Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_RVBAGSO_00208 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Panorama - derde graad Latijn-wiskunde - Goedkeuring

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 25/11/2022 - 16:00 de Pit
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Daniëls; Jinnih Beels, Voorzitter; Paul Cordy; Marc Swyngedouw; Greet Valck; Sanne Descamps; Nathalie van Baren; Sander Rottiers; Greet De Vrij; Karolien Naert, Manager Juridische Zaken; Benjamin Theys, Medewerker kabinet onderwijs; Gonda Verhaert, Bedrijfsdirecteur; Veronique Van Langenhove, Kabinetschef schepen onderwijs; Jeff Van Poppel, Zakelijk directeur

Afwezig

Claude Marinower; Elke Verhaert

Verontschuldigd

Mie Branders; Peggy Pooters; Bavo Smits

Secretaris

Greet De Vrij

Voorzitter

Paul Cordy
2022_RVBAGSO_00208 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Panorama - derde graad Latijn-wiskunde - Goedkeuring 2022_RVBAGSO_00208 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Panorama - derde graad Latijn-wiskunde - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 maart 2018 nam het Vlaams Parlement plenair het ontwerp van decreet aan dat de modernisering van de organisatie en de structuur van het secundair onderwijs vastlegt. Op 1 juni 2018 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat verder uitvoering geeft aan het decreet. 

Op 29 november 2019 keurde de raad van bestuur de programmatie goed van de derde graad Latijn - Wetenschappen (aso) voor Stedelijk Lyceum Quellin.

Op 14 februari 2020 keurde de raad van bestuur in uitvoering van het programma Levenslang Leren (PROG 31) de strategische aanbodnota 'Een onderwijsaanbod voor de Antwerpenaar - Een blik op de toekomst' goed. De nota legt de basisprincipes vast voor de ontwikkeling van het aanbod.

Op 27 maart 2020 keurde de raad van bestuur, in het kader van de implementatie van de modernisering van het secundair onderwijs, de basisopties goed in het tweede leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs. Deze gingen in voege vanaf 1 september 2020.

Op 27 november 2020 keurde de raad van bestuur, in het kader van de implementatie van de modernisering van het secundair onderwijs, de concordanties  in de tweede graad van het secundair onderwijs goed. Deze gingen in voege vanaf 1 september 2021.

Op 20 mei 2022 keurde de raad van bestuur in uitvoering van het programma Levenslang Leren (PROG 31) het addendum bij de strategische aanbodnota goed. Hierin worden de gewijzigde capaciteitscijfers op basis van de recente capaciteitsmonitor (HIVA 2021)  opgenomen en worden niveau-overschrijdend en per onderwijsniveau enkele noodzakelijke inhoudelijke aanvullingen geformuleerd.

Vanaf 1 september 2023 worden in de derde graad progressief, leerjaar per leerjaar, de structuuronderdelen ingevoerd die zijn opgenomen in de matrix secundair onderwijs. De matrix wordt in bijlage toegevoegd.

De programmatie van de 3de graad Latijn-Wiskunde (aso - doorstroomfinaliteit) is een nieuwe beleidsbeslissing waarmee het aanbod van Panorama wordt verruimd op basis van de principes van de aanbodnota.  

Argumentatie

De programmatie past binnen de uitvoering van de strategische aanbodnota. De programmatie van de derde graad Latijn-wiskunde is wenselijk voor Panorama met de focus op het realiseren van een breed aanbod door leerlingen uit de tweede graad Latijn voldoende keuzemogelijkheden te bieden in de derde graad. Deze opleiding behoorde reeds tot het aanbod van Panorama, maar omwille van het feit dat er twee opeenvolgende jaren geen leerlingen voor deze opleiding waren ingeschreven, zijn we genoodzaakt deze opleiding opnieuw aan te vragen.  

Panorama is een school met een domeinoverschrijdend aanbod met een focus op wetenschappelijke richtingen. De richting Latijn-wiskunde past helemaal binnen dit plaatje en biedt leerlingen een ideale voorbereiding op o.a. wetenschappelijke richtingen in het hoger onderwijs.

Het betreft een niet vrij programmeerbaar structuuronderdeel.

Door het feit dat Latijn-wiskunde in schooljaar 2021-2022 nog werd ingericht door Panorama, is alle expertise aanwezig om de derde graad Latijn-wiskunde opnieuw op te starten. Voor Latijn zitten de leerlingen van Latijn-wiskunde samen met de leerlingen van Latijn-wetenschappen. Voor wiskunde volgen de leerlingen van Latijn-wiskunde samen les met de leerlingen van Wetenschappen-wiskunde. 

Het opnieuw inrichten van deze opleiding vergt geen financiële middelen en er zijn ook geen bijkomende infrastructurele maatregelen nodig.

Juridische grond

Codex secundair onderwijs (B.S.24/06/2011)

SO61 programmatie in het voltijds gewoon secundair onderwijs

Regelgeving: bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd voor de programmatie van het aanbod.

Fasering

In schooljaar 2022-2023 wordt de programmatie aangevraagd voor de 3de graad Latijn-wiskunde met het oog op een gefaseerde opstart vanaf schooljaar 2023-2024.

Inspraak

Overleg met de andere onderwijsverstrekkers op 28 september 2022

Overleg met de representatieve vakorganisaties op 15 november 2022

Overleg directies secundair op 9 november 2022

Overleg met de schoolraad op 24 november 2022

Algemene financiële opmerkingen

 

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020503 - Breed aanbod in functie van leren en werken
2LWS020503PA5705 - programmatieplan SEO AGSO

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt de programmatie goed van de 3de graad Latijn-wiskunde in Panorama per 01/09/2023. 

Artikel 2

Uitvoering beslissing:

Taak Verantwoordelijke Timing
 Aanvraag Agodi Elise Schillebeeckx  30/11/2022

 

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Panorama_programmatiedossier_2023-2024.pdf
  • Matrix_Secundair Onderwijs_sept2022.pdf
  • Programmaties voor AGSO Antwerpen - schooljaar 2023-2024.xlsx