Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_RVBAGSO_00214 - Patrimonium - Open Infra - Retributiereglement voor de terbeschikkingstelling van schoolinfrastructuur aan derden 2022-2025 - aanpassing - Goedkeuring

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 25/11/2022 - 16:00 de Pit
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Daniëls; Jinnih Beels, Voorzitter; Paul Cordy; Marc Swyngedouw; Greet Valck; Sanne Descamps; Nathalie van Baren; Sander Rottiers; Greet De Vrij; Karolien Naert, Manager Juridische Zaken; Benjamin Theys, Medewerker kabinet onderwijs; Gonda Verhaert, Bedrijfsdirecteur; Veronique Van Langenhove, Kabinetschef schepen onderwijs; Jeff Van Poppel, Zakelijk directeur

Afwezig

Claude Marinower; Elke Verhaert

Verontschuldigd

Mie Branders; Peggy Pooters; Bavo Smits

Secretaris

Greet De Vrij

Voorzitter

Paul Cordy
2022_RVBAGSO_00214 - Patrimonium - Open Infra - Retributiereglement voor de terbeschikkingstelling van schoolinfrastructuur aan derden 2022-2025 - aanpassing - Goedkeuring 2022_RVBAGSO_00214 - Patrimonium - Open Infra - Retributiereglement voor de terbeschikkingstelling van schoolinfrastructuur aan derden 2022-2025 - aanpassing - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 29 juni 2020 keurde de gemeenteraad het retributiereglement voor de terbeschikkingstelling van schoolinfrastructuur aan derden voor de periode 2020-2025 goed (jaarnummer 2020_GR_00456).

Naar aanleiding van recente wijzigingen binnen de stedelijke sportinfrastructuur is een aanpassing van het retributiereglement van het AG Stedelijk Onderwijs noodzakelijk. De wijziging werd goedgekeurd door het college op 10 november 2022 (2022_CBS_09045) en zal worden voorgelegd ter goedkeuring aan de gemeenteraad in de zitting van 28 november 2022.

Op vraag van Stad Antwerpen - Financiën en de juridische dienst van het AG Stedelijk Onderwijs worden enkele verwoordingen gewijzigd.

Ingevolge de beheersovereenkomst 2020-2025 tussen de Stad Antwerpen en het AG Stedelijk Onderwijs blijft de gemeenteraad van de stad Antwerpen bevoegd voor het vaststellen van de retributiereglementen en tarieven inzake de taken van gemeentelijke belang die aan het agentschap werden toevertrouwd.

Argumentatie

Voorliggend reglement :overzicht van de gewijzigde of aangevulde artikels en een korte motivatie voor de wijziging of aanvulling

Artikel 1: Inleiding

De ingangsdatum werd gewijzigd. 

Artikel 3: Vaststelling van retributies

In de omschrijving van het type lokaal 'theaterzaal' werd een taalfout aangepast. 

Artikel 4: Vaststelling tarieven

Onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad op 28 november 2022 worden tarieven voor sportinfrastructuur als volgt aangepast:

Turnzaal
4,00 EUR per uur wordt aangepast naar 6,00 EUR per uur
Sportzaal
6,00 EUR per uur wordt aangepast naar 9,00 EUR per uur
Sporthal
9,00 EUR per uur wordt aangepast naar 12,00 EUR per uur


Artikel 8:Schade

Op vraag van Stad Antwerpen - Financiën en van de juridische dienst van het AG Stedelijk Onderwijs worden enkele verwoordingen gewijzigd. 

Artikel 9: Bijkomende kosten verbonden aan de terbeschikkingstelling

4. Afspraken openen en sluiten

Op vraag van  de juridische dienst van het AG Stedelijk Onderwijs wordt het bestaande artikel verduidelijkt.

5. Verzekering tegen brand-, water- en glasschade

De referentieperiode werd gewijzigd naar schooljaar 2022-2023. 

Op vraag van  de juridische dienst van het AG Stedelijk Onderwijs wordt het bestaande artikel verduidelijkt. 

Artikel 11: Onbeschikbaarheid lokalen 

Op vraag van Stad Antwerpen - Financiën worden enkele verwoordingen gewijzigd.

Artikel 13: Ingangsdatum

De ingangsdatum werd gewijzigd. De voorliggende reglementering zal ingaan op 1 maart 2023.
Op vraag van Stad Antwerpen - Financiën worden enkele verwoordingen gewijzigd.  

Artikel 14: Betwistingen 

Op vraag van Stad Antwerpen - Financiën worden enkele verwoordingen gewijzigd. 

Juridische grond

De gecoördineerde grondwet verleent bij artikels 41, 162/2e, 170/paragraaf 4 en 173 aan de gemeenten fiscale autonomie.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is bevoegd voor het goedkeuren van retributiereglementen.

Algemene financiële opmerkingen

Het is op dit moment moeilijk in te schatten hoeveel ontvangsten uit het ter beschikking stellen van de schoolinfrastructuur aan derden kunnen verwacht worden. Dit hangt immers samen met de vraag vanuit de verenigingen. Er is een simulatie gemaakt op basis van de effectieve reservaties van de sportinfrastructuur (turnzaal, sportzaal en sporthal) in 2019. Als de nieuwe tarieven worden toegepast op deze reservaties dan stijgen de ontvangsten met circa 35% (van 84.157 euro naar 113.690 euro). De inkomsten van open stellen van de infrastructuur op basis van dit retributiereglement worden toegekend aan de betrokken school, die deze in de eigen werking gebruikt.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020504 - Voldoende, duurzame en inspirerende leer- en werkomgevingen

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt het huidig voorstel goed voor het 'Retributiereglement voor de terbeschikkingstelling schoolinfrastructuur aan derden 2022-2025'.

Artikel 2

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen vraagt aan de gemeenteraad om het huidig voorstel voor het 'Retributiereglement voor de terbeschikkingstelling van schoolinfrastructuur aan derden 2022-2025' goed te keuren.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Uitvoering beslissing:
Taak Verantwoordelijke Timing
Het retributiereglement, na goedkeuring door de raad van bestuur, voorleggen aan de gemeenteraad van Antwerpen voor goedkeuring
Pat/Vastgoed/VIA
Zo snel mogelijk 
Communicatie van het nieuwe retributiereglement
Pat/Vastgoed/VIA
Na goedkeuring door de gemeenteraad van Antwerpen


Bijlagen