Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_RVBAGSO_00206 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Stedelijk Lyceum Olympiade - derde graad Schoonheidsverzorging - Goedkeuring

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 25/11/2022 - 16:00 de Pit
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Daniëls; Jinnih Beels, Voorzitter; Paul Cordy; Marc Swyngedouw; Greet Valck; Sanne Descamps; Nathalie van Baren; Sander Rottiers; Greet De Vrij; Karolien Naert, Manager Juridische Zaken; Benjamin Theys, Medewerker kabinet onderwijs; Gonda Verhaert, Bedrijfsdirecteur; Veronique Van Langenhove, Kabinetschef schepen onderwijs; Jeff Van Poppel, Zakelijk directeur

Afwezig

Claude Marinower; Elke Verhaert

Verontschuldigd

Mie Branders; Peggy Pooters; Bavo Smits

Secretaris

Greet De Vrij

Voorzitter

Paul Cordy
2022_RVBAGSO_00206 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Stedelijk Lyceum Olympiade - derde graad Schoonheidsverzorging - Goedkeuring 2022_RVBAGSO_00206 - Onderwijsorganisatie - Secundair onderwijs - programmatie - Stedelijk Lyceum Olympiade - derde graad Schoonheidsverzorging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 maart 2018 nam het Vlaams Parlement plenair het ontwerp van decreet aan dat de modernisering van de organisatie en de structuur van het secundair onderwijs vastlegt. Op 1 juni 2018 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat verder uitvoering geeft aan het decreet. 

Op 14 februari 2020 keurde de raad van bestuur in uitvoering van het programma Levenslang Leren (PROG 31) de strategische aanbodnota 'Een onderwijsaanbod voor de Antwerpenaar - Een blik op de toekomst' goed. De nota legt de basisprincipes vast voor de ontwikkeling van het aanbod.

Op 27 maart 2020 keurde de raad van bestuur, in het kader van de implementatie van de modernisering van het secundair onderwijs, de basisopties goed in het tweede leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs. Deze gingen in voege vanaf 1 september 2020.

Op 27 november 2020 keurde de raad van bestuur, in het kader van de implementatie van de modernisering van het secundair onderwijs, de concordanties in de tweede graad van het secundair onderwijs goed. Deze gingen in voege vanaf 1 september 2021. Hierbij werd de richting Haarzorg in de tweede graad geconcordeerd naar Haar- en schoonheidsverzorging in de arbeidsmarktfinaliteit van het domein Maatschappij en welzijn.

Vanaf 1 september 2023 worden in de derde graad progressief, leerjaar per leerjaar, de structuuronderdelen ingevoerd die zijn opgenomen in de matrix secundair onderwijs. De matrix wordt in bijlage toegevoegd.

De programmatie van de derde graad Schoonheidsverzorging is een nieuwe beleidsbeslissing waarmee het aanbod van het Stedelijk Lyceum Olympiade verruimd wordt op basis van de principes van de aanbodnota. 

Argumentatie

De studierichting Haarzorg van de tweede graad concordeerde op 1 september 2021 naar Haar- en schoonheidsverzorging. In de derde graad concordeert de richting Haarzorg automatisch naar de richting Haarverzorging.

Het Stedelijk Lyceum Olympiade wil de leerlingen van de tweede graad Haar- en schoonheidsverzorging in de derde graad, naast Haarzorgverzorging, eveneens de richting Schoonheidsverzorging aanbieden. In de huidige lestabellen van de tweede graad Haar- en schoonheidsverzorging werden deze keuzemogelijkheden reeds in rekening gebracht en in een evenredig aanbod voorzienzodat de leerlingen voorbereid zijn op beide alternatieven. Het aanbieden van Schoonheidsverzorging op BSO-niveau is bovendien een gegeven dat voordien niet mogelijk was, doch waar vraag naar is. Het geeft leerlingen de mogelijkheid om binnen eenzelfde interessegebied de beweging van de dubbele finaliteit naar de arbeidsmarktfinaliteit te maken. 

De programmatie past binnen de uitvoering van de strategische aanbodnota. De school zorgt op deze manier voor doorlopende leerlijnen, voldoende keuzemogelijkheden en horizontale mobiliteit. Door het arbeidsmarktgericht aanbod in het domein Maatschappij en welzijn in deze school te verruimen, wordt voldaan aan de wens om binnen een school voldoende keuzemogelijkheden naar finaliteit te voorzien. Bovendien stelt de strategische aanbodnota te willen inzetten op profielen binnen het domein Maatschappij en welzijn in functie van de noden van de arbeidsmarkt en samenleving. 

Samengevat wenst het AGSO in Stedelijk Lyceum Olympiade de stevige verankering van de school in het domein Maatschappij en welzijn te versterken met een bijkomende studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit.   

Het betreft hier een niet vrij programmeerbaar structuuronderdeel. 

Deze programmatie heeft financiële gevolgen die op dit moment nog niet in kaart zijn gebracht. Enerzijds voorziet de school binnen het eigen budget specifieke uitgaven om deze richting te organiseren zoals onder andere didactisch materiaal en los meubilair. Anderzijds is er ook een infrastructurele impact omdat een extra lokaal specifiek moet uitgerust worden tegen 1 september 2023. Patrimonium zal de vraag van de school naar aanleiding van deze programmatie onderzoeken en een projectvoorstel opmaken. De effectieve opstart na programmatie van deze richting is dus voorwaardelijk, met name de goedkeuring van de financiële gevolgen. Deze worden ter goedkeuring voorgelegd aan het bevoegde orgaan conform de financiële goedkeuringsmatrix. Deze programmatie zorgt voor een bijkomend loopbaanperspectief voor de leerkrachten binnen de domeinen die de school op deze manier duurzaam uitbouwt. Dat stelt de school in staat om het rekruterings- en nascholingsbeleid verder te verduurzamen.

Juridische grond

Codex secundair onderwijs (B.S.24/06/2011)

SO61 programmatie in het voltijds gewoon secundair onderwijs

Regelgeving: bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd voor de programmatie van het aanbod.

Inspraak

Overleg met de andere onderwijsverstrekkers (28 september 2022 )

Overleg met de representatieve vakorganisaties (15 november 2022 )

Overleg directies secundair (9 november 2022 )

Overleg met de schoolraad (24 november 2022)

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020503 - Breed aanbod in functie van leren en werken
2LWS020503PA5705 - programmatieplan SEO AGSO

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt de programmatie van de derde graad Schoonheidsverzorging goed in het Stedelijk Lyceum Olympiade per 1 september 2023 onder de opschortende voorwaarde van positief advies vanuit patrimonium.

Artikel 2

Uitvoering beslissing:

Taak Verantwoordelijke Timing
 Aanvraag Agodi  Anne Van Gaens  30/11/2022

 

Artikel 3

De raad van bestuur neemt er kennis van dat de financiële gevolgen op dit moment nog niet in kaart zijn gebracht en dat deze in een latere fase ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegde orgaan conform de financiële goedkeuringsmatrix.


Bijlagen

  • Programmaties voor AGSO Antwerpen - schooljaar 2023-2024_.xlsx
  • Stedelijk Lyceum Olympiade_programmatiedossier_2023-2024_.pdf
  • Matrix_Secundair Onderwijs_sept2022.pdf