Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_RVBAGSO_00194 - Onderwijsorganisatie - Stedelijke basisschool Prins Dries - Inkrimping - Goedkeuring

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 25/11/2022 - 16:00 de Pit
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Daniëls; Jinnih Beels, Voorzitter; Paul Cordy; Marc Swyngedouw; Greet Valck; Sanne Descamps; Nathalie van Baren; Sander Rottiers; Greet De Vrij; Karolien Naert, Manager Juridische Zaken; Benjamin Theys, Medewerker kabinet onderwijs; Gonda Verhaert, Bedrijfsdirecteur; Veronique Van Langenhove, Kabinetschef schepen onderwijs; Jeff Van Poppel, Zakelijk directeur

Afwezig

Claude Marinower; Elke Verhaert

Verontschuldigd

Mie Branders; Peggy Pooters; Bavo Smits

Secretaris

Greet De Vrij

Voorzitter

Paul Cordy
2022_RVBAGSO_00194 - Onderwijsorganisatie - Stedelijke basisschool Prins Dries - Inkrimping - Goedkeuring 2022_RVBAGSO_00194 - Onderwijsorganisatie - Stedelijke basisschool Prins Dries - Inkrimping - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Stedelijke basisschool Prins Dries maakt deel uit van aanbodzone Binnenstad en bestaat uit 2 vestigingsplaatsen: de kleuterschool in de Dries 11 en de lagere school in de Prinsstraat 24 (afstand: 650m). Vanaf het derde leerjaar richt de school een balletopleiding in met toelatingsproef. Hierdoor zet de school lagere capaciteiten per klas open.  

Oorspronkelijk was de school een eenstroom basisschool. In 2010 werd beslist om de school uit te breiden van een eenstroom naar een tweestroom gegeven de capaciteitsdruk. De kleuters werden volledig verhuisd naar de Dries 11 zodat ook de capaciteit in de Prinsstraat 24 kon worden opgetrokken. De school stelt momenteel capaciteit open voor 160 kleuters en 240 leerlingen lagere school, maar de gebouwen zijn niet geschikt om deze capaciteit te huisvesten, in het bijzonder het gebouw van de kleuterschool. Bovendien heeft de school nooit de leerlingenaantallen van een tweestroom gehad, waardoor SES-lestijden moeten worden ingezet om klassen te ontdubbelen. Tot slot kent de school een dalende instroom in de kleuterschool door het capaciteitsoverschot in de zone. Hierdoor is het aangewezen om de school in te krimpen tot een eenstroom basisschool, met aangepaste capaciteit in de lagere school voor de leerlingen ballet.


InstapklasK1K2K3L1L2L3L4L5L6
Totaal
Huidige capaciteit40404040404040404040
400
Aangepaste capaciteit2424242420
(+overtal)
20 
(+overtal)
20
(+ballet)
20 
(+ballet)
20
(+ballet)
20
(+ballet)
216
(+ballet)


Argumentatie


Patrimonium

Door de hoge capaciteitsdruk werd in 2010 beslist om de capaciteit van Prins Dries te verhogen. Dit was een noodzakelijke maar geen ideale oplossing.

Een tweestroom kleuterschool vereist 8 klaslokalen, maar het gebouw van de Dries 11 heeft slechts 7 klaslokalen. 2 lokalen hiervan hebben geen/zeer beperkt uitzicht naar buiten en dito daglichttoetreding. De speelplaats is veel te klein voor het aantal kleuters dat is voorzien: er is 322m2 speelplaats, terwijl AGION voor 160 kleuters 1280msubsidieert (=25%). Door de capaciteit van de kleuterschool te verlagen naar een eenstroom, blijft de buitenruimte erg krap maar wel al meer geschikt voor de noden van kleuters. Het gebouw van de Dries is bovendien in slechte staat.


AGION-toets gebouw
AGION-toets speelplaats
Huidige kleutercapaciteit (160 kleuters)63%25%
Capaciteit 96 kleuters109%42%


Onvoldoende vraag voor tweestroom basisschool

Vanuit schoolperspectief

Stedelijke basisschool Prins Dries stelt momenteel capaciteit open voor 160 kleuters en 240 leerlingen lagere school. De school zet slechts capaciteit open voor 20 leerlingen per klas, zodat er extra leerlingen kunnen instromen die zijn toegelaten in de balletopleiding vanaf het derde leerjaar. In realiteit zijn er 120 kleuters ingeschreven en 223 leerlingen lagere school. Van deze leerlingen zijn er 47 balletleerlingen.


° 2020 (instap)°2019 (K1)°2018
(K2)
°2017
(K3)
Kleuters
Totaal 
L1L2L3L4L5L6Lager
Totaal
Basis
Totaal 
Leerlingenaantal 30/6/202324303135120243835384444223343
Capaciteit 2022-202340404040160404040404040240400


Door de afname van de vraag naar basisonderwijs in de binnenstad zien we een daling in het aantal kleuters sinds 2018. Op het einde van dit schooljaar zijn er slechts 24 instappers ingeschreven, wat overeen komt met een eenstroom. Het inkrimpen tot een eenstroom volgt dus een natuurlijk proces. De afstand tussen beide vestigingen zorgt tot slot voor jaarlijkse uitstroom tussen de kleuterschool en de lagere school (80% doorstroom).

Het leerlingenaantal in de lagere school is min of meer stabiel, maar bereikt nooit voldoende leerlingen om reguliere lestijden te genereren voor twee parallelklassen. Hierdoor moeten SES-lestijden worden ingezet om klassen te ontdubbelen, hetgeen niet meer is toegelaten door de inspectie.

Door de capaciteit van de school aan te passen aan de vraag naar onderwijs, kunnen normale klasgroottes worden gevormd en kunnen SES-lestijden worden ingezet waarvoor ze bedoeld zijn. Door een stabiele instroom kan de school zowel haar visie op een kwaliteitsvolle manier laten leven alsook een sterk personeelsbeleid voeren.

Vanuit zoneperspectief

Prins Dries is gelegen in aanbodzone Binnenstad. De HIVA capaciteitsmonitor voorspelt voor deze zone een overschot van 417 plaatsen bij 85% invulling en 1288 plaatsen bij volledige invulling.

Momenteel zijn er al heel wat vrije plaatsen in de basisscholen in de zone: op 1 februari 2022 was de gemiddelde invullingsgraad (netoverschrijdend) 82,0%. Op dit moment zijn er slechts 2 scholen zonder vrije plaatsen in de instapklas. Het inkrimpen van Prins Dries brengt geen risico tot capaciteitstekort in de buurt met zich mee: de vrije plaatsen in de stedelijke basisscholen in de buurt zijn equivalent aan het aantal leerlingen minder dat Prins Dries op termijn een plek zal kunnen bieden. Bovendien plant het AGSO binnen deze zone nog 2 eenstroom basisscholen de komende jaren: een eenstroom basisschool op Nieuw-Zuid en een eenstroom basisschool op Madras (Eilandje).


Fasering en impact personeel

Momenteel zijn er nog meer leerlingen ingeschreven dan een eenstroom basisschool. Hierdoor wordt ervoor geopteerd om de inkrimping geleidelijk uit te voeren door volgend schooljaar slechts 1 instapklas open te zetten in het centraal aanmeldsysteem en zo de inkrimping gefaseerd door te voeren. Hierbij wordt rekening gehouden met 10 balletleerlingen per jaar vanaf het derde leerjaar.


°2020 (PK)

°2019 (K1)

°2018 (K2)

°2017 (K3)

Kleuters Totaal

L1

L2

L3

L4

L5

L6

Lager Totaal

Basis totaal

Leerlingenaantal 30/6/2023

24

30

31

35

120

24

38

35

38

44

44

223

343

Capaciteit 2022-2023

40

40

40

40

160

40

40

40

40

40

40

240

400

CAR 2023-2024

24

40

40

40

144

40

40

40

40

40

40

240

384

CAR 2024-2025

24

24

40

40

128

40

40

40

40

40

40

240

368

CAR 2025-2026

24

24

24

40

112

40

40

40

40

40

40

240

352

CAR 2026-2027

24

24

24

24

96

40

40

40

40

40

40

240

336

CAR 2027-2028

24

24

24

24

96

20

40

40

40

40

40

220

316

CAR 2028-2029

24

24

24

24

96

20

20

40

40

40

40

200

296

CAR 2029-2030

24

24

24

24

96

20

20

20+B

40

40

40

180+B

276+B

CAR 2030-2031

24

24

24

24

96

20

20

20+B

20+B

40

40

160+B

256+B

CAR 2031-2032

24

24

24

24

96

20

20

20+B

20+B

20+B

40

140+B

236+B

CAR 2031-2032

24

24

24

24

96

20

20

20+B

20+B

20+B

20+B

120+B

216+B


Op termijn zullen er minder kinderen kunnen inschrijven dan het huidige leerlingenaantal. Indien er personeelsleden op terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking komen, zal men de formele, decretaal bepaalde procedure doorlopen voor de reaffectatie. De inkrimping is geen herstructurering, waardoor er geen impact is op de teldag. De school telt voor schooljaar 2023-2024 op 1 februari 2023. 


Toekomstige locatie

Gegeven de slechte staat van de kleuterschool, de voorkeur voor basisscholen op 1 vestigingsplaats en de ambitie van het AGSO om 2 bijkomende stromen basisonderwijs te voorzien ondanks het huidige en toekomstige capaciteitsoverschot wordt onderzocht of het is aangewezen om Prins Dries te verhuizen naar een van de nieuwe locaties of om op de huidige vestigingsplaatsen te blijven mits renovatie. Elk van deze scenario’s gaat uit van een eenstroom basisschool. Door het urgente ruimtetekort in de kleuterschool en het gebrek aan impact van de inkrimping op dit onderzoek is het aangewezen om op te starten met de inkrimping vanaf schooljaar 2023-2024 voor de resultaten van dit onderzoek bekend zijn.

Juridische grond

Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.

Het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de programmatie- en de rationalisatienormen in het gewoon basisonderwijs.

Regelgeving: bevoegdheid

De inhoudelijke afbakening van bevoegdheden binnen het AGSO stipuleert dat de raad van bestuur bevoegd is voor beslissingen met betrekking tot het aanbod, inbegrepen programmeren en rationaliseren van onderwijsinstellingen en oprichten, fusioneren en sluiten van onderwijsinstellingen.

Fasering

zie argumentatie

Inspraak

Het schoolteam werd door de schooldirecties op de hoogte gebracht op 7 en 8 november.

Op 8 november 2022 werden de vakbondsafgevaardigden geïnformeerd. Op 15 november 2022 wordt de inkrimping voorgelegd op het formeel vakbondsoverleg.

Algemene financiële opmerkingen

/

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020503 - Breed aanbod in functie van leren en werken

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen beslist om stedelijke basisschool Prins Dries geleidelijk om te vormen tot een eenstroom basisschool met aangepaste capaciteit in de lagere school voor de leerlingen ballet.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Uitvoering beslissing:

Taak

Verantwoordelijke

Timing

Doorgeven inkrimping aan CAR 

OBI en schooldirecteur

December 2022

Communicatie met het schoolteam

Netwerkdirecteur + schooldirecteur + OBI

Na goedkeuring beslissing