Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_RVBAGSO_00209 - Strategie en beleid - Beleids- en beheerscyclus – Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 (conform BBC) - Vaststelling

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 25/11/2022 - 16:00 de Pit
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Daniëls; Jinnih Beels, Voorzitter; Paul Cordy; Marc Swyngedouw; Greet Valck; Sanne Descamps; Nathalie van Baren; Sander Rottiers; Greet De Vrij; Karolien Naert, Manager Juridische Zaken; Benjamin Theys, Medewerker kabinet onderwijs; Gonda Verhaert, Bedrijfsdirecteur; Veronique Van Langenhove, Kabinetschef schepen onderwijs; Jeff Van Poppel, Zakelijk directeur

Afwezig

Claude Marinower; Elke Verhaert

Verontschuldigd

Mie Branders; Peggy Pooters; Bavo Smits

Secretaris

Greet De Vrij

Voorzitter

Paul Cordy
2022_RVBAGSO_00209 - Strategie en beleid - Beleids- en beheerscyclus – Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 (conform BBC) - Vaststelling 2022_RVBAGSO_00209 - Strategie en beleid - Beleids- en beheerscyclus – Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 (conform BBC) - Vaststelling

Motivering

Aanleiding en context

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de meerjarenplannen van de lokale besturen starten in het tweede jaar na de lokale verkiezingen en dat ze lopen tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. In 2019 wordt de strategische en financiële planning voor de bestuursperiode van 2019 tot 2024 opgemaakt en vastgelegd in het meerjarenplan voor de periode van 2020 tot 2025. Het meerjarenplan wordt twee keer per jaar aangepast en wordt opgebouwd vanuit de scholen/academies/centra, de solidaire onderwijsniveaus en de SCC afdelingen en stelt een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat voorop.

Op 26 oktober 2009 (jaarnummer 1660) keurde de gemeenteraad de oprichting van het AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AGSO) goed.

Op 16 december 2019 (jaarnummer 766) keurde de gemeenteraad de statuten van het AGSO goed.

Op 16 december 2019 (jaarnummer 767) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst 2020-2025 tussen de stad en het AGSO goed.

Op 17 december 2019 (jaarnummer 764) keurde de gemeenteraad het meerjarenplan 2020-2025 van het AGSO goed.

Op 28 september 2020 (jaarnummer 505) keurde de gemeenteraad aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 van AGSO goed.

Op 14 december 2020 (jaarnummer 739) keurde de gemeenteraad aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGSO goed.

Op 20 september 2021 (jaarnummer 535) keurde de gemeenteraad aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGSO goed.

Op 20 december 2021 (jaarnummer 760) keurde de gemeenteraad aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGSO goed.

Op 26 september 2022 (jaarnummer 524) keurde de gemeenteraad aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGSO goed.

Argumentatie

Het meerjarenplan 2020-2025 is opgemaakt zodat de vooropgestelde doelstellingen (actieplan en acties) maximaal gerealiseerd kunnen worden, rekening houdend met de beschikbare financiële ruimte.

AGSO geeft mee uitvoering aan het Antwerps bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ dat vertaald is in het stedelijk meerjarenplan 2020-2025. Het college keurde de doelenboom van de groep Antwerpen goed, waarvan het Stedelijk Onderwijs deel uitmaakt. Het AGSO draagt mee bij aan de realisatie van de strategische doelstelling van de stad Antwerpen: 'Antwerpen is de onderwijshoofdstad van Vlaanderen' (2LWS02).  Dit realiseert het Stedelijk Onderwijs via zijn actieplan: 'Stedelijk Onderwijs bouwt mee aan de stad van morgen' (2LWS0205). Dat actieplan wordt geconcretiseerd in vijf inhoudelijk acties die binnen het AGSO benoemd worden als speerpunten. Daarnaast is er nog een zesde actie voor de algemene werking. Voor de realisatie van de vijf speerpunten zijn specifieke programma’s gedefinieerd. Deze programma’s bestaan uit nieuwe en bestaande initiatieven waarop het Stedelijk Onderwijs deze legislatuur de focus wil leggen. De speerpunten bevatten naast programma’s ook reguliere werking.

AGSO verwacht in 2022 een negatief budgettair resultaat van -2.707.261,53 euro. Het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar (2021) bedraagt 40.180.148,45 euro en wordt in het meerjarenplan gebruikt om de negatieve budgettaire resultaten van de boekjaren 2022-2025 recht te zetten en de noodzakelijke investeringen uit te kunnen voeren. Het resultaat eind 2025 is gelijk aan 0 euro. 

De autofinancieringsmarge van AGSO is jaarlijks positief en bedraagt 19.046.706,03 euro in 2022. De autofinancieringsmarge is een berekeningswijze die aangeeft hoeveel middelen AGSO over heeft uit de exploitatie, na het betalen van de leninglasten, om investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen. 

De stad Antwerpen voorziet in haar budget 2022-2025 een exploitatiedotatie aan AGSO van 260.279.447,74 euro (inclusief 100% responsabiliseringsbijdrage). 

De stad Antwerpen voorziet in haar budget 2021-2025 een investeringsdotatie aan AGSO van 131.985.518,54 euro.

Een deel van de middelen van de stad aan  AGSO, met name specifieke middelen voor marketing en communicatie, wordt, net als in het vorige meerjarenplan 2014-2019, ter beschikking gesteld op kredieten bij de bedrijfseenheid Ondernemen en stadsmarketing van de stad Antwerpen. Het gaat concreet over 229.918,46 euro (in 2022), 230.649,72 euro (in 2023), 231.131,37 euro (in 2024) en 231.627,16 euro (in 2025) voor onder andere campagnes en drukwerk.

AGSO zal in 2022 de in 2011, 2012 en 2013 door de stad Antwerpen toegestane leningen verder aflossen.

Juridische grond

De regels die van toepassing zijn voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 zijn vastgelegd in:

  • het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
  • het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC);
  • het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC).

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 (artikelen 245, 255, 257) maakt het autonoom gemeentebedrijf voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen een meerjarenplan op. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen. 

In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven. In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd. De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast.

Conform artikel 41, tweede lid, 21° van het decreet lokaal bestuur keurt de gemeenteraad het meerjarenplan van een autonoom gemeentebedrijf goed en kan dit niet gedelegeerd worden naar het college van burgemeester en schepenen.

Algemene financiële opmerkingen

De financiële gevolgen zijn opgenomen in de decretaal opgelegde documenten die integraal deel uitmaken van dit besluit.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020506 - Algemene werking stedelijke onderwijs

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen stelt aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 vast en legt dit ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Artikel 2

Uitvoering beslissing: 

Agenderen aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 op college en gemeenteraad.

Financiën

College – 2 december 2022

Gemeenteraadscommissie onderwijs en jeugd - 14 december 2022

Gemeenteraad – 19 december 2022

Artikel 3

De financiële gevolgen zijn opgenomen in de decretaal opgelegde documenten die integraal deel uitmaken van dit besluit.


Bijlagen

  • StedelijkOnderwijsAntwerpen_meerjarenplan_2020_2025_Aanpassing6.pdf