Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_RVBAGSO_00211 - Leerlingenvervoer naar stedelijke zwembaden, sportvelden en sporthallen, inclusief chauffeur - Proces-verbaal van ingebrekestelling - Goedkeuring

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 25/11/2022 - 16:00 de Pit
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Daniëls; Jinnih Beels, Voorzitter; Paul Cordy; Marc Swyngedouw; Greet Valck; Sanne Descamps; Nathalie van Baren; Sander Rottiers; Greet De Vrij; Karolien Naert, Manager Juridische Zaken; Benjamin Theys, Medewerker kabinet onderwijs; Gonda Verhaert, Bedrijfsdirecteur; Veronique Van Langenhove, Kabinetschef schepen onderwijs; Jeff Van Poppel, Zakelijk directeur

Afwezig

Claude Marinower; Elke Verhaert

Verontschuldigd

Mie Branders; Peggy Pooters; Bavo Smits

Secretaris

Greet De Vrij

Voorzitter

Paul Cordy
2022_RVBAGSO_00211 - Leerlingenvervoer naar stedelijke zwembaden, sportvelden en sporthallen, inclusief chauffeur - Proces-verbaal van ingebrekestelling - Goedkeuring 2022_RVBAGSO_00211 - Leerlingenvervoer naar stedelijke zwembaden, sportvelden en sporthallen, inclusief chauffeur - Proces-verbaal van ingebrekestelling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op maandag 24 oktober 2022 omstreeks 10u45 op de bus van Busenco bv aan de stedelijke basisschool De Evenaar hebben zich volgende feiten voorgedaan:

De buschauffeur in kwestie was heel onbeleefd tegen de kinderen bij het opstappen. Hij begeleidde de kinderen naar hun stoelen en controleerde of ze hun riem aan hadden. Bij een leerling duurde het wat te lang naar zijn zin want hij wilde de gordel van de leerling vastmaken. De leerling in kwestie probeerde zelf de gordel te nemen om zichzelf vast te maken. Waarop de chauffeur met de platte hand een klap gaf in het aangezicht. Vervolgens klikte hij de leerling vast. De leerling was enorm geschrokken en draaide zijn gezicht weg van de buschauffeur en huilde. Een leerkracht gaf aan dat hij wat geduldig moest zijn met die jongen. De buschauffeur mompelde nog iets en ging dan terug op zijn plaats zitten. 

Eén van de leerkrachten is toen met de leerling gaan praten, die overstuur was. 

De leerling bevestigde dat de buschauffeur hem in zijn gezicht geslagen had. 

Bij aankomst aan zwembad Plantin Moretus omstreeks 10u55 het volgende:

Bij het uitstappen aan het zwembad had de buschauffeur gezien dat een voetsteun niet stond zoals hij wilde en sprak de leerling hierover aan. Ik citeer: "als ik het nog een keer zie, dan krijg je een lap rond uw oren". Dit heeft de hele bus kunnen horen. Een leerkracht heeft daarop gereageerd en gezegd: “dat zal niet nodig zijn meneer”. 

Er werd ook aangifte gedaan bij de politie (zie volledig proces verbaal van verhoor in bijlage).

Argumentatie

De opdrachtdocumenten bepalen dat het gedrag van de chauffeur te allen tijden onberispelijk moet zijn zowel tegenover de kinderen, bus begeleider(s), school en opdrachtgever als tegen andere weggebruikers en derden.

Busenco bv is verantwoordelijke voor de goede uitvoering van de opdracht. Fysiek geweld hoort daar niet bij en is bovendien een misdrijf. Voor het AG Stedelijk Onderwijs staat dus vast dat de busrit niet correct werd uitgevoerd en stelt de opdrachtnemer (Busenco bv) hiervoor in gebreke. Als maatregel vraagt AGSO in eerste instantie om de desbetreffende buschauffeur niet langer in te zetten voor het zwemvervoer. Indien hieraan niet wordt tegemoet gekomen kunnen de straffen toegepast worden zoals voorzien in de wetgeving en de opdrachtdocumenten (financiële compensatie).

De ondertekening van het proces-verbaal van ingebrekestelling (zie bijlage) wordt gedelegeerd aan een lid van het directiecomité, met name Jeff Van Poppel (zakelijk directeur).

Juridische grond

Artikel 44 KB uitvoering de opdrachtnemer wordt voor de uitvoering van de opdracht geacht in gebreke te zijn wanneer de prestaties niet uitgevoerd worden volgens de voorschriften bepaald in de opdrachtdocumenten.

Artikel 16 KB uitvoering de opdrachtnemer vervangt onmiddellijk al de personeelsleden die de aanbesteder schriftelijk heeft aangewezen als een bezwaar voor die goede uitvoering, wegens hun onbekwaamheid, hun slechte wil of hun algemeen gekend wangedrag.

Regelgeving: bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd conform aankoopprocedures en goedkeuringsmatrix van het AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen.

Inspraak

Directie en leerkrachten van stedelijke basisschool De Evenaar.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020504 - Voldoende, duurzame en inspirerende leer- en werkomgevingen

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt het proces-verbaal van ingebrekestelling goed met betrekking tot de overheidsopdracht voor leerlingenvervoer naar stedelijke zwembaden, sportvelden en sporthallen, inclusief chauffeur ten behoeve van het basisonderwijs aan de opdrachtnemer Busenco bv.

Artikel 2

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt de te nemen maatregelen volgend uit het proces-verbaal van ingebrekestelling goed.

Artikel 3

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen delegeert de ondertekening van de ingebrekestelling aan Jeff Van Poppel (zakelijk directeur).

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 5

Uitvoering beslissing:
Taak Verantwoordelijke Timing
PV van ingebrekestelling ondertekenenJeff Van Poppel (zakelijk directeur AG SO)  Na (vrijgave) beslissing raad van bestuur. 
PV van ingebrekestelling aangetekend verzenden
Financiën/Aankoop
Na (vrijgave) beslissing raad van bestuur en na ondertekening van het PV van ingebrekestelling