Terug
Gepubliceerd op 24/11/2022

2022_DCME_00310 - Beheer openbaar bomenbestand 2021 - Runcvoortpark, district Merksem (dossiernummer 130/22). Vervangen van vier bomen - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 24/11/2022 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2022_DCME_00310 - Beheer openbaar bomenbestand 2021 - Runcvoortpark, district Merksem (dossiernummer 130/22). Vervangen van vier bomen - Goedkeuring 2022_DCME_00310 - Beheer openbaar bomenbestand 2021 - Runcvoortpark, district Merksem (dossiernummer 130/22). Vervangen van vier bomen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In het Runcvoortpark, district Merksem moeten vier bomen vervangen worden.

Argumentatie

Het betreft vier Metasequoia glyptostroboides (watercipres - stamomtrekken tussen 41 cm en 70 cm). De bomen zijn volledig afgestorven en moeten om veiligheidsredenen geveld worden.

De bomen worden in het eerstvolgend plantseizoen vervangen door vier Alnus glutinosa (gewone els - stamomtrek 14/16 cm), deze worden op dezelfde plaats aangeplant.

Het Kasteel van Runcvoort en omgeving is sinds 1984 beschermd als dorpsgezicht (Besluit Vlaamse Executieve van 10 juli 1984).

Het wijkoverleg van het district Merksem dient de buurtbewoners in te lichten over de geplande ingreep.

Juridische grond

Artikel 6.1, 7°  van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is bepaalt dat er geen stedenbouwkundige vergunning vereist is voor het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos, op openbaar domein, mits in de onmiddellijke omgeving in het eerstvolgende plantseizoen een heraanplanting gebeurt.

Artikel 6.4.4., §2 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) bepaalt dat voor handelingen aan of in beschermde goederen die onderworpen zijn aan een stedenbouwkundige vergunning, de vergunningverlenende overheid eerst het advies in van het Vlaams Instituut voor het onroerend erfgoed dient in te winnen.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale parken en groenaanplantingen.

Bij besluit van de gemeenteraad van 29 mei 2017 (jaarnummer 305) werden de bovenlokale locaties vastgelegd.

Het Runcvoortpark is lokaal. Het district heeft beslissingsbevoegdheid.

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt goed dat vier Metasequoia glyptostroboides (watercipres - stamomtrekken tussen 41 cm en 70 cm) worden geveld in het Runcvoortparkdistrict Merksem. De bomen worden in het eerstvolgend plantseizoen vervangen door vier Alnus glutinosa (gewone els - stamomtrek 14/16 cm), deze worden op dezelfde plaats aangeplant.

Artikel 2

Het districtscollege verzoekt het college toelating aan te vragen aan het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111 - 113, bus 53, 2018 Antwerpen, voor het vellen van de hogervermelde bomen.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
SB/GB het district Merksem in te lichten over het tijdstip van het vellen van de bomen
ME-BZ in onderling overleg met SB/GB de buurtbewoners inlichten over de geplande ingreep

 


Bijlagen

  • Inplantingsplan_130_22.pdf
  • Foto_130_22.pdf