, Zakelijk directeur

Afwezig

Claude Marinower; Elke Verhaert

Verontschuldigd

Mie Branders; Peggy Pooters; Bavo Smits

Secretaris

Greet De Vrij

Voorzitter

Paul Cordy
2022_RVBAGSO_00205 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Stedelijk Lyceum Waterbaan - derde graad Internationale handel & logistiek en derde graad Onthaal, organisatie & sales - Goedkeuring 2022_RVBAGSO_00205 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Stedelijk Lyceum Waterbaan - derde graad Internationale handel & logistiek en derde graad Onthaal, organisatie & sales - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 maart 2018 nam het Vlaams Parlement plenair het ontwerp van decreet aan dat de modernisering van de organisatie en de structuur van het secundair onderwijs vastlegt. Op 1 juni 2018 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat verder uitvoering geeft aan het decreet. 

Op 14 februari 2020 keurde de raad van bestuur in uitvoering van het programma Levenslang Leren (PROG 31) de strategische aanbodnota 'Een onderwijsaanbod voor de Antwerpenaar - Een blik op de toekomst' goed. De nota legt de basisprincipes vast voor de ontwikkeling van het aanbod.

Op 27 maart 2020 keurde de raad van bestuur, in het kader van de implementatie van de modernisering van het secundair onderwijs, de basisopties goed in het tweede leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs. Deze gingen in voege vanaf 1 september 2020.

Op 27 november 2020 keurde de raad van bestuur, in het kader van de implementatie van de modernisering van het secundair onderwijs, de concordanties  in de tweede graad van het secundair onderwijs goed. Deze gingen in voege vanaf 1 september 2021.

Op 20 mei 2022 keurde de raad van bestuur in uitvoering van het programma Levenslang Leren (PROG 31) het addendum bij de strategische aanbodnota goed. Hierin worden de gewijzigde capaciteitscijfers op basis van de recente capaciteitsmonitor (HIVA 2021)  opgenomen en worden niveau-overschrijdend en per onderwijsniveau enkele noodzakelijke inhoudelijke aanvullingen geformuleerd.

Vanaf 1 september 2023 worden in de derde graad progressief, leerjaar per leerjaar, de structuuronderdelen ingevoerd die zijn opgenomen in de matrix secundair onderwijs.  De matrix wordt in bijlage toegevoegd.

De programmatie van de derde graad Internationale handel & logistiek en de derde graad Onthaal, organisatie en sales is een nieuwe beleidsbeslissing waarmee het aanbod van Stedelijk Lyceum Waterbaan wordt verruimd op basis van de principes van de aanbodnota.

Argumentatie

De programmatie past binnen de uitvoering van de strategische aanbodnota. De school zorgt op deze manier voor doorlopende leerlijnen en een verbreding van het aanbod. 

De derde graad Internationale handel & logistiek (tso- dubbele finaliteit) is wenselijk voor Stedelijk Lyceum Waterbaan met het oog op:  

  • het garanderen van studiecontinuïteit voor leerlingen uit de tweede graad Bedrijf en organisatie (tso -  dubbele finaliteit). 

  • het vervolledigen van het pallet aan finaliteiten binnen het domein Economie en organisatie in de derde graad. Door de concordantie naar Bedrijfswetenschappen (tso - doorstroomfinaliteit) en de programmatie van Onthaal, organisatie en sales (bso- arbeidsmarktgericht) biedt de school met deze programmatie haar leerlingen alle finaliteiten aan binnen het domein Economie en organisatie. 


De derde graad Onthaal, organisatie & sales (bso – arbeidsmarktgericht) is wenselijk voor Stedelijk Lyceum Waterbaan met het oog op:  

  • het garanderen van studiecontinuïteit voor leerlingen uit de tweede graad Organisatie & logistiek (bso -  arbeidsmarktgerichte finaliteit). 
  • het vervolledigen van het pallet aan finaliteiten binnen het domein Economie en organisatie in de derde graad. Door de concordantie naar Bedrijfswetenschappen (tso - doorstroomfinaliteit) en de programmatie van Internationale handel & logistiek (tso- dubbele finaliteit) biedt de school met deze programmatie  haar leerlingen alle finaliteiten aan binnen het domein Economie en organisatie.


Het betreffen niet vrij programmeerbare structuuronderdelen.

Financieel moeten er geen grote aankopen gebeuren. De huidige opleidingen zijn reeds voorzien van het materiaal dat noodzakelijk is om de eindtermen te bereiken. 

De lopende renovatie- en uitbreidingswerken aan de school (vestigingsplaats Waterbaan) zorgen ervoor dat alle leerlingen in de nabije toekomst les zullen kunnen volgen in een kwaliteitsvolle leeromgeving. Bij de plannen voor de werken werd reeds rekening gehouden met de nieuwe programmaties in dit dossier.  In de eerste jaren van de opstart van deze nieuwe opleidingen zullen de leerlingen tijdelijk les volgen op vestigingsplaats Eikenstraat, tot aan de oplevering van het gerenoveerde hoofdgebouw op Waterbaan 159 te Deurne. Deze oplevering is voorzien voor 2026. Dit werd bevestigd door patrimonium.

Daar de school voor de verschillende opleidingen het domein vervolledigt is er al voldoende knowhow aanwezig onder de personeelsleden. Op dit moment wordt het team uitgebreid met nieuwe leerkrachten waarvoor de school op zoek gaat naar de juiste profielen.  

Juridische grond

Codex secundair onderwijs (B.S.24/06/2011)

SO61 programmatie in het voltijds gewoon secundair onderwijs

Regelgeving: bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd voor de programmatie van het aanbod.

Fasering

In schooljaar 2022-2023 wordt de programmatie aangevraagd voor de derde graad Internationale handel & logistiek en de derde graad Onthaal, organisatie & sales met het oog op een gefaseerde opstart vanaf schooljaar 2023-2024.

Inspraak

Overleg met de andere onderwijsverstrekkers op 28 september 2022

Overleg met de representatieve vakorganisaties op 15 november 2022

Overleg directies secundair op 9 november 2022

Overleg met de schoolraad op 24 november 2022

Algemene financiële opmerkingen

 

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020503 - Breed aanbod in functie van leren en werken
2LWS020503PA5705 - programmatieplan SEO AGSO

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt de programmaties goed van de derde graad Internationale handel & logistiek en de derde graad Onthaal, organisatie en sales in Stedelijk Lyceum Waterbaan per 1 september 2023.

Artikel 2

Uitvoering beslissing:

Taak Verantwoordelijke Timing
 Aanvraag Agodi Elise Schillebeeckx  30/11/2022

 

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Stedelijk Lyceum Waterbaan_programmatiedossier_2023-2024.pdf
  • Matrix_Secundair Onderwijs_sept2022.pdf
  • Programmaties voor AGSO Antwerpen - schooljaar 2023-2024.xlsx