Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_RVBAGSO_00219 - Patrimonium - Ruimtebeheer - Vervolledigen en herschikken van openstaande vastgoeddossiers van AG SO: toekenning erfpacht Fabioladorp, Bosuil 138/138+ (DE_46) - Goedkeuring

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 25/11/2022 - 16:00 de Pit
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Daniëls; Jinnih Beels, Voorzitter; Paul Cordy; Marc Swyngedouw; Greet Valck; Sanne Descamps; Nathalie van Baren; Sander Rottiers; Greet De Vrij; Karolien Naert, Manager Juridische Zaken; Benjamin Theys, Medewerker kabinet onderwijs; Gonda Verhaert, Bedrijfsdirecteur; Veronique Van Langenhove, Kabinetschef schepen onderwijs; Jeff Van Poppel, Zakelijk directeur

Afwezig

Claude Marinower; Elke Verhaert

Verontschuldigd

Mie Branders; Peggy Pooters; Bavo Smits

Secretaris

Greet De Vrij

Voorzitter

Paul Cordy
2022_RVBAGSO_00219 - Patrimonium - Ruimtebeheer - Vervolledigen en herschikken van openstaande vastgoeddossiers van AG SO: toekenning erfpacht Fabioladorp, Bosuil 138/138+ (DE_46) - Goedkeuring 2022_RVBAGSO_00219 - Patrimonium - Ruimtebeheer - Vervolledigen en herschikken van openstaande vastgoeddossiers van AG SO: toekenning erfpacht Fabioladorp, Bosuil 138/138+ (DE_46) - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Overeenkomstig de beheersovereenkomst van 25 november 2019 (jaarnummer 652) stelt de stad Antwerpen aan het AG Stedelijk Onderwijs het vastgoed ter beschikking dat nodig is voor de realisatie van haar doelstellingen.

Dit besluit kadert in opvolging van besluit van 22 oktober 2021 met betrekking tot het vervolledigen en herschikken van openstaande vastgoeddossiers (2021_RVBAGSO_00125).

Met de goedkeuring van dit besluit worden volgende percelen toegevoegd in erfpacht:

 • te 2100 Deurne Bosuil 138/138+ kadastraal gekend als Antwerpen, 28 afdeling, sectie A, perceelnummer 352 A, met een oppervlakte van 3.769 m², en 28 afdeling, sectie A, perceelnummers 352 B, met een oppervlakte van 4.070 m² – erfpacht voor 50 jaar.

Argumentatie

Bosuil 138/138+  te 2100 Deurne, kadastraal gekend als Antwerpen, 28 afdeling, sectie A, perceelnummer 352 A, met een oppervlakte van 3.740 m², en 28 afdeling, sectie A, perceelnummers 352 B, met een oppervlakte van 2.326 m² worden in erfpacht overgedragen  aan AG Stedelijk Onderwijs voor een periode van 50 jaar. 

Beide percelen samen vormen de locatie DE_46 waar AGSO de nieuwe huisvesting voor de basisschool De Groene Egel en Stedelijk Lyceum Waterbaan verder ontwikkelt.

Conform de beheersovereenkomst art. 20 §2 geeft de stad een erfpacht op de gebouwen en de percelen die AG Stedelijk Onderwijs rechtstreeks of onrechtstreeks als enige of grootste gebruiker voor onderwijsdoeleinden gebruikt. In uitvoering hiervan heeft stad Antwerpen (2022_GR_00391) het erfpachtrecht ten behoeve van AGSO, goedgekeurd, onder volgende voorwaarden:

 • duur: het recht van erfpacht wordt afgesloten voor een periode van 50 jaar;
 • bestemming: de goederen worden ingezet voor het verstrekken van onderwijs met aanverwante activiteiten;
 • vergoeding: AGSO is de stad Antwerpen geen vergoeding verschuldigd;
 • onderhoud en herstellingen: AGSO staat in voor alle onderhouds- en herstellingswerken aan het goed, niets uitgezonderd;
 • AGSO kan het erfpachtrecht niet verder doorgeven noch hypothekeren of met een ander zakelijk recht bezwaren zonder voorafgaande toelating van de stad Antwerpen. Hetzelfde geldt voor langdurige terbeschikkingstelling aan derden;
 • lot werken bij het einde van de erfpacht: de constructies die door AGSO met uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de stad Antwerpen werden opgericht, en de eventuele aanpassings- en verbeteringswerken aan de bestaande constructies die met uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de stad Antwerpen werden uitgevoerd, worden van rechtswege eigendom van de stad Antwerpen zonder recht op vergoeding voor AGSO;
 • alle kosten, erelonen en belastingen waartoe de bovenvermelde aktes aanleiding kunnen geven, zijn uitsluitend voor rekening van AG SO, in overeenstemming met artikel 6.2 van de samenwerkingsovereenkomst AGSO-AG Vespa.

Voor de bovenvermelde onroerende goederen gelden bovendien de volgende, specifieke voorwaarden:

 • gebruikersovereenkomst: AGSO sluit met de stad Antwerpen, dienst Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving/Sport, een gebruikersovereenkomst voor 50 jaar af, waarin de modaliteiten worden bepaald voor het gebruik van de sporthal buiten de schooluren; 
 • bodemsanering: in overeenstemming met de bepalingen van de aankoopakte voert de stad Antwerpen de nodige werken uit met het oog op de bodemsanering en worden de kosten van deze werken betaald door de verkopers (vzw Arbeidscentrum voor Gehandicapten en vzw Dorp Nr. 2 Koningin Fabiola);
 • erfdienstbaarheden: AGSO houdt rekening met de op de bovenvermelde goederen rustende erfdienstbaarheden, zoals beschreven in de aankoopakte. Zo zal AGSO onder meer genieten van een recht van doorgang om de toekomstige school te betreden via de Bosuil, rekening houdend met de in de aankoopakte opgelegde beperkingen;
 • sloop van het gemeenschappelijke magazijn: op lot 1A en lot 2 bevindt zich een magazijn. Bij de aankoop werd overeengekomen dat de voormalige eigenaar (vzw Dorp Nr. 2 Koningin Fabiola) 62,5% of 637 m² van het gebouw op eigen kosten zal slopen of de kosten van de sloop van dit gedeelte van het gebouw zal vergoeden. Na de afbraak van het magazijn mag de fietsenstalling door AGSO worden gerecupereerd en worden verplaatst naar de plaats waar nu nog het gemeenschappelijke magazijn staat. 

Juridische grond

Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 'Goederen' van het Burgerlijk Wetboek.

Regelgeving: bevoegdheid

De raad van bestuur is inhoudelijk bevoegd voor de beslissing met betrekking tot transacties (verwerven, aankopen, verkopen, ...) vastgoed.

Algemene financiële opmerkingen

AG Stedelijk Onderwijs is geen erfpachtvergoeding verschuldigd.

De kosten van de notariële akte zijn ten laste van AG Stedelijk Onderwijs en bedragen 3.025€.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020504 - Voldoende, duurzame en inspirerende leer- en werkomgevingen

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpe keurt de erfpacht goed voor de percelen te 2100 Deurne Bosuil 138/138+ kadastraal gekend als Antwerpen, 28 afdeling, sectie A, perceelnummer 352 A, met een oppervlakte van 3.769 m², en 28 afdeling, sectie A, perceelnummers 352 B, met een oppervlakte van 4.070 m²,  onder volgende voorwaarden:

 • duur: het recht van erfpacht wordt afgesloten voor een periode van 50 jaar;
 • bestemming: de goederen worden ingezet voor het verstrekken van onderwijs met aanverwante activiteiten;
 • vergoeding: AGSO is de stad Antwerpen geen vergoeding verschuldigd;
 • onderhoud en herstellingen: AGSO staat in voor alle onderhouds- en herstellingswerken aan het goed, niets uitgezonderd;
 • AGSO kan het erfpachtrecht niet verder doorgeven noch hypothekeren of met een ander zakelijk recht bezwaren zonder voorafgaande toelating van de stad Antwerpen. Hetzelfde geldt voor langdurige terbeschikkingstelling aan derden;
 • lot werken bij het einde van de erfpacht: de constructies die door AGSO met uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de stad Antwerpen werden opgericht, en de eventuele aanpassings- en verbeteringswerken aan de bestaande constructies die met uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de stad Antwerpen werden uitgevoerd, worden van rechtswege eigendom van de stad Antwerpen zonder recht op vergoeding voor AGSO;
 • alle kosten, erelonen en belastingen waartoe de bovenvermelde aktes aanleiding kunnen geven, zijn uitsluitend voor rekening van AGSO, in overeenstemming met artikel 6.2 van de samenwerkingsovereenkomst AG SO-AG Vespa.

Voor de bovenvermelde onroerende goederen gelden bovendien de volgende, specifieke voorwaarden:

 • gebruikersovereenkomst: AGSO sluit met de stad Antwerpen, dienst Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving/Sport, een gebruikersovereenkomst voor 50 jaar af, waarin de modaliteiten worden bepaald voor het gebruik van de sporthal buiten de schooluren; 
 • bodemsanering: in overeenstemming met de bepalingen van de aankoopakte voert de stad Antwerpen de nodige werken uit met het oog op de bodemsanering en worden de kosten van deze werken betaald door de verkopers (vzw Arbeidscentrum voor Gehandicapten en vzw Dorp Nr. 2 Koningin Fabiola);
 • erfdienstbaarheden: AGSO houdt rekening met de op de bovenvermelde goederen rustende erfdienstbaarheden, zoals beschreven in de aankoopakte. Zo zal AGSO onder meer genieten van een recht van doorgang om de toekomstige school te betreden via de Bosuil, rekening houdend met de in de aankoopakte opgelegde beperkingen;
 • sloop van het gemeenschappelijke magazijn: op lot 1A en lot 2 bevindt zich een magazijn. Bij de aankoop werd overeengekomen dat de voormalige eigenaar (vzw Dorp Nr. 2 Koningin Fabiola) 62,5% of 637 m² van het gebouw op eigen kosten zal slopen of de kosten van de sloop van dit gedeelte van het gebouw zal vergoeden. Na de afbraak van het magazijn mag de fietsenstalling door AGSO worden gerecupereerd en worden verplaatst naar de plaats waar nu nog het gemeenschappelijke magazijn staat.

Artikel 2

Uitvoering beslissing:

OmschrijvingOpdracht
Timing
realisatie verlijden van notariële akte
VIA_RuimteBeheer 9 december 2022
gebruiksovereenkomst TV/Sport - i.v.m. sporthalgebruik buiten reguliere schoolurenVIA_RuimteBeheervoor effectieve ingebruikname van de nieuwe ontwikkeling
technische & bouwkundige gevolgen toekenning erfpachtrecht verwerken in nieuwe ontwikkelingvastgoedprojectenasap


Artikel 3

De raad van bestuur regelt de financiële gevolgen als volgt
OmschrijvingBedragBoekingsadres
Aktekosten en ereloon verbonden aan de erfpachtakte 
3.025 euroBoekhoudrekening: 6103
Doelstelling: 2LWS020504A00000
Analytische code: B91100000

Bijlagen

 • Erfpacht_CON_20220926_clean_TV.docx
 • Aankoopplan.pdf